Categories
Koulutusuutiset

Juttuklubi Joensuu

Juttuklubi Joensuu on tarkoi­tettu kaikille maahan­muut­ta­jille, jotka haluavat:

 • tavata suoma­laisia työnantajia
 • luoda verkostoja
 • keskus­tella suomeksi työhön liitty­vistä teemoista

Juttuklu­bissa on jokai­sella kerralla jokin työelämään liittyvä teema. Kutsumme Juttuklubiin asian­tun­ti­ja­vie­raita puhumaan päivän teemasta. Pääset myös kysymään kysymyksiä ja keskus­te­lemaan eri alojen asian­tun­ti­joiden kanssa. Lisäksi voit keskus­tella muiden osallis­tujien kanssa omista kokemuk­sistasi ja luot verkostoja.

Juttuklu­bissa on kahvi­tar­joilu. Sinun ei tarvitse ilmoit­tautua. Voit tulla mukaan jokai­selle kerralle tai valita sinua kiinnos­tavat teemat.

Mukana tapah­tu­massa ovat Karelia-amk, Luotsi Joensuu, SIMHE­Ka­relia ja Inter­na­tional House Joensuu.

Juttuklubi järjes­tetään Luotsissa. Osoite on Kauppakatu 29 (kauppa­keskus Centrum, 1. kerros).

Terve­tuloa!

Työhaas­tattelu – vinkkejä ja käytännön harjoitukset

 • Miten työhaas­tat­teluun pitää valmistautua?
 • Mitä työhaas­tat­te­lussa yleensä kysytään? Miten kysymyksiin pitäisi vastata? Entä mitä työhaas­tat­te­lussa ei saa kysyä?
 • Lisäksi pääset harjoit­te­lemaan työhaastattelutilannetta

Aika: keski­viikko 25.1.2023 kello 17-19
Paikka: Luotsi, Kauppakatu 29, 80100 Joensuu

Yrittäjyys Suomessa

 • Tietoa yrittä­jyy­destä Suomesta
 • Miten Suomessa voi perustaa yrityksen?
 • Mistä apua, jos haluat perustaa yrityksen?
 • Maahan­muut­ta­jay­rittäjä kertoo tarinansa

Aika: keski­viikko 22.2.2023 kello 17-19
Paikka: Luotsi, Kauppakatu 29, 80100 Joensuu

Vieras: Satu Niiranen / Business Joensuu ja Sylvia Springer, aloittava kahvilayrittäjä

Työnte­kijän ja työnan­tajan oikeudet & velvollisuudet

 • Mitkä ovat Suomessa työnan­tajan oikeudet ja velvol­li­suudet? Entä työnte­kijän oikeudet ja velvollisuudet?
 • Mitä pitää tietää työsopimuksesta?
 • Mitä ovat ammat­ti­liitot ja miksi sellaiseen kannattaa kuulua?

Aika: keski­viikko 29.3.2023 kello 17-19
Paikka: Luotsi, Kauppakatu 29, 80100 Joensuu
Vieras: Auli Kauppinen, RTK-Henkilöstöpalvelu

Oman osaamisen tunnis­ta­minen ja siitä kertominen

 • miten omaa osaamista voi tunnistaa
 • miten kertoa omasta osaamisesta
 • hissipuhe – mikä se on ja miten sellainen tehdään?


Aika: keski­viikko 26.4.2023 kello 17-19
Paikka: Luotsi, Kauppakatu 29, 80100 Joensuu
Vieras: ilmoi­tetaan myöhemmin

Lisätietoja

Taru Väisänen
Projek­ti­asian­tuntija
[email protected]

+358 50 413 8260

Juttuklubi Joensuu on kehitetty Juttuklubi Jyväskylä -brändin pohjalta. Juttuklubi Jyväs­kylää toteut­tavat Jyväs­kylän kaupungin työlli­syys­pal­velut, Maahan­muut­ta­neiden Osaamis­keskus, Business Jyväskylä, Inter­na­tional Jyväskylä InfoCenter ja Keski-Suomen Kauppakamari.

Videolla osallis­tujat kertovat kokemuk­siaan Juttuklubi Joensuusta.