Innovaa­tio­seteli auttaa yritystä ottamaan kehitysaskelia

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on paran­tanut organi­saa­tioiden osaamista Lean Six Sigma -menetelmien avulla yrityk­sissä ja muissa organi­saa­tioissa, kuten sairaanhoitopiireissä.

Karelia on järjes­tänyt Lean Six Sigma Yellow- ja Green Belt -koulu­tus­ko­ko­nai­suudet myös esime­riksi KoordiPOK –Pohjois-Karjalan työvoi­ma­po­liit­tiset toimet ja Tuottava Pohjois-Karjala -hankkeelle, jota hallinnoi Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Koulu­tusten tavoit­teena oli tukea työlli­syyden hoitoon kytkey­tyvien verkos­tojen muodos­tu­mista ja yhteis­työtä alueen eri toimi­joiden välillä. Koulu­tusten avulla vahvis­tettiin asiakas­läh­töistä, verkos­to­maista ja moniam­ma­til­lista toimin­ta­tapaa sekä kehitettiin verkos­to­maiseen toimintaan liittyviä prosesseja.

– Koulut­tajat olivat vahvoja Lean-osaajia. Työpajat saivat kiitosta koulu­tukseen osallis­tu­jilta, sillä kehit­tä­mis­teh­tävien konkreet­tinen työstä­minen yhdessä syvensi ymmär­rystä Leanista sekä vahvisti verkos­to­työtä, kertoo Raisa Lappe­te­läinen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Tuotan­to­te­hok­kuutta Viimet Oy:n tuotantotiloihin

Viimet Oyn hitsaamon ja varas­to­ti­lojen Layout uudis­tettiin Lean-oppien mukai­sesti. Tämän paran­nus­pro­jektin mahdol­listi Innovaa­tio­se­te­li­ra­hoitus, jossa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on palveluntarjoaja. 

Paran­nus­pro­jek­tissa kartoi­tettiin hitsat­tujen tuotteiden ja osien kulke­minen hitsaamon läpi. Kehitys­työssä selvi­tettiin, kuinka paljon ja kuinka usein niitä tarvitaan, minkä jälkeen pohdittiin, kuinka työ saadaan tehtyä mahdol­li­simman optimaa­li­sesti ja vähin panoksin. Paran­ta­misen edelly­tyksenä olivat tausta­tie­tojen kartoit­ta­minen, jota tehtiin haastat­te­le­malla hitsaamon henkilöstöä.

Asian­tun­tijana kehitys­pro­ses­sissa toimi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Lean-asian­tuntija Jarno Mertanen. Projek­tissa oli mukana myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiskelijoita.

Viimet Oy:n toimi­tus­joh­tajan Olli Rissasen mukaan projekti oli hyvä, koska tuotan­to­te­hok­kuuden myötä myös kilpai­lukyky parani.

Yhteis­työllä isoihin koulutuksiin

Karelia kehittää Pohjois-Savon sairaan­hoi­to­piirin Lean Six Sigma -osaamista yhdessä Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Quality Knowhow Karja­lainen Oyn kanssa. Edellä mainittu yhteis­työ­kump­panuus mahdol­listaa uuden­laisia avauksia sekä lähte­misen palve­lun­tar­joa­jaksi laajoihin koulu­tus­oh­jelmiin. Koulutus- ja valmen­nus­oh­jelmaa toteu­tetaan ajanjak­solla 2021–2024.

– Yhteistyö KYS:n ja Pohjois-Savon sairaan­hoi­to­piirin kanssa on syven­ty­mässä yhteisten linjausten ja suunta­vii­vojen jälkeen strate­gi­seksi kehit­tä­mis­suun­ni­tel­maksi, kertoo Karelian palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö Harri Mikkonen.

Kirjoittaja:
Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu