Categories
Uutiset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen valin­takoe järjes­tetään kaksivaiheisena

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen valin­takoe järjes­tetään kaksivaiheisena

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen valin­ta­kokeet järjes­tetään kesäkuussa kaksi­vai­heisena. Ensim­mäisen vaiheen valin­ta­koe­päivä on 4.6. Tuolloin järjes­tetään digitaa­linen etäkoe. Toisen vaiheen ajankohta ja toteu­tustapa ilmoi­tetaan toukokuun aikana.

AMK-valin­takoe järjes­tetään kaksi­vai­heisena, jotta kokeen suorit­tajien henki­löl­lisyys voidaan varmistaa. Tämä on tärkeää vilpin ehkäi­se­mi­seksi. Vilppi johtaa koesuo­ri­tuksen hylkäämiseen.

Valin­ta­kokeen ensim­mäiseen vaiheeseen osallis­tuvat kaikki hakijat, jotka eivät tulleet hyväk­sy­tyksi todis­tus­va­lin­nassa ylimpään hakutoi­vee­seensa. Todis­tus­va­linnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.

Hakija tarvitsee valin­ta­kokeen suorit­ta­miseen toimivan tieto­koneen ja internet-yhteyden.

Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensim­mäi­sessä vaiheessa parhaiten menes­tyneet hakijat.

Kummas­sakin kokeessa testaan hakijoiden korkea­kou­lu­val­miuksia eikä niihin ole ennak­ko­ma­te­ri­aalia. Tältä osin tilanne ei muutu alkupe­räi­sestä AMK-valintakokeesta.

Ammat­ti­kor­kea­koulut pitävät tärkeänä, että hakijalla on todis­tus­va­linnan rinnalla muitakin väyliä tulla valituksi tutkintoon johtavaan koulu­tukseen. Ammat­ti­kor­kea­koulut käyttävät myös avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun polkuo­pintoja sisään­tu­lo­väylänä, kuten aiemmin on ilmoitettu. 

Ammat­ti­kor­kea­koulut ovat yhteis­työssä kehit­täneet digitaa­lista valin­ta­koetta, joka auttaa poikkeus­ti­lan­teis­sakin. Myös yliopistot hyödyn­tävät omissa valin­noissaan tätä järjestelmää.

Ammat­ti­kor­kea­kou­luihin oli 1.4. päätty­neessä yhteis­haussa 92 000 hakijaa. Heistä 75 000 ilmoit­tautui yhteis­haussa valin­ta­ko­keeseen. Toisen vaiheen kokeeseen odotetaan kymmeniä tuhansia hakijoita.

Tarkemmat ohjeet kokeeseen liittyen julkaistaan ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Alla on erillinen ”Vastauksia kysymyksiin AMK-opiske­li­ja­va­lin­noista” -artikkeli, jossa on käsitelty tarkemmin ammat­ti­kor­kea­kou­lujen opiske­li­ja­va­lin­toihin liittyviä asioita.

Lisätietoja:
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, opiske­li­ja­pal­ve­lujen päällikkö Pirjo Uusoksa, pirjo.uusoksa@karelia.fi, p. 050 310 9541

—-

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen opiske­li­ja­va­linnat: kysymyksiä ja vastauksia

Opiske­li­ja­va­lin­tojen toteut­ta­mi­sessa korona epidemian aikana nouda­tetaan viran­omaisten antamia määräyksiä ja ohjeis­tuksia. Ne voivat aiheuttaa muutoksia mainit­tuihin asioihin.

 1. Mitä ammat­ti­kor­kea­koulut ovat päättäneet kevään 2020 valintakokeista?

Poikkeus­o­lojen vuoksi ammat­ti­kor­kea­kou­lujen opiske­li­ja­va­lin­noissa on muutoksia.

Ammat­ti­kor­kea­koulut valit­sevat opiske­lijat todis­tus­va­lin­nalla ja kaksi­vai­hei­sella valin­ta­ko­keella. Koe järjes­tetään kaksi­vai­heisena, jotta kokeen suorit­tajien henki­löl­lisyys voidaan varmistaa. Tämä on tärkeää vilpin ehkäisemiseksi.

Kummas­sakin kokeessa testaan hakijoiden korkea­kou­lu­val­miuksia eikä niihin ole ennak­ko­ma­te­ri­aalia. Tältä osin tilanne ei muutu alkupe­räi­sestä AMK-valintakokeesta.

Ensim­mäisen vaiheen valin­ta­koe­päivä on 4.6. Tuolloin järjes­tetään kaksi eri koeti­lai­suutta. Aamupäivän kokeeseen osallis­tuvat hakijat, jotka ovat yhteishaun aikana ilmoit­tau­tuneet aamupäi­vällä järjes­tet­tävään AMK-valin­ta­ko­keeseen. Iltapäivän koeti­lai­suu­dessa vastaa­vasti hakijat, jotka alun perin ilmoit­tau­tuivat iltapäi­vällä pidet­tävään koetilaisuuteen.

Toisen vaiheen koe järjes­tetään myöhemmin ilmoi­tet­tavana päivänä kesäkuussa.

 1. Ketä hakijoita muutokset koskevat?

Kaksi­vai­heista valin­ta­koetta koskeva muutos koskee hakijoita, jotka ovat ilmoit­tau­tuneet AMK-valin­ta­ko­keeseen yhteishaussa.

 1. Milloin tiedän, pitääkö minun osallistua valintakokeeseen?

Tieto todis­tus­va­lin­nasta valmistuu 27.5. Valin­ta­ko­keeseen osallis­tuvat hakijat, jotka eivät tule valituksi todis­tuksen perus­teella ensisi­jaiseen valintakohteeseensa.

Hakija saa opinto­po­lusta tiedon valin­ta­ko­keeseen osallistumisesta,

 1. Millainen on ammat­ti­kor­kea­kou­lujen opiske­li­ja­va­lin­tojen aikataulu?

27.5. Todis­tus­va­linnan tulokset ilmoi­tetaan hakijoille viimeistään.

1.6. Valin­ta­koe­kutsu ensim­mäisen vaiheen kokeeseen

4.6. Ensim­mäisen vaiheen valintakoe

15.6. alkavan viikon aikana valin­ta­koe­kutsu toisen vaiheen kokeeseen

23.-25.6. Toisen vaiheen valintakoe

15.7. Muiden kuin todis­tus­va­lin­tojen tulokset ilmoi­tetaan hakijoille viimeistään.

22.7. klo 15.00 Hakijan on ilmoi­tettava viimeistään opiske­lu­paikan vastaanottamisesta.

3.8. klo 15 Varasi­joilta hyväk­sy­minen päättyy.

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2020

 1. Miten todis­tus­va­linta toimii

Noin puolet ammat­ti­kor­kea­kou­lujen aloitus­pai­koista täytetään todis­tus­haulla, jonka tulokset valmis­tuvat 27.5. Todis­tus­va­lin­nassa huomioidaan yliop­pi­las­tut­kinnot, 1.8.2015 alkaen suori­tetut ammatil­liset perus­tut­kinnot sekä kansain­vä­liset EB-, IB- ja RP/DIA-tutkinnot.

Todis­tus­va­linnan pistey­tys­mallit voit tarkistaa ammatikorkeakouluun.fi -sivustolta >>

Todis­tus­va­linnan hakukohteet voit tarkistaa ammattikorkeakouluun.fi -sivus­tolta >>

 1. Mitä tapahtuu, jos en tee valin­ta­koetta itse?

Tunnis­tau­tuessaan etäko­keeseen hakija sitoutuu tekemään valin­ta­kokeen itsenäi­sesti. Tämä tarkoittaa, että valin­ta­kokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valin­ta­koetta ei tehdä itsenäi­sesti, kyse on vilpistä.

Ammat­ti­kor­kea­koulu voi valin­ta­kokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäsel­vi­tystä epäil­täessä vilppiä. Jos hakijan menet­te­lyssä ilmenee vilppiä, valin­ta­koe­suo­ritus hylätään (hallin­tolaki 434/2003 31 § ja 50 §).

Vilpillä saatu opiske­luoikeus voidaan peruuttaa myös opiske­lu­paikan vastaa­not­ta­misen jälkeen.

 1. Mitä koe edellyttää hakijalta?

Hakijalla tulee olla toimiva tietokone ja nettiyhteys. Koejär­jes­telmä tukee seuraavien selainten ajanta­saisia versioita:

 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari

Muutkin nykyai­kaiset selaimet saattavat toimia.

Selai­messa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä.

Järjes­telmää on testattu katta­vasti seuraa­villa käyttöjärjestelmillä:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Tarkista tiedot ennen valin­ta­koetta ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

 1. Miksi ammat­ti­kor­kea­koulut eivät valitse opiske­li­joita vain todis­tusten perusteella

Ammat­ti­kor­kea­koulut pitävät tärkeänä, että hakijalla on todis­tus­va­linnan rinnalla muitakin väyliä tulla valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Ammat­ti­kor­kea­koulut valit­sevat noin puolet opiske­li­joista todis­tus­va­lin­nalla. Hakukohteen mukaan todis­tus­va­lin­nalla täytetään 20-80 prosenttia aloituspaikoista

Hakeneiden joukossa oli 33 000 henkilöä, joiden todis­tusta ei voida pisteyttää samaan tapana kuin yliop­pi­las­tut­kin­tojen tai 1.8.2015 jälkeen suori­tet­tujen ammatil­listen perus­tut­kin­tojen todis­tuksia. Tähän joukkoon kuuluu henki­löitä, joilla on tuota vanhempi ammatil­linen perus­tut­kinto, opistoasteen tutkinto, ammat­ti­tut­kinto, erikoi­sam­mat­ti­tut­kinto, ulkomailla suori­tettu tutkinto tai suori­tettu lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa.

Todis­tus­va­linnan laajen­ta­minen ei olisi taannut hakijoiden yhden­ver­taista kohtelua. 

 1. Miksi ratkaisu valin­ta­ko­keiden muutta­mi­sesta tehtiin nyt?

Tieto korona­vi­ruk­sesta ja epide­miasta lisääntyy ja muuttuu koko ajan. Päämi­nisteri Sanna Marin viesti 22.4., että Suomen tilan­nekuva on muuttunut. Maan hallitus varautuu purkamaan asteittain rajoitustoimia.

Ammat­ti­kor­kea­koulut tiedot­tivat 9.4. valin­ta­kokeen järjes­tä­mi­sestä etäko­keena. Tuon jälkeen on selvinnyt, että etäkokeen valvonnan järjes­tä­minen kymme­nille tuhan­sille hakijoille on tekni­sesti vaikea järjestää luotet­ta­valla tavalla. Tämän vuoksi ammat­ti­kor­kea­koulut päättivät kaksi­vai­heista kokeesta.

 1. Onko nyt tehty ratkaisu tasa-arvoinen ja laillinen kaikkien hakijoiden kannalta?

Päätös kaksi­vai­heisen valin­ta­kokeen toteut­ta­mi­sesta antaa kaikille hakijoille mahdol­li­suuden tavoi­tella opiske­lu­paikkaa. Tasa-arvon ja lailli­suuden kysymyksiä tarkas­tellaan erittäin tarkasti päätök­senteon kaikissa vaiheissa.

 1. Mitä hakijan tulee nyt tehdä?

Muutokset eivät edellytä hakijoilta tässä vaiheessa toimenpiteitä.

Todis­tus­va­linnan jälkeen tulee varmistaa 4.6. valin­ta­kokeen kellonaika ja osallistua valin­ta­kokeen ensim­mäiseen vaiheeseen

Muutok­sista viestitään Opinto­po­lussa, Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen omilla verkko­si­vuilla. Lisäksi hakijoita pyydetään seuraamaan Opinto­po­lussa ilmoit­ta­maansa sähköpostiosoitetta.