Tar­vit­set­ko tukea kiin­teis­tö­jen ener­gia­rat­kai­sui­hin? Kysy meil­tä asiantuntija-apua

Tar­vit­set­ko tukea kiin­teis­tö­jen ener­gia­rat­kai­sui­hin? Kysy meil­tä asiantuntija-apua

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu tar­jo­aa asian­tun­ti­ja-apua monen­lai­siin kehit­tä­mi­son­gel­miin. Kiin­teis­tö­jen ener­gia­rat­kai­sui­hin tai ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­seen liit­ty­vää tukea on saa­ta­vil­la mm. SECU­RE-hank­keen kaut­ta. Toi­min­ta-alu­eem­me on Poh­jois-Kar­ja­la, Lap­pi, Kai­nuu, Poh­jois-Savo, Kes­ki-Suo­mi ja Pohjois-Pohjanmaa.

SECU­RE-han­ke tur­vaa seit­se­män alu­een ener­gian­saan­tia ener­gia­te­hok­kuut­ta paran­ta­mal­la ja uusiu­tu­van ener­gian käyt­töä lisää­mäl­lä. Han­kea­lu­eet ovat har­vaa­na­sut­tu­ja seu­tu­ja Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa, Irlan­nis­sa, Kana­das­sa ja Fär-saa­ril­la. Han­ket­ta rahoit­taa Poh­joi­nen Peri­fe­ria ja Ark­tis 2014–2020 ‑ohjel­ma.

Lue lisää: https://bestepi.wordpress.com/secure-suomessa/

Ota yhteyt­tä:
Kai­ja Sara­mä­ki, puh. 050 441 2853, kaija.saramaki@karelia.fi
Hele­na Puhak­ka-Tar­vai­nen, puh. 050 430 2418, helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi