Categories
Kansainvälisyyttä Pulssi

Karelia maahan­muut­ta­jatyön vastuukorkeakouluna

SIMHE-toiminnan tavoit­teena on varmistaa, että Suomeen saapuvien korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­tajien aiemmat opinnot tunnis­tetaan ja tunnus­tetaan sujuvasti, ja että maahan­muut­tajat löytävät oman paikkansa suoma­lai­sesta koulutus- ja työelämästä.

SIMHE-toiminta (Supporting Immigrants in Higher Education) käynnis­tettiin Suomessa Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön ohjauk­sessa vuonna 2016. Toiminta koettiin erittäin tärkeänä, sillä korkeasti koulu­tetut maahan­muut­tajat ovat monipuo­lisia osaajia, joiden panosta tarvitaan työvoiman saata­vuuden ja elinvoiman turvaa­mi­seksi koko Suomessa. 

SIMHE-kokeilu käynnistyi kahden OKM:n nimeämän pilot­ti­kor­kea­koulun toimesta, ja seuraavana vuonna mukaan liittyi neljä uutta toimijaa. Pilot­ti­kor­kea­koulut olivat Metro­polia-amk ja Jyväs­kylän yliopisto. Seuraa­vassa vaiheessa mukaan tuli kaksi uutta ammat­ti­kor­kea­koulua: Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Oulun ammat­ti­kor­kea­koulu sekä kaksi uutta yliopistoa: Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto.

Maahan­muut­tajien integroi­tu­minen osaksi suoma­laista yhteis­kuntaa ja työelämää on yksi valta­kun­nal­lista tavoit­teista, jonka toteut­ta­mi­sessa myös korkea­koulut ovat vahvasti mukana.

Karelian tehtävänä on vuodesta 2017 alkaen ollut kehittää SIMHE-toimintaa Itä-Suomen alueella sekä olla aktii­visena toimijana kansal­li­sessa kehit­tä­mis­työssä. Perus­ra­hoitus toimintaan osoitettiin OKM:n strate­gi­sesta rahoituksesta.

Karelian tiimi on hakenut hanke­ra­hoi­tusta alusta alkaen toiminnan keskeisten toimen­pi­teiden kehit­tä­misen tueksi SIMHE-Karelia toimin­ta­suun­ni­telman mukaisesti. 

Maahan­muut­tajat halutaan mukaan työelämään

Maahan­muutto on globaali ilmiö, joka kohdentuu aalto­maisin liikkein yhä enemmän myös Suomeen. Maahan­muut­tajat halutaan huomioida paitsi humaanin kohtuul­lisen elämän turvaa­misen näkökul­masta, mikä on hyvin­voin­ti­valtion velvoite, myös työvoi­ma­re­surssina, jolla voidaan turvata erityi­sesti liike­ta­louden, metal­lialan ja hoitoalan tulevaa työvoimavajetta.

Näin ollen maahan­muut­tajien integroi­tu­minen osaksi suoma­laista yhteis­kuntaa ja työelämää on yksi valta­kun­nal­lista tavoit­teista, jonka toteut­ta­mi­sessa myös korkea­koulut ovat vahvasti mukana.

Maahan­muut­ta­ja­joukko on moninainen, ja maahan­muuton takana on erilaisia syitä. Osa maahan­muut­ta­jista tarvitsee haavoit­tuvan asemansa vuoksi erityis­osaa­mista ja tukea, jota pitää pystyä tuomaan ohjauksen osaksi. 

Voima­va­raisten maahan­muut­tajien ohjauksen keskeisiä työkaluja taas ovat monikult­tuu­ri­suus­osaa­minen ja suoma­laisen toimin­taym­pä­ristön tuntemus.

Vastuu­kor­kea­kou­lu­toi­minnan toteu­tukseen kytkeytyy myös tutki­muk­sel­linen näkökulma, jossa on kaksi ulottu­vuutta. Toisaalta tarkas­tellaan erityistä osaamista edellyt­tävien haavoit­tu­vassa asemassa olevien maahan­muut­tajan ohjauk­sessa tarvit­tavia taitoja, ja toisaalta monikult­tuu­ri­suus­osaa­misen tuomista syste­maat­ti­seksi osaksi ohjaajien ja opettajien osaamista. 

Suunni­tel­mal­lista kehit­tä­mistä viidestä näkökulmasta

SIMHE-toiminnan kehit­tä­miseen nimettiin kolmen asian­tun­tijan tiimi, joka laati kehit­tä­mistä ohjaavan SIMHE-Karelia 2017 – 2020 toimin­ta­suun­ni­telman (Timonen, Häkkinen ja Niskanen 2017).

SIMHE-kehit­tä­minen jaettiin viiteen näkökulmaan: koordi­nointi, toimin­ta­mallin raken­ta­minen, ohjaus­mallin ja -palvelun raken­ta­minen, koulu­tuksen kehit­tä­minen sekä tutki­muk­sel­linen kehit­tä­minen ja TKI-rahoitushaku.

Suunni­telma on ohjannut kehit­tä­mistä jo useiden vuosien ajan, ja tulokset ovat olleet jopa odotettua paremmat. Karelia on vakiin­nut­tanut paikkansa kansal­lisena maahan­muut­ta­jatyön osaajana ja kehit­täjänä. Lisäksi koulutus- ja työpe­räisen maahan­muuton edistä­minen on yksi keskeinen juonne uutta Karelia 2030 -strategiaa.


Kirjoit­tajat
Liisa Timonen, kansain­vä­listen asioiden päällikkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Hannele Niskanen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu