Tun­nis­ta ja tuot­teis­ta osaa­mi­se­si — opis­ke­le kesäl­lä verkossa

Tun­nis­ta ja tuot­teis­ta osaa­mi­se­si – opis­ke­le kesäl­lä verkossa

Mis­sä olet ollut? Kuka olet ja mihin kaik­keen pys­tyt? Mis­sä olet nyt, mitä osaat, tie­dät ja tai­dat? Mitä tavoit­tei­ta ase­tat tule­vai­suu­teen ja mik­si? Kesän opin­to­jak­sol­la poh­dit eri mene­tel­min edel­lä mai­nit­tu­ja asioi­ta ja puet nämä sanoik­si, kuvik­si tai tari­noik­si. Lisäk­si laa­dit toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja otat ensim­mäi­sen aske­leen koh­ti unelmiasi.

Tun­nis­ta ja tuot­teis­ta osaa­mi­se­si on 3 opin­to­pis­teen verk­ko-opin­to­jak­so, jon­ka voit suo­rit­taa 28.5.–31.7.2018. Opin­to­jak­so sopii kai­kil­le omien kyky­jen ja oman osaa­mi­sen sel­vit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neil­le. Opin­not on suun­ni­tel­tu Karelia-amk:ssa Kom­pe­tens­si­pe­rus­tai­nen yrit­tä­jyys ‑hank­kees­sa.

Lue lisää ja ilmoit­tau­du 30.4. men­nes­sä: http://kyky.karelia.fi/koulutus/