2. asteen jat­ko-opin­to­päi­vä

Kare­lian kou­lu­tusa­lat tutuik­si — 2. asteen jat­ko-opin­to­päi­vä 24.4.2019

Kare­lia kou­lut­taa osaa­jia maa­il­maan. Eri­tyi­ses­ti 2. asteel­la opis­ke­le­vil­le tar­koi­tet­tu­na jat­ko-opis­ke­lu­päi­vä­nä ker­rom­me sinul­le Kare­lian tar­joa­mis­ta opis­ke­lu­vaih­toeh­dois­ta. Pää­set näke­mään oppi­mi­sym­pä­ris­töm­me ja tapaat opis­ke­li­joi­tam­me, jot­ka osaa­vat antaa sinul­le par­haat vin­kit opis­ke­lua kos­ke­vis­sa kysy­myk­sis­sä­si. Jat­ko-opin­to­päi­vä pide­tään 24.4.2019 klo 10 — 14.30 Kare­lian kam­puk­sil­la Wärt­si­läs­sä, Tik­ka­rin­teel­lä ja Tie­de­puis­tos­sa.

Alla näet jat­ko-opin­to­päi­vän kam­pus­koh­tai­sen ohjel­man. Ohjel­ma koos­tuu eri alo­jen esit­te­lyis­tä, joi­ta vetä­vät alan opis­kel­jat ja opet­ta­jat. Saat käsi­tyk­sen kou­lu­tuk­sen sisäl­löis­tä ja opis­ke­lu­ym­pä­ris­töis­tä, jois­sa opin­not toteu­te­taan.

Ryh­mil­tä pyy­de­tään ilmoit­tau­tu­mis­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­set säh­kö­pos­tit­se osoit­teel­la opiskelijarekry@karelia.fi

Klo 10 — 11.30

Media-ala
Tie­de­puis­to, Län­si­ka­tu 15 (Tapaa­mi­nen Tie­de­puis­ton aulas­sa, jos­ta siir­ry­tään yhdes­sä esit­te­ly­ti­laan)

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la toi­min­nal­li­ses­ti: Fysioterapeutti‑, Sairaanhoitaja‑, Ter­vey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­set 
Tik­ka­rin­ne 9, E‑talon pik­kuau­di­to­rio (Tapaa­mi­nen Tik­ka­rin­ne 9, E‑talon aula)

Tek­nii­kan ja lii­ken­teen, sekä luon­non­va­ra-ala: Ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­niik­ka, Met­sä­ta­lous, Kone­tek­niik­ka, Raken­nus­tek­niik­ka, Talo­tek­niik­ka
Wärt­si­lä, Kar­ja­lan­ka­tu 3, luok­ka LITE 100a

Kau­pan ja hal­lin­non, sekä mat­kai­lua­la: Lii­ke­ta­lous, Inter­na­tio­nal Busi­ness, Tie­to­jen­kä­sit­te­ly, Res­to­no­mi­kou­lu­tus
Wärt­si­lä, Kar­ja­lan­ka­tu 3, luok­ka 231

Klo 13 — 14.30

Media-ala
Tie­de­puis­to, Län­si­ka­tu 15 (Tapaa­mi­nen Tie­de­puis­ton aulas­sa, jos­ta siir­ry­tään yhdes­sä esit­te­ly­ti­laan)

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la: Fysioterapeutti‑, Sairaanhoitaja‑, Ter­vey­den­hoi­ta­ja- ja Sosio­no­mi­kou­lu­tuk­set 
Tik­ka­rin­ne 9, E‑talon pik­kuau­di­to­rio (Tapaa­mi­nen Tik­ka­rin­ne 9, E‑talon aula, jos­ta siir­ry­tään yhdes­sä audi­to­rioon)

Tek­nii­kan ja lii­ken­teen, sekä luon­non­va­ra-ala: Ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­niik­ka, Met­sä­ta­lous, Kone­tek­niik­ka, Raken­nus­tek­niik­ka, Talo­tek­niik­ka
Wärt­si­lä, Kar­ja­lan­ka­tu 3, luok­ka LITE 219

Kau­pan ja hal­lin­non, sekä mat­kai­lua­la: Lii­ke­ta­lous, Inter­na­tio­nal Busi­ness, Tie­to­jen­kä­sit­te­ly
Wärt­si­lä, Kar­ja­lan­ka­tu 3, luok­ka 221

Ruo­kai­lu

Ryh­män on mah­dol­lis­ta ruo­kail­la kam­puk­sel­la edul­li­seen hin­taan, mut­ta on tär­ke­ää, että ruo­kai­lua­jas­ta ja ruo­kai­li­ja­mää­räs­tä ilmoi­te­taan erik­seen kam­pus­ra­vin­to­laam­me.

Wärt­si­lä Ravin­to­la Wire

Tik­ka­rin­ne Ravin­to­la Soli­na

Pysä­köin­ti

Mikä­li tulet Kare­lian kam­puk­sil­le autol­la tai bus­sil­la, käy­tös­sä on rajal­li­nen mää­rä pysä­köin­ti­ti­laa. Kir­jal­li­sen pysä­köin­ti­lu­van saat kam­puk­sen aulan info­pis­tees­tä.

Lisä­tie­to­ja: Opiskelijarekry@karelia.fi