Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Hiilineutraaleja ratkaisuja

Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salk­kuo­pinnot avointen korkea­kou­lujen verkostoyhteistyönä

Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salk­kuo­pinnot luotiin vuosina 2015–2018 ainut­laa­tuisena avointen ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja avointen yliopis­tojen verkos­to­yh­teis­työnä osana kansal­lista AVOT-hanketta (Työelä­mä­läh­töinen avoin korkea­kou­luo­petus, ESR). Karelia-ammat­ti­ko­rea­koulun rooli oli erityi­sesti biotalous- ja ympäris­tö­alaan liittyvän pilotin suunnittelu ja toteut­ta­minen. Pilotissa olivat mukana lisäksi Turun ja Helsingin yliopis­tojen avoimet yliopistot. Ilahdut­ta­vasti osaamis­salk­ku­ko­ko­naisuus elää ja voi hyvin yhä yli kolme vuotta hankkeen päätty­misen jälkeen.

Kahdeksan korkea­koulun yhteinen AVOT-hanke oli edellä­kävijä siinä, että osaamis­ko­ko­nai­suuksia raken­nettiin yhteis­työssä avointen ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja avointen yliopis­tojen kanssa (Aittola ym. 2018, Karja­lainen ym. 2018, 9). Taustalla oli tarve kehittää avointa korkea­kou­lu­tusta entistä työelä­mä­lä­hei­sem­mäksi. Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salk­kuo­pinnot koostuvat monia­lai­sesti biota­louden eri osa-alueisiin liitty­vistä avointen korkea­kou­lujen verkko­kurs­seista. Riittävän määrän opintoja suori­tet­tuaan on kerry­tetty osaaminen mahdol­lista todentaa hakemalla biota­lous­asian­tun­tijan digitaa­lisia osaamis­merkkejä (open badge).

Osaamis­salk­kuo­pinnot sitoo yhteen Karelian toteuttama 2 op laajuinen Näkökulmia biota­louteen –opinto­jakso, joka myös ohjaa opiske­lijaa muiden salkkuo­pin­tojen valin­nassa ja itsenäi­sessä suorit­ta­mi­sessa. Opinnot raken­nettiin toimimaan itsenäi­sesti osana avointen korkea­kou­lujen normaalia toimintaa siten, että kokonai­suuden koordi­naatio ei vaadi juurikaan ylimää­räistä työtä. Opinnot päivi­tetään helppo­käyt­töiseen verkko­por­taaliin, johon kaikkien mukana olevien korkea­kou­lujen yhteys­hen­ki­löillä on pääsy. Tähän mennessä salkkuo­pinnot on aloit­tanut yli 1600 opiske­lijaa ja yhteensä yli 700 opiske­lijaa on suorit­tanut vähintään kaikille pakol­lisen Näkökulmia biota­louteen -opinto­jakson. Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­merkkejä on hakenut useampi kymmenen opiskelijaa.

Opintojen suunnit­telun taustalla monia­lainen työelämäyhteistyö

Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salk­kuo­pin­tojen raken­ta­misen taustalla oli tarve työelä­mä­läh­töiseen osaamisen kehit­tä­miseen etenkin kasvu- ja raken­ne­muu­tos­aloilla kuten biotalous- ja ympäris­töalaa sivua­villa toimia­loilla. Tavoit­teena oli erityi­sesti työelä­mässä jo olevien henki­löiden jatkuva oppiminen biotalous- ja ympäris­tö­asioissa sekä kestä­vässä kehityk­sessä. Opintoja suunni­teltiin työelä­mä­läh­töi­sesti eri alojen yrittäjiä, työnte­ki­jöitä ja muita sidos­ryhmiä kuten kehitys­yh­tiöitä kuunnellen (Lätti 2016) kuvan 1 prosessin mukai­sesti. Suunnit­te­lussa hyödyn­nettiin tulevai­suus­työ­kaluja kuten tulevai­suus­pyörä-menetelmää (Hakala & Hopia 2015).

Kuvio jossa kuvattu keinot joilla biotalouden osaamistarpeita kartoitettiin: työpajat, yritysten haastattelut, sidosryhmät, raportit ja koulutustarveselvitykset
Kuva 1. Kuvaus toimen­pi­teistä, joilla kartoi­tettiin biota­louden osaamis­tar­peita 2020-luvulle. 

Suunnit­telun tuloksena syntyi osaamis­kartta osaami­sa­lueista, joita salkkuo­pin­tojen tulisi monia­lai­sesti sisältää. Näitä osa-alueita ovat mm. metsä­talous ja -teollisuus, vesistöt ja kalatalous, kierto­talous, jätehuolto ja energian­tuo­tanto sekä luonto- ja ympäris­tö­pal­velut (Kuva 2).

Kuviossa kuvattu biotalouden eri osa-alueita: metsätalous, kiertotalous ja jätehuolto, ympäristöteknologia, kemianteollisuus, luonto- ja ympäristöpalvelut, maatalous, bioteknologia, vesistöt
Kuva 2. Biota­lous­osaa­misen eri osa-alueet AVOT-hankkeessa tehdyn osaamis­kar­toi­tuksen perus­teella. Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salk­kuo­pinnot koostuvat kyseisten osa-alueiden verkko-opinnoista. 

Lähtö­ti­lan­teessa täysin digitaa­lisia aikaan ja paikkaan sitomat­tomia biota­louden verkko-opintoja ei juurikaan ollut olemassa etenkään avointen korkea­kou­lujen tarjon­nassa. Alkuvai­heessa biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salk­kuo­pin­tojen koosta­mi­sessa olikin haasteena nimenomaan sopivien verkko-opintojen puute. Sekä hankkeen kannus­tamana että yleisem­minkin opintojen rakenteen muuttuessa verkko-opintojen osuus on kasvanut huomat­ta­vasti lähtö­ti­lan­teesta ja on nykyisin jo hyvällä tasolla. Kestävän kehityksen merki­tyksen koros­tu­minen on myös lisännyt kiinnos­tusta aihepiirin opinto­tar­jonnan kehit­tä­miseen kysynnän kasvun kautta.

Opiske­li­ja­pa­laute on ollut kiittävää

Opinto­jak­sojen osallis­tu­ja­pro­fiilin perus­teella biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salk­kuo­pinnot ovat tavoit­taneet suunni­tellun kohde­ryhmän eli työssä käyvät ammat­ti­laiset, jotka ovat halunneet laajentaa kestävän kehityksen, biota­louden ja ympäris­tö­asioiden osaamistaan työn ohessa. Opiske­li­joilta saadun palautteen mukaan esimer­kiksi läpileik­kaava Näkökulmia biota­louteen -opinto­jakso on mm. avartanut maail­man­kat­so­musta sekä auttanut tietojen ja ammat­tio­saa­misen päivit­tä­mi­sessä. Monelle pidempään työssä olleelle opinnot ovat olleet myös ensikos­ketus täysin digitaa­liseen oppimiseen ja tuoneet siten valmiuksia myös nopeasti kiihtyvään työelämän digita­li­saa­tioon. Alla Näkökulmia biota­louteen -opinto­jak­sosta ja biota­louden osaamis­salk­kuo­pin­noista saatuja palautteita.

”Parasta oli tutustua oman alansa mahdol­li­suuksiin biota­lou­dessa, sekä tutustua eri yritysten rooliin tällä alalla.”

”Tämä lisäsi entisestään aiheen kiinnos­ta­vuutta. Jaetut materi­aa­li­linkit olivat todella hyviä ja niitä oli riittä­västi. Erityi­sesti ohjel­ma­sarja oli kiinnostava. Omien pohdin­tojen kirjoit­ta­minen oli antoisaa.”

”Opinto­jak­solla parasta oli tutus­tu­minen moniin eri biota­louden toimia­loihin. Opinto­jakso auttoi ymmär­tämään kuinka kaikki toimialat ovat jollakin tapaa toisiinsa liittyviä ja riippuvaisia.”

”Olin positii­vi­sesti yllät­tynyt tentistä, muiden opiske­li­joiden kanssa käydyistä keskus­te­luista ja opetta­jalle lähetet­tä­vistä tehtä­vistä, johon sai palautteen. Tuntui, ettei opiskele yksin, vaikka opiske­lu­muoto on itsenäinen.”

”Parasta on oma aikataulu ja tahti. Opinto­jakson monipuo­lisuus auttoi pitämään mielen­kiintoa yllä.”

Ilahdut­ta­vinta on, että opintojen suosio näyttää edelleen pysyvän korkeana ja yhä uudet työssä olevat ammat­ti­laiset hakeu­tuvat laajen­tamaan aihepiirin osaamista osaamis­salkun verkko-opintoihin.

Osaamis­salk­kuo­pinnot jatkuvan oppimisen trendiä pohjustamassa

Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salk­kuo­pin­tojen kehit­tä­mistyö oli eturin­ta­massa yhdis­tä­mässä jatkuvan oppimisen, verkos­to­yh­teistyön ja kestävän kehityksen nousevat megat­rendit. Myös avointen korkea­kou­luo­pin­tojen suosio yleisesti on kasvanut huimasti viime vuosina jatkuvan oppimisen buumin myötä. Osaamis­salk­kuo­pin­tojen raken­ta­mi­sessa saatuja kokemuksia ja palau­tetta on voitu hyödyntää myös hankkeen jälkeen suunnit­teluun ja koordi­naa­tioon osallis­tu­neiden avointen korkea­kou­lujen kehittämisessä.


Kirjoit­tajat:

Helena Puhakka-Tarvainen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Mervi Lätti, erikois­suun­nit­telija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Anne Poutiainen, lehtori, opinto-ohjaaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lotta Nyholm, suunnit­telija, Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus

Eeva-Riitta Koivunen, asian­tuntija, Helsingin yliopisto avoin yliopisto

Lähteet:

Aittola, H., Siekkinen, T., Hakanurmi, S. & Karja­lainen, M. 2018: Miten työelä­mä­läh­töinen avoin korkea­kou­luo­petus vastaisi paremmin työelämän osaamis­tar­peisiin?  – AVOT-hanke kehitti toimin­ta­mallin. Yliopis­to­pe­da­go­giikka 25 (2), 29–34. https://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2019/03/yliopistopedagogiikka-2018-no2-aittola-et-al.pdf

Hakala, A. & Hopia, H. 2015: Tulevai­suus­pyö­rä­työpaja – mitä, miksi, milloin. AMK-Lehti // UAS Journal 2/2015. https://uasjournal.fi/tutkimus-innovaatiot/tulevaisuuspyoratyopaja-mita-miksi-milloin/.

Karja­lainen, M., Korva, M., Pintilä, T. & Sahlman, K. 2018: Työelä­mä­läh­töiset osaamis­ko­ko­nai­suudet avointen korkea­kou­lujen yhteis­työnä. Jyväs­kylän ammat­ti­kor­kea­koulun julkaisuja 248. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-492-3 Lätti, M. 2016. Yrity­syh­teis­työllä sisältöä biota­louden osaamis­ko­ko­nai­suuksiin. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun verkko­jul­kaisu Vasu 4/2016. https://vasu.karelia.fi/2016/09/28/biokoulutus/