Categories
Uutiset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen valin­ta­koe­päi­vä­määrät vahvistettu

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen valin­ta­koe­päi­vä­määrät vahvistettu

 

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen valin­takoe järjes­tetään kesäkuussa kaksi­vai­heisena. Ensim­mäisen vaiheen koe järjes­tetään 4.6.2020 digitaa­lisena etäko­keena. Toisen vaiheen koe järjes­tetään 23.-25.6.2020 ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kampuk­silla eri puolilla maata.

Ensim­mäisen vaiheen kokeeseen voivat lähtö­koh­tai­sesti osallistua kaikki hakijat. Mikäli hakija on tullut valituksi todis­tus­va­linnan kautta, hänen ei tarvitse osallistua kokeeseen. Mikäli hakija haluaa tavoi­tella ylemmän hakutoiveen opiske­lu­paikkaa, tulee hänen osallistua valintakokeeseen.

Ensim­mäi­sessä vaiheessa parhaiten menes­tyneet kutsutaan toisen vaiheen kokeeseen.

Kutsut toisen vaiheen kokeeseen lähetetään 15.6. alkavalla viikolla sähkö­pos­tilla. Toisen vaiheen koepaikka ja tarkempi ajankohta kerrotaan kutsussa.

Toisen vaiheen valin­takoe tehdään sen hakukohteen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, johon hakijan pisteet riittävät ensim­mäisen vaiheen kokeen perusteella.

Hakijoita kehotetaan huoleh­timaan, että heidän Opinto­po­lussa ilmoit­ta­mansa sähkö­pos­tio­soite on edelleen toiminnassa.

Lähiko­keiden järjes­tä­minen mahdol­listui, kun maan hallitus ilmoitti 4.5. ammat­ti­kor­kea­kouluja koskevien

rajoi­tusten poista­mi­sesta. Toisen vaiheen kokeet toteu­tetaan turval­li­sesti viran­omaisten ohjeita ja rajoi­tuksia noudattaen.

Kummas­sakin kokeessa testaan hakijoiden korkea­kou­lu­val­miuksia eikä niihin ole ennakkomateriaalia.

Tämä aikataulu koskee 1.4. päättyneen yhteishaun hakukoh­teita, jotka käyttävät AMK-valin­ta­koetta. Nämä löytyvät ammattikorkeakouluun.fi sivulta >>

Muutos ei koske kulttuu­rialan (pl. Humakiin kulttuu­ri­tuot­ta­jaksi hakeneita) eikä ylempään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoon hakeneita.

Tarkemmat ohjeet kokeeseen liittyen julkaistaan ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.