Aktii­visen ikään­ty­misen asian­tun­ti­ja­kou­lutus 20 op

Työsken­te­letkö ikäih­misten kanssa? Tai onko yhä useampi asiak­kaistasi ikään­tynyt? Kaipaatko työhösi uusia näkökulmia ja ajatus­ten­vaihtoa muiden ammat­ti­laisten kanssa? Haluatko kehittää ikäys­tä­väl­lisiä toimin­ta­tapoja ja vahvistaa kuntou­tu­mista edistävää työotetta?

Aktii­visen ikään­ty­misen asian­tun­ti­ja­kou­lu­tuk­sessa perehdyt ikäys­tä­väl­li­syyden perus­teisiin, ikäih­misten aktii­vi­suuden edelly­tyksiin sekä kuntou­tu­mista tukevaan työhön. Koulu­tuksen perustana on aktii­visen ikään­ty­misen tavoite (WHO) sekä pyrkimys ikäys­tä­väl­liseen yhteis­kuntaan.

Voit suorittaa 20 op tai osia siitä avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoina. Opinnot ovat hyväksi luetta­vissa Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen (YAMK) -koulu­tukseen, johon hakukel­poi­suuden saa määri­tel­lyllä pohja­kou­lu­tuk­sella sekä kahden vuoden työko­ke­muk­sella. Voit hakea avoimen väylän haussa Karelian yamk-opiske­li­jaksi, mikäli olet suorit­tanut 20 opinto­pis­tettä yamk-opintoja.

Kohde­ryhmä

Ikäosaa­mi­sesta kiinnos­tuneet sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­laiset. Soveltuu myös muille ammat­ti­ryh­mille, jotka ovat kiinnos­tu­neita kehit­tämään omaa osaamistaan ikään­tyvän väestön kanssa työsken­nel­lessään. Voit olla esim. tradenomi, insinööri, medianomi, restonomi, yhteisöpedagogi.

Toteutus

Opinnot suori­tetaan kokonai­suu­dessaan verkko-opintoina digitaa­lisia oppimi­sym­pä­ristöjä hyödyntäen. Verkko­to­teutus mahdol­listaa opintojen sujuvan ja yksilöl­lisen yhdis­tä­misen työhön ja muuhun elämään.. Osa verkko-opetuk­sista on aikatau­lu­tettu ja edellyttää läsnäoloa verkossa sekä tiimeissä työskentelyä.

Verkko-opetuksen lisäksi tarjoamme ohjausta ja tukea sekä verkko-opiske­lussa että opintojen sisäl­löissä. Kiinni­tämme huomiota opiske­li­joiden keski­näiseen vuoro­vai­ku­tukseen ja yhtei­söl­liseen oppimiseen.

Opinnoissa on 35 opiske­li­ja­paikkaa. Opinnot toteu­tetaan mikäli opintoihin ilmoit­tautuu vähintään 10 opiskelijaa. 

Opinto­maksu

10 euroa/opintopiste tai 120 euroa/lukukausi

Ikäih­misten aktii­vi­suuden edelly­tykset 5 op

Opinnot alkavat 18.2.2021, ilmoit­tau­tu­minen päättyy 3.2.2021.

Tällä opinto­jak­solla syven­nytään tarkas­te­lemaan ikäih­misten aktii­vi­suuden edelly­tyksiä erilai­sista näkökul­mista katsottuna. Opinto­jak­solla tehdään oppimis­tehtävä, joka sisältää kolme reflek­tii­vistä tehtävää sekä ammatil­lisen posterin.

Ilmoit­tau­tu­minen >>

Syksyllä 2021

Ikäys­tä­väl­linen yhteis­kunta 5 op

Laaja-alainen kuntoutus 5 op
Ikäih­misten kuntoutus 5 op V 

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä avoinamk@karelia.fi.