Categories
Koulutusuutiset

Erillishaku sairaan­hoitaja (AMK), väljästi asuttu alue – koulu­tukseen 10.-28.1.2022

Sairaan­hoitaja (AMK), väljästi asuttu alue -koulutus on sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus, jossa keski­tytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaan­hoi­tajien työn erityis­haas­teisiin. Koulutus on tarkoi­tettu erityi­sesti sinulle, joka asut tai haluat työsken­nellä Pohjois-Karjalan väljästi asutuilla alueilla. Väestön ikään­ty­minen näkyy palve­luiden tarpeen kasvuna. Hoitotyö on yhä kokonais­val­tai­sempaa, ja asiak­kaiden fyysisten tarpeiden ohella on huomioitava myös psyyk­kiset, sosiaa­liset ja henkiset tarpeet. Merkittävä osa hoito­työstä on ennaltaehkäisevää.

Lue lisää erillis­haussa olevasta sairaanhoitaja-koulutuksesta