Categories
Ajankohtaista

Avoin AMK

Opintoja jousta­vasti kaikille

Avoimessa amk:ssa voit
  • tutustua amk- ja yamk-opintoihin,
  • kehittää ammat­ti­tai­toasi,
  • täydentää omaa osaamistasi,
  • hyödyntää välivuoden,
  • tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Suurin osa koulu­tuk­sista toteu­tetaan verkko-opintoina. Opiskelu avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on saman­laista kuin ammat­ti­kor­kea­kou­luo­piskelu yleensä: opinto­jak­sojen tavoitteet, sisällöt, vaati­mukset ja opettajat ovat samoja. Avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa voit opiskella Karelian AMK- ja YAMK-tutkin­toihin kuuluvia opintoja. Opinnot sovel­tuvat sinulle, jos haluat vahvistaa ammatil­lista osaamistasi tai muuten lisätä tietojasi ja taitojasi. Jos myöhemmin haet ja tulet valituksi tutkinto-opiske­li­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun, opinnot luetaan hyväksi tutkintoon

Opiskelu vaatii aina sitou­tu­mista, motivaa­tiota ja aikaa. Yksi opinto­piste (op) vaatii noin 27 tuntia opiske­lijan työtä. Opintojen suunnit­te­lussa olennainen osa on kalen­terin hallinta eli ennakoi tulevia tehtäviä ja varaa myös niihin aikaa, opetukseen osallis­tu­misen lisäksi. Opiskelu on paljolti myös itsenäistä työskentelyä. 

Syksyn 2021 opinnot

Vielä ehdit mukaan syksyn opintoihin!
Kevään opinto­tar­jonta julkaistaan marras-joulu­kuussa, jolloin myös ilmoit­tau­tu­minen opintoihin alkaa. 

Tutustu ja ilmoittaudu >>

Vauhtia avoimen AMK:n opiskeluun

Mieti­tyt­tääkö jokin Karelian avoimen AMK:n opiske­lussa – tule mukaan henki­lö­koh­taiseen ohjaukseen!

Löydät ohjausajat ja varaus­lo­makkeen täältä.

Niina Pennanen
niina.pennanen@karelia.fi

Opiske­lu­tai­toillat

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun avoin AMK on mukana järjes­tä­mässä korkea­kou­lujen opiske­lu­tai­toiltoja, joissa saat tukea ja vinkkejä tehok­kaaseen opiskeluun!

Seuraava opiske­lu­tai­toilta on tiistaina 7.12.2021 klo 17.30 – 18.30 ja teemana on Tiedonhaku – kun google ei riitä: Miten löydän korkea­kou­luo­pin­noissa tarvit­tavat tiedon­lähteet? Tiedon­ha­ku­taitoja tarvitaan mm. tieteel­li­sessä kirjoit­ta­mi­sessa. Infor­maa­tikko Maarit Putous, Itä-Suomen yliopisto. 

Osallis­tu­minen verkossa on maksu­tonta.
Liity kokoukseen napsaut­ta­malla tätä

Puu- ja vähähii­linen rakentaminen 

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä rakennuttamiseen.

Koulutus on suunnattu raken­nusalan osaajille, joiden perus­osaa­minen ja -taidot ovat riittävät täyden­ny­so­pin­tojen sujuvaan suorit­ta­miseen. Koulutus on maksuton. 

Lue lisää >>

Tapah­tu­ma­tuo­tanto – Smart Event Managers

Terve­tuloa kehit­tämään omaa osaamistasi tapah­tuman tuotta­misen saralla! Koulu­tukset on suunnattu niin alasta kiinnos­tu­neille vasta-alkajille kuin jo omia tapah­tumia pyörit­tä­neille. Koulutus on kaikille maksuton.

Lue lisää >>

Työky­ky­koor­di­naattori keväällä 2022

Haluatko lisätä osaamistasi työky­vystä, työllis­ty­mi­sestä, kuntou­tuk­sesta ja monia­lai­sesta yhteis­työstä?
Tule mukaan verkko-opintoina järjes­tet­tävään työky­ky­koor­di­naat­torin koulutukseen!

Ilmoit­tau­tu­minen kevään toiseen toteu­tukseen on alkanut!

Lue lisää >>

Etäte­ra­pia­pal­ve­luiden asiantuntija

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­tätät yhteis­työssä Etäte­ra­pia­pal­ve­luiden asian­tuntija -korkea­kou­lu­diplo­mi­kou­lu­tuksen 30 op verkko-opintoina 20.1.-30.11.2022

Lue lisää >>

Maksuton opiskelu

Opinto­tar­jon­nassa on useita opintoja, jotka ovat kaikille maksut­tomia. Maksut­tomat opinnot löydät opinto­tar­jonnan vihreästä laatikosta. 

Työttö­mille ja lomau­te­tuille opinnot ovat maksut­tomia. Ohita maksu­vaihe alennus­koo­dilla TYOTT21. Varaudu todis­tamaan maksut­to­muuden peruste. Myös Karelian alumnit saavat avoimen amk:n opinnot maksutta. Karelian tutkin­to­kou­lu­tuk­sista valmis­tuneet voivat opiske­lilla kaksi vuotta valmis­tu­misen jälkeen maksutta kaikkia avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoja.

Lue lisää >>

Yhteys­tiedot

Opiske­li­ja­pal­velut | Avoin AMK
Tikka­rinne 9, Joensuu
avoinamk(at)karelia.fi

Opintoa­siain­suun­nit­telija
Teija Heikkilä
050 594 3932
teija.heikkila(at)karelia.fi

Erikois­suun­nit­telija
Mervi Lätti
050 563 2188
mervi.latti(at)karelia.fi