Näin opiskelijat valitaan
 

Valintaperusteet

Karelian opiskelijavalintaperusteet noudattavat valtakunnallisia ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksia. Käytämme kaikissa koulutuksissa valtakunnallista valintakoetta tai teemme muuten yhteistyötä siten, että sinulla on paremmat edellytykset tulla hyväksytyksi ammattikorkeakouluun.

Jos haet samaan koulutukseen useaan eri ammattikorkeakouluun, sinun tarvitsee osallistua vain yhteen valintakokeeseen. Valintakoetuloksesi siirtyy kaikkiin valitsemiisi ammattikorkeakouluihin, jotka ovat mukana valintakoeyhteistyössä. Listaukset yhteistyötätekevistä korkeakouluista löydät kyseisen koulutuksen valintaperustesivulta.

Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä alla olevista valintatavoista ovat käytössä kyseisessä koulutuksessa, sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Pohjakoulutuksesta riippuen hakijat ovat mukana valitsemallaan alalla käytössä olevissa valintatavoissa. Hakija voi tulla valituksi vain yhdellä valintatavalla. Koulutuskohtaiset tiedot löydät kunkin Karelian hakukohteen Valintaperusteet ja valintakokeet- sivuilta.

Käytössä olevat valintatavat (koulutuskohtaiset tiedot löydät kyseisen koulutuksen valintaperusteista)

Koulumenestyksen pisteytys

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa. Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen jos et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa etkä ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Hakukohdekohtaiset kiintiöt löydät kunkin Karelian hakukohteen Valintaperusteet ja valintakokeet- sivuilta. Karelian ensikertalaisuuskiintiö on määritelty aiempien vuosien yhteishakujen hakijajakauman perusteella (kevään 2015 yhteishaun tilasto).

Lisätietoja Opintopolussa

Suomen tai ruotsin kielikoe

Jos äidinkielesi tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, sinulta testataan suomen kielen taito valintakokeen yhteydessä. Kielikokeella arvioidaan edellytyksiäsi opintoihin suomen kielellä. Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa opetuskielenä ollutta kieltä ja josta kielestä sinulla on todistuksessasi äidinkielen arvosana.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla henkilö on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä –kokeessa.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen tai ruotsin kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen tai ruotsin kielen taidosta.

Vieraskielisen koulutuksen kielitaitovaatimukset on kerrottu ao. koulutuksen valintaperusteissa.

Kielikoe arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Hylätty. Hylätty kielikoetulos hylkää koko valintakokeen.

Englannin kielitaito vieraskielisissä koulutuksissa

Vieraskieliset koulutukset vaativat erittäin hyvän englannin kielen taidon, jotta vieraskielisissä koulutuksissa voi menestyä. Hakijoiden kielitaito arvioidaan valintakokeessa, mistä on tarkempi kuvaus alakohtaisissa valintaperusteissa.

Hakiessaan vieraskieliseen koulutukseen hakijan ei tarvitse toimittaa todistusta kielitaidostaan.

Alalle soveltuva terveys

Opiskelijoiksi valituilta ei edellytetä lääkärintodistusta terveydentilasta. Sinun on kuitenkin hyvä huomioida, että sosiaali- ja terveysalalle valitulla tulee olla sellainen terveys, joka ei ole esteenä alan tehtävissä toimimiselle.

Opiskelijaksi hyväksyminen

Korkeakoulu tekee lopullisen päätöksen opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes yhteishaussa käyttämäsi alkuperäiset koulutodistukset ja työtodistukset on tarkistettu. Valinta puretaan, jos olet antanut hakemukseen virheellisiä tietoja etkä oikeilla tiedoillasi olisi ollut oikeutettu opiskelupaikkaan.

Tarkista siis hakutiedot ennen hakemuksen lähettämistä. Karelia-ammattikorkeakoulussa todistusten tarkistaminen on kaksivaiheinen.

1) Opiskelupaikan vastaanottaneet toimittavat  haussa käytetyt todistuskopiot Hakijapalveluihin, jossa ne tarkistetaan.

2) Kopiot verrataan alkuperäisiin todistuksiin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Muutos koskee koulutuksia, jotka alkavat syksyllä 2016 tai sen  jälkeen. Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

  • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
  • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
  • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
  • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

On monta tietä ammattikorkeakouluopintoihin

Mikäli et tule valituksi, on ammattikorkeakouluopiskelu edelleen vaihtoehto, johon kannattaa tarttua. Voit opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa mieleistäsi alaa. Suoritettuasi 60 opintopistettä, voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Avoin amk tarjoaa myös monia muita opiskelumahdollisuuksia, mm. polkuopinnot. Lue lisää

Muutoksenhaku

Mikäli katsot, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota yhteys sähköpostitse Karelia-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin (hakijapalvelut(at)karelia.fi). Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää kirjallisesti oikaisua valintapäätökseen ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukselta 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta. (Ammattikorkeakoululaki 57 § (20.3.2015/257), Karelian tutkintosääntö 16.5.2016, 3.2.)