Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: tiedolla johta­misen lehtori

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

TIEDOLLA JOHTAMISEN LEHTORIA

toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Lehtorin tehtäviin kuuluvat tiedolla johta­misen ja tietoa­na­ly­tiikan opetta­minen sekä opinnäy­te­töiden ohjaus. Toimen­kuvaan sisältyy opetuksen lisäksi maksul­linen palve­lu­toi­minta sekä TKI-toiminta.

Paino­tamme valin­nassa:
– monia­laista osaamista tietoon pohjau­tu­vasta kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­min­nasta
– osaamista ja kokemusta tiedolla johta­misen sovel­ta­mi­sesta eri käyttö­tar­koi­tuksiin
– tiedon laadun hallintaa
– data-alustao­saa­mista
– sujuvaa englannin ja suomen kielen suullista ja kirjal­lista taitoa
– hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja sekä
– alan verkostoja

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa ja vähintään kolmen vuoden työteh­tävän sisältöön liittyvää työko­ke­musta.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen maanan­taihin 27.9.2021 klo 15.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisäi­tietoja tehtä­västä antaa tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Mervi Heikkinen, p. 050 404 7522, mervi.heikkinen@karelia.fi ja työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, p. 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi