Lean Six Sig­ma Black Belt ‑kou­lu­tus start­taa Joen­suus­sa kevääl­lä 2021

Kiin­nos­taa­ko sinua pro­ses­sien kehi­tys­työ ja laa­tu? Tar­vit­see­ko yri­tyk­se­si tai yhtei­sö­si osaa­mis­ta tuot­ta­vuu­den kehit­tä­mi­seen. Nyt voit suo­rit­taa Lean Six Sig­ma Black Belt ‑päte­vyy­den Joen­suus­sa. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu jär­jes­tää Lean Six Sig­ma Black Belt ‑kou­lu­tuk­sen yhteis­työs­sä Qua­li­ty Know­how Kar­ja­lai­nen Oy:n kans­sa.

Kou­lu­tus toteu­te­taan ajal­la 10.2. — 4.11.2021 lähi- ja etä­työ­pa­joi­na sekä käy­tän­nön har­joi­tuk­si­na. Kou­lu­tuk­sen aika­na teet omaan orga­ni­saa­tio­si koh­dis­tu­van kehit­tä­mis­pro­jek­tin, jon­ka hyväk­sy­tys­tä suo­ri­tuk­ses­ta saat arvos­te­tun Lean Six Sig­ma Black Belt ‑ser­ti­fi­kaa­tin. Kou­lu­tus sopii pro­ses­sien kehi­tys­työs­tä vas­taa­vil­le esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le ja joh­dol­le teol­li­suu­des­sa, pal­ve­lu­yri­tyk­sis­sä ja jul­ki­sel­la sek­to­ril­la.

Lue lisää kou­lu­tuk­ses­ta täs­tä lin­kis­tä: https://www.karelia.fi/lean-six-sigma/

Lean Six Sig­ma ‑mene­tel­mil­lä hiot pro­ses­sit huip­pu­kun­toon. Nii­den avul­la voit paran­taa tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den laa­tua, alen­taa kus­tan­nuk­sia sekä sääs­tää aikaa. Hen­ki­lös­tön teke­män työn – eli pro­ses­sien – mal­lin­ta­mi­nen, ennus­ta­mi­nen ja opti­moi­mi­nen lisää kon­kreet­ti­ses­ti asiak­kai­den ja hen­ki­lös­tön tyy­ty­väi­syyt­tä sekä ennen kaik­kea paran­taa yri­tyk­sen tulos­ta.

Lisä­tie­to­ja:
Anne Pre­pu­la, anne.prepula@karelia.fi, p. 050 311 9167
Har­ri Mik­ko­nen, harri.mikkonen@karelia.fi, p. 050 502 0402