Päi­vi­tä tie­to­si sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan koulutuksissa!

Päi­vi­tä tie­to­si sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan koulutuksissa!

Opi NLP-perus­teet ja tek­nii­kat 2.2.2018 — 1.12.2018

NLP Prac­ti­tio­ner ‑kou­lu­tus nyt Kare­lian tarjonnassa!

NLP:tä voit hyö­dyn­tää kai­kes­sa mis­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­sen laa­dul­la on mer­ki­tys­tä, mis­sä on hyö­tyä sii­tä, että omaa koke­mus­ta, osaa­mis­ta ja ajat­te­lua voi ohja­ta — ja siel­lä, mis­sä halu­taan paran­taa moti­vaa­tio­ta, saa­vut­taa tavoit­tei­ta ja ottaa voi­ma­va­ro­ja käyt­töön. Mis­sä ja miten sinä käyt­täi­sit NLP:tä?

Lue lisää ja ilmoit­tau­du kou­lu­tuk­seen 10.1. mennessä.

Reu­maa sai­ras­ta­van hoi­to- ja toi­min­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­nen 15.2. — 25.5.2018

Koh­taat­ko työs­sä­si reu­maa sai­ras­ta­via? Osaat­ko tun­nis­taa oireet ja aut­taa sekä ohja­ta oikein? Kare­lia tar­jo­aa kou­lu­tuk­sen Reu­maa sai­ras­ta­van hoi­to- ja toi­min­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­nen ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­sil­le, jot­ka halua­vat saa­da lisä­tie­toa tai päi­vit­tää tie­dot reu­maa sai­ras­ta­van hoidosta.

Lue lisää ja ilmoit­tau­du kou­lu­tuk­seen 25.1.2018 mennessä.

Kines­te­tii­kan perus­teet 26.4. — 31.8.2018

Perus­kurs­sil­la opit käy­tän­nön­lä­hei­set tie­dot ihmi­sen liik­ku­mi­ses­ta ja toi­min­nois­ta. Siten voit avus­taa tois­ta ihmis­tä yksi­löl­li­ses­ti, kevyes­ti ja omaa sekä avus­tet­ta­van ter­veyt­tä tukien. Kou­lu­tuk­ses­sa pereh­dy­tään myös kehon hah­mot­ta­mis­ta ja liik­ku­mis­ta tuke­vaan asen­to­hoi­toon sekä hoi­ta­jien kehon huol­toon ja kehon ergo­no­mi­seen käyt­töön hoitotyössä.

Lue lisää ja ilmoit­tau­du kou­lu­tuk­seen 5.4.2018 mennessä.