Julkaisuja

Aurinkosähköjärjestelmän hankintaopas maatiloille

Auringosta saatavaa energiaa voidaan hyödyntää niin sähkön kuin lämmön tuotannossa. Suomessakin riittää potentiaalia aurinkoenergian hyödyntämiseen ja kiinnostus sitä kohtaa kasvaa jatkuvasti, etenkin haja-asutusalueilla. Tämän oppaan tarkoituksena on toimia tukimateriaalina maatilojen aurinkosähköjärjestelmien hankinnassa. Opas on tuotettu osana Maaseuturahaston rahoittamia Poveria biomassasta- ja InforME- hankkeita.


Sähkön varastointitekniikat- ja markkinat

Tässä raportissa käsitellään sähkön varastointia yleisellä tasolla sekä sähkön varastoinnin eri tekniikoita ja niiden soveltuvuutta erityisesti Suomen olosuhteisiin. Raportissa pääpaino on hankkeen luonteen mukaisesti akkuteknologiaan perustuvissa sähkövarastoissa. Lisäksi raportissa käydään läpi viimeisin sähkön varastointiin liittyvä teknologia Suomessa ja muualla maailmalla. Raportissa tehdään läpileikkaus olemassa olevista ja viimeisimmistä kehitteillä olevista tai valmistuneista sähkövarastokohteista. Sähkövarastokohteiden avulla esitellään sähkövarastojen nykytilaa ja niiden mahdollisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä. Raportin toteutuksesta on vastannut Mobiilisähkövarastoilla energiahuoltovarmuutta ja säätövoimaa
uusiutuvalle energialle –hanke, jonka tehtävänä on edistää mobiilien ja kiinteiden sähkövarastojen käyttöä Pohjois-Karjalan alueella.


Maatilan biokaasulaitoksen perustamisen toteutuspolut

Tässä Poveria biomassasta -hankkeen teettämässä selvityksessä tarkastellaan maatilan biokaasulaitoksen perustamisen vaihtoehtoisia toteutuspolkuja ja verrataan niitä toisiinsa. Vertailussa käytetään esimerkkinä valtimolaista Kähkösen tilaa, jonne on parhaillaan rakentumassa Pohjois-Karjalan ensimmäinen maatilakokoluokan biokaasulaitos. Tilan isäntä Lassi Kähkönen on valinnut biokaasulaitoksen omatoimisen rakentamisen valmiin, tehdasrakenteisen laitoksen sijaan.

Selvityksessä avataan ja vertaillaan maatilan biokaasulaitosinvestoinnin omatoimi- ja valmisratkaisumallien eroja ja annetaan maatilan näkökulmasta työkaluja itselle parhaan vaihtoehdon löytämiseen vastaamalla kysymyksiin kuten: Mitä tulee huomioida, jos biokaasulaitoksen rakentaa itse tai jos sen tilaa tehtaalta? Miten vaihtoehdot eroavat toisistaan? Mikä on vaikutus kannattavuuteen? Mihin biokaasua kannattaa käyttää?

Selvityksen toteutti Poveria biomassasta -hankkeen toimeksiannosta Envitecpolis Oy.

Uusimmat teknologiat pienkiinteistöjen energiantuotannossa

Selvitystyön tavoitteena on kartoittaa pienkiinteistöihin soveltuvia yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon energiateknologioita. Pääpaino on teknologioilla, jotka mahdollistavat Suomen oloissa polttoaineenjakelussa käytetyn infrastruktuurin osalta suuren sähkön tuotannon uusiutuviin energiaratkaisuihin pohjautuen.

Selvityksen ensimmäisessä osassa, luvussa 2, on esitetty potentiaalisia ja uusia teknologioita sekä niiden heikkouksia ja vahvuuksia. Selvityksen toisessa osassa, luvuissa 3 ja 4, on tarkasteltu pientaloon soveltuvan Nano – CHP laitteen teknistaloudellista kannattavuutta simulointien avulla. Laskelmien perusteella CHP-laite on uuteen öljy- tai sähkökattilaan verrattuna varteenotettava vaihtoehto etenkin niille, joille energiaomavaraisuus ja uusiutuvien polttoaineiden käyttäminen ovat tärkeitä prioriteetteja.


Aurinkosähkön mitoitus ja kannattavuus maatilalla

Maatiloilla on herännyt viime vuosina kasvavaa kiinnostusta energiakustannusten pienentämiseen aurinkosähkön avulla. Poveria biomassasta –hankkeessa on tehty paljon mitoituslaskelmia maatiloille. Tämän selvityksen tarkoituksena on esittää käytännön esimerkki aurinkosähköjärjestelmän mitoituksesta ja kannattavuudesta maatilalla.

Esimerkkitilana näissä laskelmissa toimii nurmeslainen Piirosen maitotila. Maitotilat soveltuvat yleensä hyvin aurinkosähkön tuotantokohteiksi suhteellisen korkean sähkönkulutuksen ansiosta.


Sähkön ja lämmön yhteistuotannon teknologioiden vaihtoehdot pienen kokoluokan puuteollisuudessa

Poveria biomassasta -hankkeen toimeksiantona tehdyssä teknistaloudellisessa selvityksessä kartoitetaan kotimaisen pienpuuteollisuuden mahdollisuuksia pienen mittakaavan yhdistettyyn lämmön- ja sähköntuotantoon (pien-CHP).

Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä laaditussa selvityksessä lopputuloksena on, että pien-CHP mahdollistaa energiaomavaraisuuden, mutta taloudellinen kannattavuus jää saavuttamatta tarkastelluissa kohteissa.


Aurinkoenergiaselvitys, Enon Energia Osuuskunta, Alakylän voimalaitos

Lämpölaitosten keskuudessa Pohjois-Karjalassa on ilmennyt lisääntyvää kiinnostusta aurinkoenergian hyödyntämiseen. Varsinkin aurinkolämmön osalta on tehty alustavia selvityksiä mitoitusperiaatteista sekä kannattavuudesta osana kaukolämpöjärjestelmää. Suomessa ei ole vielä toistaiseksi ison mittaluokan aurinkolämpökeräinjärjestelmiä liitetty kaukolämpöjärjestelmiin. Aurinkoenergian hyödyntäminen kiinnostaa laajalti, koska se aletaan nähdä jo kannattavana investointina.

Enon energiaosuuskunnalle on tehty aikaisemmin vuonna 2015 aurinkosähkön ja aurinkolämmön hyödyntämisen alustavat selvitykset sekä kannattavuuslaskelmat. Poveria biomassasta -hanke on ottanut uudestaan tarkempaan tarkasteluun aurinkosähkön ja aurinkolämmön mahdollisuudet sekä investointien kannattavuuden Enon energiaosuuskunnalle.


Selvitys verkkoon kytketyn akullisen aurinkosähköjärjestelmän kannattavuudesta

Selvityksen kohteena on Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry:n Haikolan talo Nurmeksen Lipinlahdessa.  Yhdistys on nyt hankkinut talolle akullisen aurinkosähköjärjestelmän, jolla tuotetaan sähköä talon omiin tarpeisiin. Tässä investointia edeltäneessä selvityksessä kuvataan erilaisten järjestelmävaihtoehtojen tuotantoennusteita ja kannattavuutta.


Maatilan biokaasulaitos -esiselvitys

Selvityksessä tarkastellaan teknisiä ja taloudellisia toimintaedellytyksiä Nurmeksessa toimivalle biokaasulaitokselle. Selvitys on tehty paikallisen maatilan näkökulmasta, mutta tulokset ovat hyödynnettävissä myös muissa alueelle kohdistuvissa biokaasulaitos-suunnitelmissa. Tarkasteltu käyttötapa biokaasulle on tuottaa puhdistettua kaasua teollisuus- tai liikennekäyttöön, minkä lisäksi on huomioitu lannoiteliiketoiminnan mahdollisuudet. Laitoksen sijaintipaikkoina vertaillaan tilakeskusta ja Känkkäälän teollisuusaluetta. Selvityksen toteutti Metener Oy.


Bensiiniauton konvertointi flexfuel-autoksi

Tässä Poveria biomassasta -hankkeen infotekstissä kerrotaan bensiiniauton konvertoinnista flexifuel -autoksi. Näkökulmana on päätöksen perusteet ja kokemukset muunnoksen toetutuksesta.