Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy – moniammatillisuutta, jossa ikäihminen aktiivinen osallistuja

Tarja  Silvennoinen, fysioterapeutti (YAMK) ja Sanna Suvivuo, fysioterapeutti (YAMK)

Elintason nousun ja lääketieteen kehittymisen myötä ihmisten elinikä nousee jatkuvasti. Tällä hetkellä Suomessa yli 65-vuotiaita on 18 prosenttia väestöstä. Ikääntyessä toimintakyky heikkenee aiheuttaen monenlaisia ongelmia, joista yksi merkittävä ongelma on tapaturmat. Ikääntyvillä tapaturmista yli 80 prosenttia johtuu kaatumisista tai putoamisista ja Suomessa ikääntyvistä kaatuu vuosittain noin joka kolmas. Kansantaloudellisesti merkittävin kaatumisesta johtuva vamma on lonkkamurtuma, joka aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia. Vuosittain Suomessa lonkkamurtuman kokonaishoitokulut ovat noin 136 miljoonaa euroa. Euroja merkittävämpää on kuitenkin lonkkamurtumaan liittyvä toimintakyvyn aleneminen tai jopa kuolema. Jotta toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen toteutuu, tarvitaan erialojen osaajien vankkaa yhteistyötä ja toimia kaatumisten ehkäisemiseksi.

Opinnäytetyössämme kehitimme yli 65-vuotiaiden Ilomantsilaisten kaatumisten ehkäisyä yhdessä paikallisten asiantuntijoiden kanssa ja kartoitimme kaatumisten ehkäisyn nykytilaa kunnassa. Tuotimme samalla toimintamallinnoksen kaatumisten ehkäisyyn. Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistoimintana ja lähestymistapana sovellettiin tulevaisuudentutkimusta ja tutkimusmenetelmänä Delfoi- menetelmää, jossa aineisto kerättiin kaksivaiheisella kyselyllä. Toteutusvaiheen ryhmätyöskentely toteutettiin sovellettuna näyttelykävelynä asiantuntijapaneelin avulla.

Opinnäytetyön tuloksena kuvattiin kaatumisten ehkäisyn sisältö ja keskeiset toimijat, joiden tehtäviä kaatumisten ehkäisy olisi. Tämän kehittämistyön tuotoksena ikääntyvien kaatumisten ehkäisyssä on neljä keskeistä tekijää: ikääntyvä ja lähipiiri, terveydenhuollon ammattilaiset, kunta ja muut toimijat. Lähtötilanteen ja tulevaisuuden vertailussa havaittiin ikääntyvän ja lähipiirin roolin korostuvan selkeästi.

Opinnäytetyömme tuloksessa selvisi, että kaatumisten ehkäisy ei ole pelkästään sosiaali- ja terveyshuollon toimijoiden tehtävä, vaan toimintaan pitäisi osallistua yhteistyössä ikääntyvän, kunnan ja muiden toimijoiden. Nykyajan ikääntyvät ovat jo hyviä teknologia-osaajia ja aikaansa seuraavia. Osa Iäkkäistä osaa vaatia palveluja oman hyvinvointinsa turvaamiseksi, osa hyväksyy kaatumisen normaalina ikääntymiseen liittyvänä ilmiönä. Kuinka tulevaisuudessa vastaamme näihin haasteisiin? Mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta pystymme huolehtimaan lisääntyvästä ikääntyneiden joukosta? Kuitenkin ikääntyvän oma asenne kaatumisiin ja niiden ehkäisyyn on keskeistä. Miten levitämme tietoa ikääntyneille vastuun ottamisesta omasta hyvinvoinnista ja terveydestä? Asennemuutoksen aikaansaaminen on tuloksen perusteella yksi suurimmista haasteista.

Ikääntyvien henkilöiden määrän tiedetään tulevaisuudessa kasvavan ja ikääntymiseen liittyvät kehon muutokset vaikuttavat kaatumisriskien kasvuun. Se, miten ikääntyvä itse tiedostaa nämä riskit ja on valmis panostamaan kaatumisten ennaltaehkäisyyn jo omalla toiminnalla, on merkityksellistä. Yhteiskunnan intresseissä kaatumisten ehkäisy on valtakunnallisesti merkittävää jo kuluerien perusteella, mutta myös inhimillisellä tasolla. Kaatumisten ehkäisyn ei voida olettaa olevan ainoastaan kunnan tai muiden toimijoiden tehtävän, vaan vastuu jää meille kaikille tulevaisuuden ikääntyville henkilöille. Oleellisinta tuloksessa on, että kaikkien toimijoiden tulee työskennellä yhteistyössä kohti samaa päämäärää, jotta kaatumisten ehkäisy on tuloksellista.

Blogi perustuu Ikäosaamisen YAMK-koulutuksen opinnäytetyöhön.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *