Categories
Koulutus

Ilmoit­taudu Lean Six Sigma -koulutuksiin

Paranna organi­saa­tiosi tuotta­vuutta Lean-koulu­tusten avulla!

 

Joensuussa uutuutena järjes­tet­tä­vässä Black Belt -koulu­tuk­sessa saat laajat valmiudet Lean Six Sigma -työka­lujen käyttöön, opit johtamaan kehitys­pro­jekteja sekä valmen­tamaan niissä toimivia tiimin jäseniä.

Koulutus on suunnattu prosessien kehitys­työstä vastaa­ville esimie­hille, asian­tun­ti­joille ja johdolle teolli­suu­dessa, palve­lu­yri­tyk­sissä ja julki­sella sekto­rilla. Osallis­tu­jilta ei vaadita aiempaa kokemusta Lean Six Sigma -menetelmistä.

Black Belt järjes­tetään yhteis­työssä valta­kun­nal­li­sesti tunnetun Quality Knowhow Karja­lainen Oy:n kanssa.

Ilmoit­taudu tammi-helmi­kuussa alkaviin koulu­tuksiin:
Lean Six Sigma Black Belt: 31.12.2017 mennessä
Lean Six Sigma Green Belt: 29.1.2018 mennessä

Lisätiedot: www.karelia.fi/lean