Categories
Koulutusuutiset

Vahvista osaamistasi Biota­louden erikoistumiskoulutuksessa

Biota­lousala on kansain­vä­linen kasvuala, joka yhdistää perin­teisiä aloja uudella tavalla. Biota­louden tavoit­teena on vähentää riippu­vuutta fossii­li­sista luonnon­va­roista ja ehkäistä ekosys­teemien köyhty­mistä. Biota­louteen siirty­minen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdis­te­le­mällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.

Biota­lousala on kovassa kasvussa ja sen kehit­ty­mi­seksi tarvitaan asian­tun­ti­joita ja yrittäjiä, jotka hallit­sevat biomas­sojen käyttö-, jalostus-, liike­toi­minta- ja vienti­mah­dol­li­suudet. Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lutus vastaa tähän haasteeseen kymmenen ammat­ti­kor­kea­koulun ja kahden yliopiston suunnit­te­le­malla koulutuksella.

Lue lisää Biota­louden erikoistumiskoulutuksesta