Categories
Ajankohtaista Koulutus

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus starttaa Joensuussa keväällä 2021

Kiinnos­taako sinua prosessien kehitystyö ja laatu? Tarvit­seeko yrityksesi tai yhteisösi osaamista tuotta­vuuden kehit­tä­miseen. Nyt voit suorittaa Lean Six Sigma Black Belt -pätevyyden Joensuussa. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää Lean Six Sigma Black Belt -koulu­tuksen yhteis­työssä Quality Knowhow Karja­lainen Oy:n kanssa.

Koulutus toteu­tetaan ajalla 29.3.2021 – 21.1.2022 lähi- ja etätyö­pa­joina sekä käytännön harjoi­tuksina. Koulu­tuksen aikana teet omaan organi­saa­tiosi kohdis­tuvan kehit­tä­mis­pro­jektin, jonka hyväk­sy­tystä suori­tuk­sesta saat arvos­tetun Lean Six Sigma Black Belt -serti­fi­kaatin. Koulutus sopii prosessien kehitys­työstä vastaa­ville esimie­hille, asian­tun­ti­joille ja johdolle teolli­suu­dessa, palve­lu­yri­tyk­sissä ja julki­sella sekto­rilla.

Lue lisää koulu­tuk­sesta tästä linkistä: https://www.karelia.fi/lean-six-sigma/

Lean Six Sigma -menetel­millä hiot prosessit huippu­kuntoon. Niiden avulla voit parantaa tuotteiden ja palve­luiden laatua, alentaa kustan­nuksia sekä säästää aikaa. Henki­löstön tekemän työn – eli prosessien – mallin­ta­minen, ennus­ta­minen ja optimoi­minen lisää konkreet­ti­sesti asiak­kaiden ja henki­löstön tyyty­väi­syyttä sekä ennen kaikkea parantaa yrityksen tulosta.

Lisätietoja:
Anne Prepula, anne.prepula@karelia.fi, p. 050 311 9167
Harri Mikkonen, harri.mikkonen@karelia.fi, p. 050 502 0402