Alum­ni Jark­ko Peiponen

Opis­ke­luai­koi­na luo­dut ver­kos­tot edel­leen hyö­dyk­si työelämässä

Jark­ko Peiponen

Puu­tek­nii­kan insi­nöö­ri (AMK), 2010
Tra­de­no­mi (BBA), Inter­na­tio­nal Busi­ness 2013

Joen­suun Seu­dun Kehit­tä­mis­yh­tiö JOSEK Oy, Hankinta-asiamies

Työs­ken­te­len täl­lä het­kel­lä Joen­suun Seu­dun Kehit­tä­mis­yh­tiö JOSEK Oy:lla han­kin­ta-asia­mie­he­nä. Työ­teh­tä­vä­ni liit­ty­vät Joen­suun seu­dun yri­tys­ten kehit­tä­mi­seen. Tavoit­tee­na on lisä­tä Poh­jois-Kar­ja­lan yri­tys­ten osal­lis­tu­mis­ta jul­ki­siin han­kin­toi­hin pai­kal­li­ses­ti, val­ta­kun­nal­li­sel­la tasol­la sekä lähi­val­tiois­sa, eli Ruot­sis­sa, Nor­jas­sa ja Barent­sin alu­eel­la. Lisäk­si hank­kee­ni tavoit­tee­na on lisä­tä tie­toi­suut­ta inno­vaa­tiois­ta jul­ki­seen raken­ta­mi­seen liit­tyen. Työs­sä­ni tar­vit­sen esi­mer­kik­si mark­ki­noin­nin osaa­mis­ta, pro­jek­ti­joh­ta­mi­sen työ­ka­lu­ja sekä neu­vot­te­lu­tai­to­ja, joi­hin kaik­kiin sain erit­täin hyvän poh­ja­tie­don Kare­lian Inter­na­tio­nal Busi­ness ‑kou­lu­tuk­sen opin­nois­ta. Lisäk­si puu­tek­nii­kan kou­lu­tus­ta­ni pää­sen hyö­dyn­tä­mään päi­vit­täin pait­si yrit­tä­jyy­so­pin­to­jen osal­ta, myös puu­ra­ken­ta­mi­siin kyt­key­ty­vis­sä hankkeissa. 

Teke­mä­ni valin­nat har­joit­te­lu­paik­ko­jen ja opin­näy­te­töi­den suh­teen ovat vai­kut­ta­neet luul­ta­vas­ti eni­ten nykyi­seen työ­uraa­ni. Olen saa­nut työs­ken­nel­lä mie­len­kiin­tois­ten ja ajan­koh­tais­ten aihei­den paris­sa, ja pää­syt työ­ural­la­ni hyö­dyn­tä­mään opis­ke­luai­ka­na saa­tu­ja oppe­ja käy­tän­töön. Lisäk­si jo opis­ke­luai­ka­na luo­dut ver­kos­tot ovat päi­vit­täin aktii­vi­ses­sa käytössä!

Lem­pi­muis­to­ja­ni opis­ke­lua­joil­ta ovat eri­tyi­ses­ti kaik­ki ryh­mä­työt, joi­ta var­sin­kin Inter­na­tio­nal Busi­ness ‑kou­lu­tuk­sen aika­na teh­tiin pal­jon, ja vie­lä­pä moni­kult­tuu­ri­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Myös ulko­mail­le sijoit­tu­neet opin­to­jak­sot, sekä opis­ke­li­ja­vaih­to ja työ­har­joit­te­lu­jak­so Itä­val­las­sa ovat jää­neet mie­leen yhte­nä par­haim­mis­ta muis­tois­ta opis­ke­lua­joil­ta. Täl­lai­sia het­kiä on todel­la han­ka­la myö­hem­min elä­mäs­sään hankkia!

Joh­ta­mi­seen ja pro­jek­ti­hal­lin­taan sekä myyn­tiin ja mark­ki­noin­tiin liit­ty­vis­tä opin­to­jak­sois­ta on ollut minul­le eri­tyi­ses­ti hyö­tyä työ­elä­mäs­sä. Lähes kai­kis­sa opin­nois­sa tär­keä­nä ele­ment­ti­nä oli­vat tii­mi­työt ja niin­pä jo opis­ke­luai­ka­na eri­lai­set ryh­mäs­sä toi­mi­mi­sen roo­lit tuli­vat todel­la tutuik­si. BBA-tut­kin­toon liit­ty­neen työ­har­joit­te­lun kaut­ta pää­sin tutus­tu­maan kan­sain­vä­li­seen pro­jek­ti­työs­ken­te­lyyn ja samas­ta tee­mas­ta kir­joi­tin myö­hem­min myös opin­näy­te­työ­ni. Har­joit­te­lun kaut­ta auen­neet ver­kos­tot ja osaa­mi­nen ovat täl­lä­kin het­kel­lä hyvin tär­kei­tä työelämässä.

Toi­von, että saan työs­ken­nel­lä mie­len­kiin­tois­ten ja ajan­koh­tais­ten aihei­den paris­sa myös tule­vai­suu­des­sa. Var­mas­ti jos­sa­kin vai­hees­sa myös syven­nän osaa­mis­ta­ni YAMK-tutkinnolla!

Vink­ki­ni tule­vil­le opis­ke­li­joil­le on ehdot­to­mas­ti se, että kan­nat­taa ottaa kaik­ki hyö­ty irti kai­kis­ta niis­tä kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta, joi­ta Kare­lia tar­jo­aa. Kan­nat­taa myös muis­taa, että nykyi­set opis­ke­li­ja­to­ve­rit tule­vat aika­naan myös ole­maan työ­elä­mäs­sä joh­to­teh­tä­vis­sä, joten laa­jat ver­kos­tot myös mui­den kou­lu­tus­oh­jel­mien ja oppi­lai­tos­ten opis­ke­li­joi­hin kan­nat­taa muo­dos­taa jo opis­ke­luai­ka­na esi­mer­kik­si jär­jes­tö­toi­min­nan kautta!