GREEN CARE -VUOSIKELLO TUKEMAAN IKÄÄNTYNEEN TOIMINTAKYKYÄ OSASTOHOIDON AIKANA

Muuttuva kuntoutus, Green Care sekä ikääntyneen toimintakyvyn ylläpitämi-nen hoitotyön ohella ovat tärkeitä tekijöitä, joilla pyritään vähentämään sekä ehkäisemään kasvavan ikääntyneiden väestöluokan luomia lisähaasteita tule-vaisuudessa julkisessa terveydenhuollossa. Esimerkiksi Pohjois-Savossa ikääntyneiden määrä nousee 29,2% vuoteen 2030 mennessä. Sen vuoksi kuntoutuksen aloittaminen oikea-aikaisesti osastohoidossa on elintärkeää. Silloin vältetään ikääntyneen toimintakyvyn radikaali heikkeneminen. Kol-manneksella osastohoitoon joutuneista ikääntyneistä ei toimintakyky palaudu samalle tasolle, mitä se oli ennen hoitoon joutumista. Siksi työyhteisöissä tulisi kehittää toimintakykyä tukevia työkäytänteitä kuntoutuksen edistämiseksi. Tut-kimusten sekä opinnäytetyömme tulosten mukaan luontolähtöisten menetel-mien hyödyntäminen lääkinnällisen kuntoutuksen rinnalla edesauttaa ikään-tyneen toimintakykyä monilla eri osa-alueilla.

Opinnäytetyömme -”Ikääntyneen toimintakykyä tukevan hoitotyön kehittämi-nen luontolähtöiseen toimintaan perustuen”- toteutettiin osallistavana tutki-muksellisena kehittämistyönä, jossa oli toimintatutkimuksen piirteitä. Tarkoituk-sena oli kehittää ikääntyneen kuntouttavaa hoitotyötä luontolähtöisiä mene-telmiä käyttäen Karttulan terveyskeskuksen osastolla sekä lisätä tietoisuutta luontolähtöisien menetelmien yhdistämisestä työskentelyyn, jossa tuetaan uu-den oppimista hoitohenkilökunnalle. Työssämme selvitettiin hoitajien tietota-soa Green Care -menetelmistä tutustumiskäynnin yhteydessä toteutetun tieto-visan avulla.

Kehittämisprosessin tuotoksena henkilökunta loi työpajoissa osastolle luonto-lähtöiseen ajatteluun perustuvan vuosikellon. Tämän prosessin aikana henki-lökunta tuli tietoisemmaksi luontolähtöisistä menetelmistä sekä siitä, kuinka niiden avulla voidaan edistää ikääntyneen toimintakykyä osastohoidon aikana. He havahtuivat siihen, että toteutettavien toimintakykyä tukevien luontolähtöis-ten menetelmien ei tarvitse olla suuria, sillä ne ovat toteutettavissa myös pie-nemmillä resursseilla.

Tuotoksena syntyneen vuosikellon avulla työntekijät voivat suunnitella vuoden kulun mukaan ja toteuttaa luontolähtöisiä menetelmiä hyödyntäen ikäänty-neen toimintakykyä tukevaa hoitotyötä kokonaisuutena. Näiden eri menetel-mien avulla voidaan edesauttaa ikääntyneen fyysistä, psyykkistä sekä henkis-tä hyvinvointia. Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt vuosikello ei ole suoraan hyödynnettävissä muissa työympäristöissä, mutta sen avulla voidaan suunni-tella omaan työyksikköön vuosikello. Tulokset osoittavat sen, että luontolähtöis-ten menetelmien monipuolinen hyödyntäminen sekä yksinkertaisten keinojen ja pienten muutosten avulla voidaan kokonaisvaltaisesti ylläpitää ikääntyneen toimintakykyä.

Yhteiskunnallisesti ajateltuna Green Care -toiminta on kustannustehokasta, koska se ei edellytä suuria rahallisia panostuksia. Uusia terveydenhuollon yk-sikköitä rakennettaessa tulisi suunnittelussa huomioida luontolähtöinen ajatte-lu. Tällöin kuntoutumisessa ja toimintakyvyn ylläpidossa on hyödynnettävissä laajempi menetelmien kirjo.

Sote -muutoksen tullessa julkinen terveydenhuolto tarvitsee brändäystä, jolla lisätään ikääntyneiden asiakkaiden kiinnostusta palveluihin. Yksi keino tähän on lähteä erikoistumaan ja tuottamaan luontolähtöisiä palveluita. Nykyisin urautuminen samoihin traditionaalisiin tapoihin ei työelämässä tuo jatkuvuutta omalle työlle. Vaaditaan muutosta julkisen terveydenhuollon toimintatapoihin. Myös hoitohenkilökunnalta edellytetään muuntautumiskykyä sekä oman per-soonan tuomista työhön. On ajateltava, että koko elämä on oppimiskaarta, jos-sa ihminen kehittyy sekä muuntuu kulloistakin tilannetta vastaavaksi. Oppimi-nen ei katso ikää, sillä kehittämisprosessin aikana oli havaittavissa, että koke-muksellisen oppimisen kautta kuka tahansa pystyy tuottamaan uutta tietoa.

Kirjoittajat: Sari Toroi & Anna Torvinen, Ikäosaamisen YAMK-opiskelijat
Opinnäytetyö löytyy osoitteesta: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805188981

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *