Categories
Koulutusuutiset

Kooda­ri­kou­lutus eri alojen ammattilaisille

SmartICT – älykkään automaation ohjel­moin­tio­saaja -kooda­ri­kou­lutus soveltuu ICT-alan ammat­ti­lai­sille, kuten esimer­kiksi insinöö­reille, trade­no­meille, eri alojen toimi­hen­ki­löille ja opetta­jille. Koulu­tuksen laajuus on opiske­lijan henki­lö­koh­tai­sista valin­noista riippuen vähintään 30 opinto­pis­tettä ja enintään 60 opinto­pis­tettä. Monet tieto- ja viestin­tä­tek­niikan alan yritykset pyrkivät kehit­tämään henki­löstön monimuo­toi­suutta – alalle tarvitaan taustoiltaan erilaisia osaajia.

Lue lisää SmartICT-koulutuksesta