Lean & Six Sigma

Tuot­ta­vuus kun­toon Lean-kou­lu­tus­ten avulla

“Kou­lu­tus on ammat­ti­tai­tois­ta ja jous­ta­vaa, Karelia-amk:ssa kuun­nel­laan yri­tys­ten tar­peet tar­kal­la kor­val­la. Se on hie­no asia ja sen takia teem­me mie­lel­läm­me yhteis­työ­tä.“
PERTTU HUOVINEN, PROGRAM MANAGER, PHILLIPS-MEDISIZE
Lue lisää kumppanuusblogistamme

“Kou­lut­ta­jat oli­vat vah­vo­ja Lean-osaa­jia. Työ­pa­jat sai­vat kii­tos­ta kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­jil­ta, sil­lä kehit­tä­mis­teh­tä­vien kon­kreet­ti­nen työs­tä­mi­nen yhdes­sä syven­si ymmär­rys­tä Lea­nis­ta sekä vah­vis­ti ver­kos­to­työ­tä.”
RAISA LAPPETELÄINEN, POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS

Lean Six Sig­ma ‑mene­tel­mil­lä hio­taan pro­ses­sit huip­pu­kun­toon. Nii­den avul­la voi toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta paran­taa tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den laa­tua, alen­taa kus­tan­nuk­sia sekä sääs­tää aikaa. Hen­ki­lös­tön teke­män työn – eli pro­ses­sien – mal­lin­ta­mi­nen, ennus­ta­mi­nen ja opti­moi­mi­nen lisää kon­kreet­ti­ses­ti asiak­kai­den ja hen­ki­lös­tön tyy­ty­väi­syyt­tä sekä ennen kaik­kea paran­taa yri­tyk­sen tulosta.

Lean-tuo­te­per­heem­me sisäl­tää perus­teet esit­te­le­vän Yel­low Belt ‑kou­lu­tuk­sen, tar­kem­min peri­aat­tei­siin ja työ­ka­lui­hin paneu­tu­van Green Belt ‑kou­lu­tuk­sen, Lean-työ­pa­jat sekä Mini­tab-kou­lu­tuk­sen. Lisäk­si jär­jes­täm­me Lean Six Sig­ma Black Belt ‑kou­lu­tuk­sen yhteis­työs­sä Qua­li­ty Know­how Kar­ja­lai­nen Oy:n kans­sa. Voit ilmoit­tau­tua luku­kausit­tain jär­jes­tet­tä­viin kou­lu­tuk­siin tai ottaa yhteyt­tä, niin rää­tä­löim­me orga­ni­saa­tioo­si sopi­van kou­lu­tuk­sen. Kysy myös kon­sul­toin­tia­pua Lean Six Sig­ma ‑mene­tel­mien hyödyntämiseen!

Lean Six Sig­ma Black Belt

Black Belt-kou­lu­tuk­ses­sa saa­vu­tat kor­kean osaa­mis­ta­son Lean Six Sig­mas­ta ja sen työ­ka­luis­ta. Black Bel­tit teke­vät työ­tä Lean Six Sig­ma ohjel­mis­sa ja pro­jek­teis­sa sekä val­men­ta­vat ja ohjaa­vat pro­jek­ti­tii­miä mene­tel­män ja työ­ka­lu­jen sovel­ta­mi­ses­sa. Lean Six Sig­ma Black Belt ‑kou­lu­tus nou­dat­taa Ame­ri­kan laa­tu­yh­dis­tyk­sen (ASQ) Body of Know­led­ge ‑tie­to­si­säl­töä (BOK). Kou­lu­tus on suun­nat­tu pro­ses­sien kehi­tys­työs­tä vas­taa­vil­le esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le ja joh­dol­le teol­li­suu­des­sa, pal­ve­lu­yri­tyk­sis­sä ja jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii DI Ant­ti Pii­rai­nen, Qua­li­ty Know­how Kar­ja­lai­nen Oy:stä.

Lean Six Sig­ma Black Belt ‑kou­lu­tuk­ses­sa opit Lean Six Sig­ma DMAIC ‑mene­tel­män ja tar­vit­ta­vien ohjel­mien käy­tön oman kehi­tys­pro­jek­tin avul­la käy­tän­nös­sä. Hyväk­sy­tyn kehit­tä­mis­pro­jek­tin jäl­keen saat Six Sig­ma Black Belt ‑arvon ja arvos­te­tun Qua­li­ty Know­how Kar­ja­lai­nen Oy:n Lean Six Sig­ma Black Belt ‑ser­ti­fi­kaa­tin todis­tuk­sek­si mene­tel­män onnis­tu­nees­ta sovel­ta­mi­ses­ta organisaatiossasi. 

Kou­lu­tus toteu­te­taan lähi- ja etä­työ­pa­joi­na (yhteen­sä 24 tapaa­mis­ta), sisäl­täen käy­tän­nön har­joi­tuk­sia ja oman orga­ni­saa­tion kehi­tys­pro­jek­tin. Osal­lis­tu­jat saa­vat pää­syn säh­köi­seen oppi­mi­sym­pä­ris­töön ja ‑mate­ri­aa­liin. Osal­lis­tu­jal­la tulee olla käy­tet­tä­vis­sä tie­to­ko­ne ja MINI­TAB-ohjel­ma (MINI­TAB-ohjel­ma ei sis. kou­lu­tuk­sen hintaan). 

Kou­lu­tusai­ka 10.2. — 4.11.2021.
Jak­so 1. Mää­rit­te­ly: Lähi­päi­vät: 10.–11.2. Etä­päi­vä: 12.2.
Jak­so 2. Mit­taus 1/2: Lähi­päi­vä: 3.3. Etä­päi­vät: 4.–5.3.
Jak­so 3. Mit­taus 2/2: Lähi­päi­vät 29.–30.3.2021 
Jak­so 4. Ana­ly­soin­ti 1/2: Etä­päi­vät 3.–5.5.2021
Jak­so 5. Ana­ly­soin­ti 2/2: Lähi­päi­vät 10.–11.5.2021
Jak­so 6. Paran­nus 1/2: Lähi­päi­vät 9.–11.6.2021
Jak­so 7. Paran­nus 2/2: Etä­päi­vät 22.–23.6.2021
Jak­so 8. Ohjaus 1/2: Lähi­päi­vät 25.–27.8.2021
Jak­so 9. Ohjaus 2/2: Etä­päi­vät 9.–10.9.2021
Jak­so 10. Final: Lähi­päi­vä 4.11.2021
Lähi­ta­paa­mis­ten paik­ka: Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Kar­ja­lan­ka­tu 3, 80200 Joensuu.

Osal­lis­tu­ja­hin­ta: 9000 € + alv 24 %. Hyö­dyn­nä yri­tyk­se­si mah­dol­li­suus saa­da Täs­mä­Kou­lu­tus­tu­kea!
Ilmoit­tau­du 15.1.2021 men­nes­sä täs­tä lin­kis­tä.

Lue lisää kou­lu­tuse­sit­tees­tä » Lean Six Sig­ma Black Belt ‑kou­lu­tus
Lue edel­li­ses­tä Lean Six Sig­ma Black Belt ‑toteu­tuk­ses­ta » Black Belt – mes­ta­rin opissa

Lean Six Sig­ma Green Belt

Green Belt ‑tasoi­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa opit vetä­mään itse­näi­ses­ti Lean Six Sig­ma ‑kehit­tä­mis­pro­jek­te­ja omas­sa orga­ni­saa­tios­sa­si. Green Belt­ti­nä olet avain­hen­ki­lö­nä orga­ni­saa­tio­si kehit­tä­mi­ses­sä. Käy­tän­nön­lä­hei­nen Green Belt ‑kou­lu­tus on suun­nat­tu toi­min­nan pro­ses­sien kehi­tys­työs­tä vas­taa­vil­le esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le ja joh­dol­le teol­li­suu­des­sa, pal­ve­lu­yri­tyk­sis­sä ja jul­ki­sel­la sektorilla.

Green Belt-kou­lu­tuk­sen käy­tyä­si opit tehos­ta­maan lii­ke­toi­min­taa ja pro­ses­se­ja, saa­vut­ta­maan mitat­ta­vaa talou­del­lis­ta hyö­tyä, pois­ta­maan huk­kaa, lisä­ar­vo­ton­ta työ­tä ja hai­tal­lis­ta vaih­te­lua sekä paran­ta­maan asia­kas­ko­ke­mus­ta. Kou­lu­tuk­sen aika­na toteu­tat oman orga­ni­saa­tio­si kehit­tä­mis­pro­jek­tin raja­tus­ta ongel­mas­ta, ja kou­lu­tuk­sen jäl­keen osaat vetää itse­näi­ses­ti Lean Six Sig­ma ‑kehit­tä­mis­pro­jek­te­ja omas­sa yksikössäsi.

Green Belt-kou­lu­tuk­sen sisältö:

 • Ongel­man­rat­kai­su­mal­li (DMAIC)
 • Kat­ta­va työkalupakki
 • Tulos­ha­kui­nen kehittäminen
 • Käy­tän­nön ongelmanratkaisutaidot
 • Pro­ses­sin­hal­lin­ta­tai­dot (Value Stream Map ‑työ­ka­lu)
 • Oman orga­ni­saa­tion toi­min­taan liit­ty­vä kehittämisprojekti

Seu­raa­va kou­lu­tus: tulos­sa kevääl­lä 2021
Hin­ta: 1540 € + alv 24% 

Lean Six Sig­ma Yel­low Belt ‑perus­teet työ­elä­män tehostamisessa 

Yel­low Belt ‑tasoi­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi Lean Six Sig­man peri­aat­tei­den, mene­tel­mien ja työ­ka­lu­jen perus­teet. Kou­lu­tus on suun­nat­tu kai­kil­le, jot­ka tar­vit­se­vat perus­tie­dot pro­ses­sien sys­te­maat­ti­ses­ta kehit­tä­mi­ses­tä ja laa­dun­ke­hit­tä­mi­sen työ­ka­luis­ta. Yel­low Belt-kou­lu­tuk­sen suo­ri­tet­tua­si osaat toi­mia muka­na yri­tyk­sen kehit­tä­mis­työs­sä Lean ja Six Sig­ma peri­aat­tei­den mukai­ses­ti, etsien tie­toa ongel­mis­ta ja rat­koen nii­tä asia­kes­kei­ses­ti ja tuloshakuisesti.

Yel­low Belt kou­lu­tuk­sen sisältö:

 • Lean-peri­aat­teet ja Six Sig­ma ‑mene­tel­män perustiedot
 • DMAIC-pro­ses­si ja työkalut
 • data­pe­rus­tei­nen ongelmanratkaisu
 • 5S-mene­tel­mä, 7–9 hukkakäsitteet
 • työ­ka­lut kehit­tä­mi­seen ja tehok­kaa­seen soveltamiseen
 • ISO 13053–1 ja‑2 ‑stan­dar­dien perusteet.

Tutus­tu kou­lu­tuk­seen Avoi­men AMK:n tar­jon­nas­sa tai pyy­dä tar­jous­ta kou­lu­tuk­ses­ta yrityksellesi!

Uut­ta!
Kare­lia KATA — väy­lä jat­ku­van paran­ta­mi­sen kulttuuriin

Paran­na Lean-mene­tel­mien inte­graa­tio­ta orga­ni­saa­tio­si kehit­tä­mis­kult­tuu­riin Kare­lian val­men­nus-katan avul­la. Onko orga­ni­saa­tios­sa­si kou­lu­tet­tu­ja Lean Six Sig­ma-kehit­tä­jiä? Edis­tä jat­ku­vaa paran­ta­mis­ta val­jas­ta­mal­la Black Belt- ja Green Belt ‑kehit­tä­jät kehit­tä­mis­pro­jek­tei­hin. Kare­lian Lean-asian­tun­ti­jat tuke­vat orga­ni­saa­tion kehit­tä­jää paran­nus­pro­jek­tis­sa tai tuke­vat kehit­tä­jää orga­ni­saa­tion paran­nus­pro­jek­tiin osal­lis­tu­vien val­men­ta­mi­ses­sa. Raken­ne­taan yhdes­sä orga­ni­saa­tioo­si tuot­ta­va ja toi­mi­va Lean Six Sig­ma mene­tel­miä hyö­dyn­tä­vä kehit­tä­mis­kult­tuu­ri. Kysy — ker­rom­me lisää mielellämme!

Jat­ku­van paran­ta­mi­sen teematapaamiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu jär­jes­tää Lean Six Sig­ma ‑mene­tel­mien hyö­dyn­tä­jil­le tee­ma­ta­paa­mis­ten sar­jan. Tee­ma­ta­paa­mis­ten tavoit­tee­na on herät­tää kes­kus­te­lua, jakaa koke­muk­sia sekä edis­tää Lean Six Sig­ma ‑mene­tel­mien hyö­dyn­tä­mis­tä orga­ni­saa­tiois­sa.
Seu­raa­va tee­ma­ta­paa­mi­nen tulos­sa syk­syl­lä 2020!

Mini­tab — mit­taus­da­tan jalos­ta­mi­nen tiedoksi

Jalos­ta dataa tie­dok­si ja tee tulok­sek­kai­ta pää­tök­siä. MINI­TAB-ohjel­mis­tol­la muu­tat pro­ses­si­tie­dot käte­väs­ti infor­maa­tiok­si, jon­ka avul­la voit kehit­tää pro­ses­sia. Kou­lu­tuk­ses­sa tutus­tut MINI­TAB-käyt­tö­liit­ty­mään ja sen taval­li­sim­piin ana­lyy­si­työ­ka­lui­hin sekä opit jalos­ta­maan dataa tie­dok­si tulok­sek­kaan pää­tök­sen­teon tueksi.

MINITAB toi­mii erin­omai­ses­ti Lean Six Sig­ma ‑pro­jek­teis­sa, jois­sa hyö­dyn­ne­tään pal­jon eri­lai­sia tilas­tol­li­sia mene­tel­miä. Kou­lu­tuk­ses­sa pereh­dyt MINI­TAB-käyt­tö­liit­ty­mään ja sen taval­li­sim­piin ana­lyy­si­työ­ka­lui­hin. Kou­lu­tuk­ses­sa pereh­dy­tään MINI­TAB-käyt­tö­liit­ty­mään ja sen taval­li­sim­piin ana­lyy­si­työ­ka­lui­hin. Kes­tol­taan 4 x 4 tun­nin kou­lu­tus on suun­nat­tu kai­kil­le Lean Six Sig­ma ‑mene­tel­miä hyö­dyn­tä­vil­le. Kysy tar­jous kou­lu­tuk­ses­ta henkilöstöllesi!

Lean-työ­pa­jat

Työ­pa­jat tuke­vat Yel­low Belt ja Green Belt ‑kou­lu­tuk­sia, joi­hin sisäl­tyy oman orga­ni­saa­tion kehit­tä­mis­teh­tä­vä. Lean-työ­pa­jas­sa työs­tät omaa kehit­tä­mis­pro­jek­tia­si ohjaa­jien tuel­la DMAIC-syklissä.

Työ­pa­jois­sa ryh­mäy­dyt mui­den pro­jek­tin paris­sa työs­ken­te­le­vien kans­sa ja muo­dos­tat­te yhtei­sen näke­myk­sen kehit­tä­mis­työn suun­nas­ta, tavoit­teis­ta ja mene­tel­mis­tä. Ver­tais­tuen sekä ohjaa­jien tuen avul­la rai­vaat­te ete­ne­mi­sen estei­tä ja jaat­te toi­mi­via rat­kai­su­mal­le­ja toi­sil­len­ne. Yhden työ­pa­jan kes­to on 4 h.

Raken­nam­me yri­tyk­sel­le­si tai yhtei­söl­le­si sopi­vat rat­kai­sut Lean Six Sig­ma ‑mene­tel­mien hyödyntämiseen

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Lean-tii­mi val­men­taa orga­ni­saa­tio­si hen­ki­lös­tön Lean Six Sig­ma mene­tel­mien käyt­töön yri­tyk­se­si tar­pei­ta vas­taa­val­la taval­la. Raken­nam­me tar­pei­sii­si sopi­van pal­ve­lun yhdis­te­le­mäl­lä halua­mia­si Lean-tuo­te­per­heen osia. Orga­ni­saa­tiol­le rää­tä­löi­dyn pal­ve­lun hyö­ty on vah­va sitou­tu­mi­nen yhdes­sä oman orga­ni­saa­tion kehittämistehtävään.

Ota yhteyt­tä! Suun­ni­tel­laan kou­lu­tus tar­pee­si mukaan. Ota yhteyt­tä!

Asian­tun­ti­ja- ja konsultaatiopalvelut

ryhmakuva netti

Lean-tii­mim­me tar­jo­aa kou­lu­tus­ten lisäk­si kon­sul­taa­tio- ja asian­tun­ti­ja-apua Lean-mene­tel­mien hyödyntämisessä.

Yhteys­tie­dot

Har­ri Mik­ko­nen
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­lik­kö
harri.mikkonen(at)karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Pre­pu­la
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi

» Tutus­tu myös muu­hun täy­den­nys­kou­lu­tus­tar­jon­taam­me.

» Tar­vit­set­ko Lean Six Sig­ma ‑mene­tel­mien asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta? Lue lisää!