Terveisiä HUS:n tekoälyseminaarista

Osallistuin maaliskuun puolessa välissä HUS:n kehittämisyksikön järjestämään Tekoäly ja virtuaalinen todellisuus erikoissairaanhoidossa -seminaariin. Matkalla Helsinkiin mietin, että ymmärränköhän mitään kuulemastani. Tekoälyn määritelmät, joita netistä löysin, eivät ainakaan helpottaneet epävarmuuttani. Niitä oli yhtä monta kuin oli määrittelijää. Vuosien varrella määritelmä oli myös muuttunut. Ylen sivuilta löytyi juttu siitä miten tekoäly ja robotit ovat muuttaneet maailmaa. Kesäkuussa 2017 julkaistussa artikkelissa tekoäly määriteltiin kansantajuisesti.  Salesforcen blogista löysin konkreettisia esimerkkejä tekoälystä.

Seminaarin aihealueet olivat tekoäly sairaalassa, tekoäly kansanterveyden haasteissa sekä virtuaalinen ja lisätty todellisuus erikoissairaanhoidossa. Sairaalaympäristössä tekoälyn käyttöä ja mahdollisuuksia esiteltiin muun muassa pikkukeskosten hoidossa, aivoverenvuotojen ja melanooman diagnostiikassa, palovammojen vaikeusasteen tulkinnassa, teho-osastolla hoidettavien aivovammojen ennustearvioinnissa sekä patologien työvälineenä syöpien diagnostiikassa. Kansanterveyteen liittyvissä haasteissa tekoälyn hyödyntämistä esiteltiin raskausdiabeteksen ja mielenterveysongelmien hoidossa. Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden maailmaan sukellettiin yritysten pitämien esitysten kautta, jossa he kertoivat mikä heidän tuotteensa on ja miten sitä hyödynnetään käytännön työssä.

Tekoälyn hyödyntämistä sairauksien diagnostiikassa esiteltiin seminaarissa pääosin tutkimushankkeiden alustavien tulosten kautta. Vuoden kuluttua tuloksia on enemmän ja ”tuotantokäyttö” toivottavasti askelta lähempänä. Matkaan sisältyy mutkia, mutta ne on mahdollista ratkaista yhteistyöllä ja yhdistämällä erilaista osaamista.

Seminaarin materiaalit löytyvät HUS Noste -tapahtumat verkkosivulta.

Jaana Nykänen

Sote-alan yrittäjät ja järjestöt Digikiihdyttämöä käynnistämässä

Digikiihdyttämö on Pohjois-Karjalan Digisote-hankkeen toteuttama valmennus- ja kehittämisohjelma sote-alan yrityksille ja järjestöille. Se koostuu kokonaisuudesta, johon kuuluvat mm. työpajatyyppiset valmennustilaisuudet, palveluprosessien kehittämiskokeilut ja yhteiskehittäminen monialaisessa verkostossa ja asiantuntijoiden sparrauksessa.  Valmennuksen tavoitteena on tarjota osallistujille tukea uusien palveluiden ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämiseen sekä digitaalisten välineiden hyödyntämiseen niissä. Valmennuksen teemat suunnitellaan osallistujien tarpeita kuunnellen.

Digikiihdyttämön Starttiin 21.3.2018 osallistui 11 järjestöjen, yritysten ja julkisten palvelujen edustajaa. Tilaisuuden aluksi Digisote-hankkeen projektiasiantuntija Vesa Huttunen avasi digitalisaation muuttuvaa kenttää sekä sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja haasteita sosiaali- ja terveysalan yrityksille ja järjestöille. Keskeisenä viestinä oli mm. asiakkaan ja ammattilaisten roolien muuttuminen digitalisaation myötä. Asiakkaalla on yhä enemmän tietoa käytettävissään mm. omasta terveydestään, ja sen myötä myös ammattilaisten roolin on muututtava entistä enemmän valmentamisen suuntaan. Digitaaliset ratkaisut laajentavat potentiaalista asiakaskuntaa yli alueellisten ja kansallistenkin rajojen synnyttäen uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja palvelutarpeita. Asiakkaan näkökulmasta tarjolla olevien palvelujen määrä verkossa antaa laajemmat mahdollisuudet valita juuri itselle kulloinkin sopivimmat.

Tilaisuuden vierailija teknologia-asiantuntija ja biohakkerinakin tunnettu Teemu Arina esiintyi videoluennon välityksellä. Esitys herätti osallistujissa monia kysymyksiä, joista muutamiin Teemu myös vastasi videoesityksen jälkeen puhelinyhteyden välityksellä. Osallistujia kiinnostivat mm. onko  digitaalisen terveydenhuollon kehittymiseen Suomessa mahdollisesti joitain esteitä ja voiko digitaalisten laitteiden, kuten sensoreiden, älypuhelimien jne. käytöstä olla vaaraa ihmisten terveydelle, kun ihmiset ovat kytkettynä erilaisiin laitteisiin yhä useammin ja jopa jatkuvasti? Myös yhdenvertaisuus teknologian saavutettavuuden osalta nostettiin esiin. Esitettiin myös huoli siitä, osaammeko toimia, jos (ja kun) teknologiset ratkaisut ja systeemit toisinaan pettävät? Onko työntekijöillä riittävästi tietoa, miten toimia, jos vaikkapa ensihoitoyksikön tietojärjestelmään tulee katkos? Kysyttiin myös, edellytetäänkö tulevaisuudessa ehkä kaikilta kansalaisilta joihinkin sensoreihin ”kiinnittymistä”, ja miten ja kuka tätä tietoa tulee käyttämään? Onko meidän kaikkien lopulta mentävä teknologian ehdoilla,? Paljon hyviä kysymyksiä esitettiin, vastauksia niihin joudumme pohtimaan varmasti myös jatkossa.

Pienryhmien työskentelyssä lähdettiin liikkeelle ”organisaation X” tyypillisen asiakkaan tai käyttäjän tarpeista, mitä ne ovat? Näiden pohjalta osallistujat ideoivat asiakkaan keskeisimpien tarpeiden saavuttamista edistäviä palveluita, joissa myös digitaalisuutta voitaisiin hyödyntää. Jo hyvin lyhyessä ajassa ideoita syntyi runsaasti. Mm. palveluiden saatavuuden helppous, vertaistuki verkossa ja yksilölliset tarpeet huomioiva, monipuolinen ”palvelupaletti” nousivat esiin asiakkaan tarpeita vastaavien palvelujen suunnittelussa. Parhaat palvelut tuottavat onnistumisen, helpotuksen ja ilon kokemuksia sekä auttavat asiakkaita löytämään mielekkyyttä elämässä. Esimerkiksi kriisissä tai uudessa ja hämmentävässä tilanteessa olevan henkilön toivon vahvistamiselle, sekä tuen jatkuvuudelle digikanavat voisivat tuoda tarvittavaa vahvistusta. Digitaalisuutta voitaisiin hyödyntää myös vertaistuen saatavuuden parantamisessa esimerkiksi videoklippien avulla. Pohdittiin myös, miten tuen jatkuvuutta voitaisiin vahvistaa ehkä hyvin pieninkin ja perinteisempiä keinoja täydentävin menetelmin, kuten videoyhteyksillä tai chat-palvelulla. Teknologiat ovat olemassa, mutta työtä tarvitaan ennen kaikkea niiden saattamiseen osaksi sujuvaa palveluprosessia organisaatio- ja yrityskohtaisesti.

Seuraava Digikiihdytys 3.5.2018 klo 13-16. Paikka on sama kuin Startissa, eli Karelia-amk:n Wärtsilä-kampuksella, Karjalankatu 3, Dynamo Lounge.  Tutustumme esimerkkeihin erilaisista digitaalisista ratkaisuista sosiaali- ja terveys-alalla, esim. etäyhteys, somekanavat, verkkosivut, sensorit, chat, jne.  Pohditaan ja työstetään yhdessä näiden ratkaisujen soveltuvuutta omaan organisaatioon tai yritykseen. Mitä toimenpiteitä tms. tarvitaan käyttöön ottamisessa? Suunnittelemme lopuksi seuraavan tapaamisen teemoja.  Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös uudet osallistujat!

Seuraa tietoja Digikiihdyttämön verkkosivuilta ja Digisote-hankkeen Facebook-sivuilta.

Terveys ja hyvinvointi hackathonin kokemukset

Pohjois-Karjalan ensimmäinen terveys ja hyvinvointi hackathon –tapahtuma näki päivänvalon Joensuun Suunnittelupajan tiloissa ja tuotteistamassa Pajathonissa 23.-25.2.2018. Tapahtuman järjestämisestä vastasi Pohjois-Karjalan DigiSote – hanke yhteistyössä Lumo2- ja Epic Challenge – hankkeiden kanssa.

Hackathon tapahtumana on rajatun ajan tilaisuus, jossa keskitytään intensiivisesti tietyn yleensä ennalta-asetettujen haasteiden ratkaisemiseen.  Kyseessä on samalla myös kilpailu, jossa parhaat palkitaan. Hackathon voi liittyä periaatteessa mihin vaan, mutta yleensä se liittyy palvelun muotoiluun, ohjelmistokehitykseen, käyttöliittymäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan. Tavoitteena on aidosti hyödyllisten palveluiden ja sovellusten luominen. Meidän hyvinvointi -hackathonissa pyrimme nimenomaan löytämään asiakaslähtöisiä ratkaisuja asettamiimme haasteisiin. Koska kyseessä on noinkin lyhyen ajan tapahtuma, niin tehtyjen ratkaisujen ei vielä tarvitse olla valmiita tuotteita vaan ns. protoja joita sitten voi lähteä kehittämään eteenpäin.

Vaikka hackathon on jo formaattina vanha keksintö, niin silti Pohjois-Karjalassa etenkin sosiaali –ja terveysalalla se on melko tuntematon tapa innovoida ja tehdä uutta. Pyrimmekin ennen tapahtumaa informoimaan sidosryhmiämme hackathonin luonteesta, tavoitteista ja haasteita. Tapasimme hankkeen rahoittajia, Karelian eri koulutusohjelmien edustajia, opettajia, yritysten ja järjestöjen edustajia jne. Pyrimme näin saamaan ennakkoon selville heidän odotukset tapahtumasta ja samalla itse toimme esille omat tavoitteemme. Lisäksi näissä sidosryhmätapaamisissa nousi esille ihan konkreettisia haasteita, joita hackathoniin osallistuvat voisivat ratkoa.

Tapahtumaan ilmoittautui 21 henkilöä mutta valitettavasti sairastumisien yms. syiden johdosta lopulta saatiin muodostettua neljä tiimiä kokonaisosallistujamäärän ollessa 17 henkilöä. Työskentely aloitettiin perjantaina 23.2 klo 17. Alussa tutustuttiin tiloihin, käytännönjärjestelyihin ja myös toinen toisiimme. DigiSote –hankkeen projektipäällikkö Päivi Sihvo ja tämän postauksen kirjoittaja pitivät lyhyen alustuksen ajankohtaisista aiheista digitalisaation tilanteesta sosiaali –ja terveydenhuollossa, pääpainon ollessa kokonaiskuvan luomisessa ja eri integraatiomahdollisuuksien julkituomisessa.

Tiimit aloittelivat työskentelyään jo perjantai-iltana mutta varsinainen ”iso pyörä” näytti lähtevän käyntiin sitten lauantaina, ainakin näin hiukan sivusta seuraajan silmin katsottuna. Tiimeillä oli vapaus käyttää eri menetelmiä valitsemana haasteen ratkaisemiseksi ja tavoitteeseen pääsemiseksi ja järjestäjien puolelta annettiin tarvittaessa ohjausta substanssiin liittyvissä kysymyksissä. Samoin Lumo2 –hankkeen tiimi (Riikka ja Tero) olivat sparraamassa tiimejä koko tapahtuman ajan.


Sunnuntaina sitten puolen päivän aikoihin ”arvovaltainen” 🙂 tuomaristo kokoontui ensimmäisen kerran palaveeraamaan ja suunnittelemaan iltapäivän tiimien tuotosten arviointia ja tuomarointia.

Prosessi jatkui tästä niin, että tuomaristo aloitti arviointikierroksen noin klo 14 aikoihin käymällä jokaisen tiimin luona arvioimassa heidän työskentelyään ja kuulemassa tiimien senhetkisen tilanteen


Loppuhuipennus eli tiimien tuotosten esittely saatiin käyntiin sunnuntaina noin klo 16 aikoihin. Jokaiselle tiimille oli varattu esittelyaikaa viisi minuuttia. Siinä ajassa heidän täytyi esittää kaikki olennainen tieto ratkaisustaan

Ei kyllä käynyt kateeksi tuomariston jäseniä. Kaikki neljä tiimiä saivat nimittäin aikaiseksi aivan loistavat ratkaisut. Mutta koska kyseessä on kuitenkin myös kilpailu, niin voittajakin on löydyttävä ja lopulta sellaiseksi seuloitui lopulta selvällä äänienemmistöllä Team Memonto Mori. Heidän voittajaratkaisunsa oli Mobiiliapplikaatio Personalized Assistant App, josta kehittyy digitaalinen interaktiivinen palvelu henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja terveyden seurantaan. Toiseksi kisassa sijoittui Tech Club Joensuu -tiimin Univahti-ratkaisu, joka sensorifuusion kautta seuraa henkilön asentoja ja käyttäytymistä unen aikana. Tämän lisäksi viikonloppuna kehitettiin mm. konenäköön perustuvaa ruoka-annos-analysaattoria ja erilaisia varhaisen puuttumisen konsepteja.


Voittajien on helppo hymyillä 🙂 , Team Memonto Mori

Yhteenvetona tapahtumasta voidaan todeta, että kaikki meni loistavasti. Tiimit olivat todella upealla ja innovatiivisella asenteella kehittämässä uusia ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseksi ja asiakkaan arjen helpottamiseksi. Lisäksi me järjestäjänä ja hankkeena saimme oppia meille uudesta toimintamallista.

Ainakin allekirjoittaneelle heräsi ajatus, että tämänkaltainen formaatti olisi ehdottomasti saatava myös osaksi sosiaali- ja terveysalan opintoja.  Formaatti jossa törmäytettäisiin eri alojen opiskelijat ja sitä kautta saataisiin uudenlaista kokonaisnäkemystä ja innovaatioita.

Kiitos vielä kerran kaikille teille jotka teitte tapahtuman mahdolliseksi!

Vesa Huttunen, DigiSote -hanke

EU:n tietosuoja-asetus GDPR pk-yrittäjien näkökannasta

Tarjolla koulutusta:

EU:n tietosuoja-asetus GDPR pk-yrittäjien näkökannasta

Kolme saman sisältöistä tapahtumaa:
10.4.2018 9.00-11.00: Kerubi, Siltakatu 1, 80100 JOENSUU
11.4.2018 10.00-12.00: Koli Freetime, Kopravaarantie 27, 83950 AHMOVAARA
12.4.2018 14.00-16.00: Kerubi, Siltakatu 1, 80100 JOENSUU

Tapahtumat ovat maksuttomia.

Ohjelma:
· Yleistä tietosuoja-asetuksesta
· Rekisteröidyn tunnistaminen, oikeudet ja oikeuksiensa tunnistaminen
· Tietotilinpäätös pienyrittäjän työkaluna
· Mitä muutoksia yrityksen olemassa oleviin prosesseihin ja sopimuksiin tarvitaan

lmoittautuminen kahvitarjoilua varten oheisesta linkistä 4.4.2018 mennessä:
https://www.webropolsurveys.com/S/C85C233459646D2E.par

Lämpimästi Tervetuloa!

Lisätietoja: Johanna Krohns Johanna.Krohns@karelia.fi, puh. 050 326 0579, www.karelia.fi/koda
Vesa Huttunen vesa.huttunen@karelia.fi, puh. 050 592 4657, www.karelia.fi/digisote

Koulutuksen esite (pdf)

Digikiihdyttämö sote-alan yrityksille ja järjestöille

Digikiihdytys – valmennuksen Startti 21.3.2018

Tule mukaan kehittämään digiosaamistasi ja vaikuttamaan valmennusten teemoihin ja toteutukseen!

 Digikiihdyttämön Startti  21.3. klo 13-16.

Aika:  21.3.2018 klo 13-16

Paikka: Kokoustila Dynamo Lounge, Karelia-amk, Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, Joensuu

Startissa digimaailmaan johdattamassa ja innoittamassa mm. teknologia- asiantuntija Teemu Arina (www.speakersforum.fi/teemu.arina) . Teemu on perehtynyt mm. digitaalisen liiketoiminnan, sosiaalisen median, ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen ja digitaalisen terveyden avainkysymyksiin.

Ilmoittautuminen ti 13.3. mennessä. Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä.

Digikiihdyttämö on maksuton osallistujille.

Valmennuksen esite

Työharjoittelussa graafisena suunnittelijana

Aloitin DigiSote-hankkeessa media-alan harjoittelijana seitsemän viikkoa sitten. Tuolloin en vielä osannut yhtään aavistaa, mitä kaikkea sitä taas tulisi kokemaan ja oppimaan harjoittelun aikana.

Olen pitänyt paljon työharjoitteluista korkeakouluopintojeni aikana, sillä koen että olen oppinut niissä kaikista eniten verrattuna siihen, mitä koulussa olemme kokonaisuudessa tehneet. Pääsee näkemään miltä tuntuisi olla oikeasti oman alansa työelämässä ja harjoittelut auttavat mahdollisesti hahmottamaan paremmin omia käsityksiään tulevaisuudestaan. Onnekseni kaikki harjoittelujaksot joilla olen ollut ovat olleet todella mukavia ja opettavaisia. Niin myös tämäkin DigiSotella toimiessani graafisena suunnittelijana hankkeen erilaisille projekteille ja palveluille.

Ensimmäisenä päivänä muistan olleeni täysin pihalla siitä mistä oikeastaan on edes kyse, enkä pysynyt kärryillä juuri lainkaan ensimmäisessä hankepalaverissa. Pikku hiljaa aloin kuitenkin päästä jyvälle siitä mikä on homman nimi, ja kysymällä aina oppi lisää. Sopeutuminen työyhteisöön kävi myös todella vaivattomasti, sillä DigiSotella on erinomainen porukka jonka kanssa on helppoa tulla toimeen ja muutenkin mukava työskennellä. Arvostan todella paljon sitä, miten paljon vaivaa jokainen heistä vaikuttaa näkevän siihen jotta sote-alan asiantuntijat ja asiakkaat hyötyisivät tämän päivän teknologiasta heidän itsensä parhaaksi.

Kaiken kaikkiaan olen viihtynyt mainiosti DigiSotella. Yksi asia takaa sen taatusti; aika on tuntunut menevän kuin siivillä. Välillä on pitänyt kiirettä, mutta missä työssä sitä ei silloin tällöin olisi. Ja koska olen saanut hoitaa monipuolisia tehtäviä sillä osaamisalueella jota en ole aiemmin tuntenut juurikaan, olen samalla saanut oppia uusia asioita omastakin alasta, omalla tavallaan, kuten vaikkapa käyttämään ohjelmia joista en ole aiemmin edes kuullut tai käyttö on jäänyt todella vähäiselle. Rohkaisenkin kaikkia niitä, jotka epäröivät astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle ottamaan sen askeleen itsevarmasti. Kaikesta selviää aina.

Lämpimät kiitokset DigiSotelle antoisasta harjoittelusta ja mukavaa jatkoa hankkeelle!

Kirjoittaja

Kaisa Aitto-oja, media-alan opiskelija

Somen hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 14.3.2018

Sosiaalista mediaa hyödynnetään entistä enemmän sosiaali-
ja terveysalalla asiakastyössä, organisaation toiminnassa sekä viestinnässä. Pohjois-Karjalan DigiSote-hankkeen järjestämän valmennuksen avulla voit päivittää omaa some osaamistasi. Valmentajana toimii Piritta Seppälä, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kouluttaja Viestintä Pirittasta. Valmennus on suunnattu Siun soten henkilöstölle. Tilaisuus on maksuton.

Ajankohta: ke 14.3.2018 klo 12-16.
Paikka: Joensuu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Wärtsilä kampus, Karjalankatu 3, pikku auditorio.
Ilmoittautuminen pe 2.3.2018 mennessä.
Lisätietoja: paivi.sihvo@karelia.fi tai jaana.nykanen@siunsote.fi

Koulutuksen teemat
– Johdanto aiheeseen
– Some sote-alalla ja somen mahdollisuudet sote-työssä
– Yleisimpien sote-asiakastyössä käytettyjen some-palveluiden esittely, esim. Facebook, Twitter ja LinkedIn
– Sote-alan asiantuntijana sosiaalisessa mediassa
– Some organisaatiokäytössä
– Haastavat sometilanteet ja niiden ratkaisu
– Sote-alan tietosuojakysymykset ja somen pelisäännöt sote-asiakastyössä.

Lämpimästi tervetuloa!

PahaDigi -tapahtuma 23.2.2018

Digiportaat tapahtumasarjaan kuuluva PahaDigi -tapahtuma järjestetään 23.2.2018 klo 12-15 Karelia ammattikorkeakoulun Wärtsilä kampuksella. Tilaisuudessa keskitytään digitalisaation tuomiin mahdollisiin uhkiin ja niiden ratkaisuihin sekä eettisiin kysymyksiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Asiantuntijoina ovat Kimmo Rousku sekä Mari Kangasniemi.

Ohjelma

Klo 12 – Tilaisuuden avaus, Pekka Auvinen, vararehtori, Karelia-amk

12:15 – 13:00 Digitaalisuuden kääntöpuoli – PahaDigi?, Kimmo Rousku, tietokirjailija, VAHTI-pääsihteeri

13:00 – 13:25 kahvitauko

13:25 – 14:10 Digitalisaation ja robotiikan eettiset kysymykset sote alalla, Mari Kangasniemi, dosentti, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

14:10 – 14:55 92 päivää jäljellä. Mitä sinun pitäisi tietää EU- tietosuoja-asetuksesta (GDPR), Kimmo Rousku, tietokirjailija, VAHTI-pääsihteeri

14:55 – 15:00 Päivän yhteenveto

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin.
Ilmoittautuminen viimeistään 16.2. mennessä.
Lisätietoja: Vesa Huttunen (vesa.huttunen@karelia.fi)  tai Timo Rui (timo.rui@karelia.fi).

Tapahtumaesite (pdf)

Hackathon- tapahtuma Pajathon 23.-25.2.2018

Pajathon järjestetään 23.-25.2.2018 Joensuun uusilla veturitalleilla  Suunnittelupajan tiloissa osoitteessa Sortavalankatu 2. Tapahtuma alkaa perjantaina 23.2.2018 klo 17.00 ja loppuu sunnuntaina 25.2. klo 17.00.

Pajathon-tapahtuman aiheena on terveys ja hyvinvointi.

Tapahtuma on avoinna yleisolle:
pe 23.2 klo 17-19
la 24.2 klo 14-16
su 25.2 klo 14-17

​Pajathon on hackathon-tyylinen tapahtuma/kilpailu, jossa tiimit suunnittelevat ja toteuttavat ratkaisuja vaihteleviin aiheisiin ja ongelmiin (=haasteisiin).

Ohessa alla Pajathon-konseptin esittelyvideo .

Tapahtuman nettisivut löytyvät osoitteesta pajathon.fi. Sivustolle päivitetään lisää informatiota (mm. haasteet ja ilmoittautuminen) tapahtuman lähetessä.

Tule mukaan kehittämään uusia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Parhaat tiimit ja toteutukset palkitaan!

Lisätietoja:

Projektiasiantuntija
Vesa Huttunen
Karelia-ammattikorkeakoulu
p. 050 592 4657
vesa.huttunen@karelia.fi

Tapahtumaesite (pdf)
Event brochure (pdf)

Hyvää Joulua ja Iloista Uutta Vuotta 2018!

Pohjois-Karjalan DigiSote-hankkeen toiminta on ollut aktiivista vuonna 2017. Hankkeessa on toteutettu digitaalisten palvelujen nopeita kokeiluja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseissa. Kokeiluissa ovat olleet mm. diabeetikon omahoidon applikaation, VR -sisällöt ja robotit osana päiväkuntoutusta, sosiaalinen media aikuissosiaalityön tukena ja sähköiset lomakkeet hoidon ja hyvinvoinnin arvioinnissa. Kokeiluja on toteutettu asiakaslähtöisesti ja monialaisesti asiakkaiden, ammattilaisten, ICT-osaajien sekä hankehenkilöstön yhteistyössä. Hankkeessa on tunnistettu tulevaisuuden sote-alan digiosaamista ja käynnistetty eAmmattilaisten kehittymispolun suunnittelua sekä valmennusta. Ensi vuonna digikokeilut ja sote-alan digiosaamisen kehittäminen jatkuvat edelleen. Seuraathan aktiivisesti hankkeen tiedoitusta: http://karelia.fi/digisote sekä somessa @pkdigisote.

Suuret kiitokset kaikille tähän asti hankkeessa mukana olleille ja erityiskiitokset mediaopiskelija Saijalle!

Tervetuloa ensi vuonna niin vanhat kuin uudetkin hankkeeseen osallistujat !

Toivovat Päivi, Heli, Vesa, Jaana