Categories
Koulutus

Uutta! Tulevai­suuden työn osaaja -koulutus käynnistyy maaliskuussa

Täydennä osaamistasi tulevai­suuden työn tiedoilla ja taidoilla! Uusi työvoi­ma­kou­lu­tuksena toteu­tettava Tulevai­suuden työn osaaja -koulutus käynnistyy maalis­kuussa. Koulutus on suunnattu korkea­kou­lu­te­tuille työnha­ki­joille. Koulutus koostuu kolmesta tulevai­suuden työtaitoja kehit­tä­västä moduu­lista. Haku koulu­tukseen on avoinna. Hakeminen tapahtuu TE-palve­lujen haussa oleva työvoi­ma­kou­lutus -sivujen kautta. Haku koulu­tukseen 28.2.2021 mennessä. Koulutus alkaa 17.3.2021 ja kestää n. kolme kuukautta. 

Koulu­tuk­sessa hankit osaamisen, jolla vastaat digita­li­saation ja työn murroksen tuomiin haasteisiin tulevai­suuden työssäsi. Koulu­tuksen kolmas moduuli sisältää sinulle valin­naisen tarjot­timen. Kiinnos­taisiko asiakas­läh­töinen digipal­ve­lujen kehit­tä­minen, tiedon ja sen analy­soinnin kehit­tä­minen tai laatu- ja ympäris­tö­joh­ta­minen?
Lue lisää koulutuksesta 

Lisätietoja

lehtori Tuija Kainu­lainen, tuija.kainulainen@karelia.fi, p. 050 336 0484
projek­ti­koor­di­naattori Ulla Kallio, ulla.kallio@karelia.fi, p. 050 343 7622