Yhä enemmän ohjel­mis­tojen, palve­lujen ja toimin­tojen kehittämistä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Wärtsilä-kampuksen opetus- ja tutki­musym­pä­ristöjä on kehitetty pitkä­jän­tei­sesti huomioiden insinöö­ri­kou­lu­tuksen sekä alueen PK-yritysten tarpeet. Inves­toin­neissa ja kehit­tä­mi­sessä on huomioitu myös työnjakoa muiden tutki­musor­ga­ni­saa­tioiden kuten Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa. 

TKI-toiminnan sisäl­löissä on edetty puhtaasta tekno­logian kehit­tä­mi­sestä yhä enemmän ohjel­mis­tojen, palve­lujen ja toimin­ta­pro­sessien kehit­tä­miseen samalla, kun Wärtsilä-kampuk­sesta on tullut monia­lainen kampus.

Älykkäällä tuotan­nolla pyritään edistämään tuotannon jälji­tet­tä­vyyttä, läpinä­ky­vyyttä ja tehokkuutta. 

Kun tuotantoa ohjataan älykkäiden järjes­telmien avustamana, syntyy myös uusia palveluja asiak­kaille. Esimerkkinä voisi mainita Suomen metsä­teol­li­suus­jättien puunkorjuun ohjaus­jär­jes­telmät, joilla puun myyjä näkee reaalia­jassa, mitä hänen omista­massa metsässä kaupan jälkeen tapahtuu. Tämä näkymä lienee sivutuote ohjel­mistoon, jolla on ensisi­jai­sesti optimoitu korjuu­tietoa tehtaita ja kulje­tuksia varten. 

Ehkä tulevai­suu­dessa voit seurata digimallin kautta raken­ta­misen laadun­var­mis­tuksen tietoa reaalia­jassa ja varmistua siitä, että raken­nustyö tehdään hyvin.

Digitaa­listen kaksosten käyttö kone- ja laite­suun­nit­te­lussa on myös yleis­tynyt. Kaksonen mahdol­listaa laite- ja ohjel­mis­to­suun­nit­telun rinnak­kaisen etene­misen ja ohjel­mis­to­tes­tauksen jo ennen fyysisen laitteen raken­ta­mista. Nyt tätä samaa toimin­ta­mallia ollaan sovit­ta­massa myös raken­ta­miseen, suunnit­te­lusta kiinteis­töjen ylläpitoon saakka. Ehkä tulevai­suu­dessa voit seurata digimallin kautta raken­ta­misen laadun­var­mis­tuksen tietoa reaalia­jassa ja varmistua siitä, että raken­nustyö tehdään hyvin.

Nykyai­kai­sesti ohjatussa tuotan­nossa syntyy paljon tietoa. IoT-laitteiden yleis­ty­minen monin­ker­taistaa tuotan­nosta syntyvän datan määrän.

Tiedolla johta­misen pullon­kau­laksi on muodos­tu­massa se, ettemme pysty käsit­te­lemään kerättyä tietoa tehok­kaasti ja löytämään nopeasti datasta merki­tyk­sel­listä tietoa. Onneksi tähän on löyty­mässä ratkaisu muun muassa tekoälyä hyödyn­tä­vistä sovelluksista.

Teksti:
Jyrki Kankkunen, koulu­tus­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu