Julkaisut, D-sarja, opinnäytteitä

Julkaisusarja on lopetettu vuonna 2010. Opinnäytteitä on saatavilla verkkojulkaisuina ammattikorkeakoulujen yhteisessä Theseus-verkkokirjastossa.

D:4
Musiikin koulutuksen yhteiskunnalliset reunaehdot.
Kaisa Kärkkäinen
Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan koulutuksen osalta. Tutkimuksessa selostetaan musiikin koulutusta ohjaavaa lainsäädäntöä sekä rahoitusjärjestelmää ja pohditaan koulutuksen tuloksellisuuden käsitettä. Tuloksellisuutta mitataan yleisesti tehokkuuden, vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkökulmista: miten tämä mittari soveltuu musiikin koulutukseen? Empiirisessä osassa selvitetään, syntyykö yksikkökoon kasvattamisella skaalaetuja musiikin perusopetuksessa ja ammatillisen peruskoulutuksessa. Julkaisu perustuu Kaisa Kärkkäisen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun musiikin
koulutusohjelmassa valmistuneeseen opinnäytetyöhön.

2008. 95 s. ISBN 978-951-604-082-3. Hinta 20 € (sis. alv).
Verkkojulkaisu


D:3
Sanaton matka : vuorovaikutus puhumattoman autistisen lapsen kuvataideterapiassa.
Hilkka Putkisaari
Sanaton matka on tapaustutkimus autistisen Alli-tytön ja terapeutin välisestä vuorovaikutuksesta kuvataideterapiassa. Kuvataideterapiassa autistista asiakasta lähestytään hyvin erilaisesta lähtökohdasta kuin laajalti käytetyissä käyttäytymisanalyyttisissä kuntoutus- ja terapiamenetelmissä. Keskiössä ovat sanattoman vuorovaikutuksen eri keinot ja kuvallisen ilmaisun kautta tapahtuva viestintä. Allin kuvataideterapian tulokset antavat rohkaisevan esimerkin siitä, että myös humanistisesti suuntautuneella terapialla voidaan tukea autistin vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja rikastaa luovuutta. Julkaisusa käsitellystä teemasta on olemassa vähäisesti aikaisempaa suomenkielistä teoriatietoa.

2007; 2. muuttam. lisäpainos 2009. 72 s. ISBN 978-951-604-060-1. Hinta 20 € (sis. alv).

 

D:2
Laulaja ja hänen instrumenttinsa.
Leena Kotila
Laulaja on sekä muusikko että soiva instrumentti samalla kertaa. Tutkimuksessa tarkastellaan lauluun ja laulun opiskeluun kytkeytyviä terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia. Julkaisussa käsitellään äänentuottoon liittyvien sairauksien kuten laulajan käheyden, artikulaatiovirheiden, hengityselintensairauksien ja tukirangan ongelmien vaikutusta lauluun. Toinen asiakokonaisuus on henkisen terveyden ja hyvinvoinnin suhde laulajan suoritukseen: miten muusikkouteen vaikuttavat psykiatriset sairaudet, narsismi ja esiintymisjännitys. Lisäksi pohditaan vielä laulunopettajan ja oppilaan vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Kirjoittaja on lääkäri, joka on suorittanut ammattikorkeakoulussa laulun ammattiopinnot. Julkaisu perustuu Pohjois-karjalan ammattikorkeakoulussa tehtyyn opinnäytteeseen.

2006. 71 s. ISBN 951-604-055-1. Hinta 20 € (sis. alv).

 

D:1
Ohjelmapalveluiden turvallisuus Itä-Suomen läänissä.
Pia Saukkoriipi
Julkaisussa selvitetään luontoon liittyvien ohjelmapalvelujen turvallisuutta Itä-Suomen matkailuyrityksissä asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetaan, miten Kuluttajaviraston ohjelmapalvelujen turvallisuudesta antamien ohjeiden toteutuvat yritysten toiminnassa. Tutkimus toteutettiin yhdessä Itä-Suomen lääninhallituksen kanssa keväällä 2004. Julkaisussa kootaan yhteen ohjelmapalvelujen turvallisuuteen liittyvää tutkimustietoa sekä Suomesta että ulkomailta. Julkaisu perustuu Pia Saukkoriipiin opinnäytetyöhön Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelmassa.

2005.107 s. ISBN 951-604-047-0. Hinta 10 € (sis. alv).

 


Opinnäytteitä verkkojulkaisuina


Yleisimmät jääkiekkovammat ja niiden ensiapu. Sanna Purmonen. 2010.

Syöpäpotilaiden kokemuksia sairaanhoitajalta saamastaan psyykkisestä tuesta palliatiivisessa hoidossa.
Taija Nevalainen. 2010.

Sanomalehti Karjalaisen printti- ja sähköisten medioiden seuraaminen pohjoiskarjalaisten opiskelijoiden keskuudessa. Paula Immonen. 2010.

Maahanmuuttajataustaisten lasten kaksikielisyyden ja kulttuuriidentiteetin tukeminen päiväkotiryhmässä.
Laura Kokkonen. 2009.

Sijaissisaruus ja identiteetti : aikuistuneiden biologisten lasten sijaissisaruuskokemusten merkityksiä identiteettiin. Anna-Katariina Elia, Heini Timonen. 2009.

Potilastyytyväisyys päivystävän sairaanhoitajan vastaanottoon. Kaija Pesonen. 2009.

Tietokansio diabetekseen liittyvistä laboratoriotutkimuksista ja vieritestauksesta. Heli Vatanen. 2009.

Kotiutusprosessi asiakaslähtöiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa : kotiutusprosessikuvaus kehittämistyön tueksi. Sari Nykänen-Juvonen, Tuula Pakarinen. 2009.

"Ylikuormaako?" : tutkimus ammattiautoilijoiden elintavoista ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä. Nina Ronkainen. 2009.

Ulkomaalaisten harjoittelijoiden merkitys pohjoiskarjalaisille yrityksille. Elena Makkonen. 2009.

MBO-poliklinikan asiakkaiden kokemukset saamastaan elämäntapamuutosten hoidonohjauksesta Lieksan terveyskeskuksessa. Reetta Haikola, Anne Karppinen. 2009.

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun nuorisoasteen terveyskäyttäytyminen. Panu Hirvonen, Janne Röntynen.
2009.

Diabetekseen sairastuneen lapsen alkuohjaus.
Johanna Nykyri, Harri Suomalainen
2009.

Itsehoitopisteet itsehoitovalmiuksien edistäjänä : asiakkaiden kokemuksia itsehoitopisteiden toimivuudesta Joensuun alueella.
Sanna Väyrynen
2009.

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kotiutusvaiheen ohjauksen kehittäminen : opasvihko kotiutuvalle potilaalle.
Outi Silén
2009.

Sairaanhoitajat muutosten tuulissa : tapaustutkimus kahden muutosturvakoulutuksessa olevan sairaanhoitajan ammatillisesta kasvusta.
Maarit Haapala, Miia Pieviläinen
2008.

Sairaanhoitajien ja perushoitajien kokemuksia hiljaisen raportin käytöstä terveyskeskuksen vuodeosastoilla.
Suvi Pakarinen
2008.

Asiakkaiden kokema palvelun laatu laboratorion näytteenottopisteessä.
Kirsi Turunen
2008.

Tyypin 2 diabeteksen ja muiden glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden seulontatutkimus.
Nina Hirvonen ja Jenni Sutinen
2008.

Vanhempien näkemyksiä Wellou-palvelun hyödyllisyydestä alakouluikäisten lasten lihavuuden ehkäisemisessä.
Ella-Noora Kuivalainen, Tuula Ojansivu
2008.

Laite- ja menetelmävertailu : virtsan partikkelien tutkiminen Sysmex UF-100 -analysaattorilla ja mikroskopoimalla.
Johanna Hiltunen, Maija Makkonen
2008.

Käsien desinfektion toteutuminen hoitotilanteissa kirurgisella vuodeosastolla : havainnointitutkimus.
Anni Liimatta, Heidi Rautiainen
2008.

Anoreksiaa sairastavien kokemuksia saamastaan hoidosta.
Pauliina Heikkinen
2008.

Terveydenhoitajien imetysohjausvalmiudet : kyselytutkimus Itä-Suomen alueen äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajille
Hanna Haapalainen, Henna Juvonen
2008.

Lonkka- ja polvitekonivelpotilaiden preoperatiivisen ohjauksen toteutuminen kirurgian poliklinikalla potilaan näkökulmasta.
Anu Mustola, Anne Parkkulainen
2008.

Energiansäästölamppujen verkkovaikutukset.
Marko Kontturi, Jouni Ålander
2008.

Yläkoululaisten tiedot ja tiedonhankintamenetelmät seksuaaliterveydestä.
Anna-Kaisa Pöllänen, Eveliina Rissanen
2008.

Investointilaskelmat Hiusstudio Waudelle.
Satu Väänänen
2008.

Opiskelijan ohjaus teho-osaston sairaanhoitajien kokemana.
Mika Issakainen, Mervi Kokko
2008.

Masentuneen ikäihmisen kokemuksia kotihoidolta saamastaan tuesta ja avusta.
Anna-Liisa Kinnunen
2008.