Sähköisen terveyskyselyn kehittäminen opiskeluterveydenhuoltoon

Karelia-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijat täyttävät kartoittavan terveyskyselylomakkeen paperiversiona opintojen alkaessa. Terveydenhoitaja siirtää manuaalisesti lomakkeilla olevat tiedot opiskeluterveydenhuollossa käytössä olevaan potilastietojärjestelmä Mediatriin. Paperisten lomakkeiden kerääminen ja tietojen siirtäminen on aikaa vievää ja työlästä. Myös tietosuojan turvaaminen niiden kanssa on haastavaa. Halusimme muutosta paperisten lomakkeiden käsittelyyn ja tietojen siirtämiseen sähköiseen muotoon. Syntyi ajatus sähköisestä terveyskyselystä.

Keskustelimme asiasta Pohjois-Karjalan DigiSote-hankkeen kehittäjäsairaanhoitajan kanssa vuoden 2017 alussa. Sovimme yhteistapaamisen sähköisen terveyskyselyn suunnittelua varten. Tapaamiseen osallistuivat Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskukselta kaksi ICT- suunnittelijaa, hankkeen edustaja ja me terveydenhoitajat. Keskustelimme ensin tarpeistamme ja toiveistamme. Sen jälkeen aloitimme sähköisen terveyskyselylomakkeen suunnittelun keskustelun ja käytössä olleen paperisen lomakkeen pohjalta.

Suunnittelimme Medinettiin kyselyn, johon on jaoteltu kysymykset aihealueittain eri otsikoiden alle. Kysymyksillä selvitetään opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa sekä opiskelukykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lomaketta jouduttiin muokkaamaan useaan otteeseen, jotta se saatiin vastaamaan potilastietojärjestelmä Mediatrissa olevia rakenteellisen kirjaamisen otsikoita. Kyselyn toteuttamisen ja teknisen puolen hoitivat ICT-suunnittelijat. DigiSote-hankkeelta saimme apua prosessin kuvaamiseen ja raportoinnin suunnitteluun.

Syksyllä 2017 pilotoimme kyselyn aloittavista ryhmistä sosionomiopiskelijoille ja keväällä 2018 kysely toteutettiin tammikuussa aloittaneille sairaanhoitaja-, fysioterapia- ja sosionomiopiskelijoille. Syksyllä 2018 tavoitteena on, että kaikki Karelia ammattikorkeakoulussa aloittavat opiskelijat täyttävät sähköisen terveyskyselylomakkeen. Opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä vastaa Siun soten perhe-ja sosiaalipalvelut. Ammattikorkeakoulun opiskeluterveydenhuollossa toimii kaksi koko päiväistä terveydenhoitajaa.

Olemme kokeneet sähköisen terveyskyselyn hyvänä työkaluna työssämme. Sähköinen kysely nopeuttaa tarkastukseen tulevan opiskelijan esitietoihin perehtymistä. Terveystarkastukset ovat ajallisesti lyhentyneet 20 minuuttia ja ohjauksessa ja neuvonnassa voidaan keskittyä opiskelijan tarpeisiin vastaaviin asioihin. Opiskelijan Medinetissä täyttämä terveyskysely siirretään Mediatriin koulu-ja opiskeluterveydenhuollon lehdelle. Tämä vähentää käsin tehtävää työtä huomattavasti ja tietoturva paranee. Lisäksi papereiden keräämiseen ei tarvitse enää käyttää aikaa tai niiden säilyttämiseen ei tarvitse varata tilaa.

Jatkossa saamme kyselyjen tuloksista sekä ryhmä että koulutusaloittain tietoa terveystottumuksista ja mahdollisista terveyteen vaikuttavista riskitekijöistä, kuten tupakointi tai päihteiden käyttö. Lisäksi voimme koota tietoa opiskelukykyyn vaikuttavista tekijöistä kuten oppimisvaikeuksista, mielenterveyteen liittyvistä ongelmista jne. Saamme myös tehtyä visuaalisia kuvioita (esimerkiksi diagrammeja), joissa näkyy kunkin ryhmän tai koulutusalan tilanne tupakoinnin tai päihteiden käytön suhteen. Yhteenvedot mahdollistavat terveysinterventioiden kohdistamisen ryhmittäin tai koulutusaloittain ja voimme myös hyödyntää saamaamme dataa esimerkiksi silloin, kun suunnittelemme VIP-koulutuksia ja hyvinvointipäivien teemoja. Lisäksi saamme hyvää tietoa myös Karelia AMK:n toimijoille opiskelijoidemme hyvinvoinnista. Tulokset myös konkretisoivat esimiehillemme, millaisia haasteita terveydenhoitajan työssä on. Lisäksi työnvaativuuden arviointia voidaan selvittää kyselyissä esiin tulevien ongelmien perusteella.

Tiina Surakka, Terveydenhoitaja, Siun sote

Lisätietoa opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä seuraavista julkaisuista:
Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:20.
Opiskeluterveydenhuollon opas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:12.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *