Categories
Ajankohtaista Koulutus

Hae nyt Älykkäästi töihin -projektiosaajakoulutukseen

Haluatko kehittää projek­ti­toi­minnan osaamistasi ja oletko hakemassa töitä? Haluatko laajentaa osaamistasi tiimi­työs­ken­te­lystä ja yrity­syh­teis­työstä? Älykkäästi töihin ‑projek­tio­saa­ja­kou­lutus on väyläsi työelämään!

Työvoi­ma­kou­lu­tuksena järjes­tet­tävän projek­tio­saa­ja­kou­lu­tuksen tavoit­teena on kehittää valmiuksia ja taitoja tulevai­suuden projekti- ja tiimi­työ­osaa­mi­sesta. Koulu­tuk­sessa täydennät osaamistasi, jota työelä­mässä tarvitaan nyt ja tulevai­suu­dessa. Päivität osaamisesi tulevai­suuden projek­ti­työstä ja samalla tähtäät kiinnos­tustasi vastaaviin tehtäviin. Tiimi­pe­da­go­gi­sella valmen­nusot­teella toteu­tettu projek­tio­saa­ja­kou­lutus kasvattaa tehok­kaasti vuoro­vai­ku­tus­taitoja sekä edistää työllis­ty­mistäsi käytännön tiimi­pe­rus­taisen tekemisen kautta. Tapaat työnan­tajia yrity­stref­feillä ja yritysten kehit­tä­mis­teh­tä­vissä sekä rakennat samalla itsellesi ja yrityksen tavoit­teisiin sopivan tehtävänkuvan.

Projek­tio­saa­ja­kou­lutus on tarkoi­tettu eri alojen korkea­kou­lu­te­tuille työttö­mille tai työttö­myy­suhan alaisille työnha­ki­joille. Haku koulu­tukseen TE-palve­lujen kautta (haussa oleva työvoi­ma­kou­lutus).
Koulutus alkaa 22.3.2021.

Lue lisää Älykkäästi töihin -projek­tio­saa­ja­val­menn­nuk­sesta tästä