Eril­lis­haku sairaan­hoi­taja (AMK), väljästi asuttu alue – koulu­tuk­seen 10.-28.1.2022

Sairaan­hoi­taja (AMK), väljästi asuttu alue -koulu­tus on sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, jossa keski­ty­tään väljästi asutuilla alueilla toimi­vien sairaan­hoi­ta­jien työn erityis­haas­tei­siin. Koulu­tus on tarkoi­tettu erityi­sesti sinulle, joka asut tai haluat työs­ken­nellä Pohjois-Karja­lan väljästi asutuilla alueilla. Väestön ikään­ty­mi­nen näkyy palve­lui­den tarpeen kasvuna. Hoito­työ on yhä koko­nais­val­tai­sem­paa, ja asiak­kai­den fyysis­ten tarpei­den ohella on huomioi­tava myös psyyk­ki­set, sosi­aa­li­set ja henki­set tarpeet. Merkit­tävä osa hoito­työstä on ennaltaehkäisevää.

Lue lisää eril­lis­haussa olevasta sairaanhoitaja-koulutuksesta