Alum­ni Kat­ri Palpatzis

Opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tiok­si riit­tää halu kehit­tyä ihmisenä

Kat­ri Palpatzis

Kun­to­hoi­ta­ja, 1992
Fysio­te­ra­peut­ti (AMK), 2006
Neu­ro­lo­gi­sen kun­tou­tuk­sen eri­tyis­kou­lu­tus, 2010
Amma­til­li­nen opet­ta­jan­kou­lu­tus, 2013 
Ikä­osaa­mi­nen (YAMK), 2017

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, projektipäällikkö

Työs­ken­te­len Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lul­la Green Care — Green Kare­lia hank­kees­sa, jon­ka pää­to­teut­ta­ja­na toi­mii ProAgria Poh­jois-Kar­ja­la. Työ­ni­mik­kee­ni on pro­jek­ti­pääl­lik­kö, ja toi­min samal­la pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja­na. Työ­teh­tä­vä­ni ovat hyvin moni­nai­sia, mikä pitää asiat mie­len­kiin­toi­si­na. Tyy­pil­li­sen työ­päi­vä­ni aika­na saa­tan suun­ni­tel­la ja jär­jes­tel­lä hank­keen käy­tän­nön työ­pa­jo­ja, luo­da jul­kai­su­ja ja teh­dä mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää sekä ver­kos­toi­tua alan mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. Teen myös pal­jon opis­ke­li­jayh­teis­työ­tä esi­mer­kik­si opin­näy­te­töi­den, kehit­tä­mis­teh­tä­vien ja työ­har­joit­te­lui­den tii­moil­ta. Lisäk­si työ­hö­ni kuu­luu hal­lin­nol­li­sia tehtäviä.

Yksi työ­ni par­hais­ta puo­lis­ta on ehdot­to­mas­ti sen ihmis­lä­hei­syys. Tapaan ja saan työs­ken­nel­lä hyvin eri­lais­ten ihmis­ten kans­sa, ja saan koh­da­ta Green Care –yrit­tä­jiä ja hei­dän asiak­kai­taan työs­sä­ni jat­ku­vas­ti. Opis­ke­li­joi­den kans­sa työs­ken­te­ly on eri­tyi­sen antoi­saa, sil­lä nuo­ret ins­pi­roi­vat hyvil­lä ideoil­laan ja eri­lai­sil­la näkökulmillaan.

Kos­ka työ­teh­tä­vät hank­kees­sa ovat niin moni­nai­set, vaa­di­taan työs­sä myös monen­lais­ta osaa­mis­ta. Opin­nois­ta on luon­nol­li­ses­ti ollut val­ta­vas­ti hyö­tyä, mut­ta olen nykyi­ses­sä työs­sä­ni pääs­syt sovel­ta­maan myös läpi elä­män opit­tu­ja asioi­ta. Olen työs­ken­nel­lyt mie­he­ni yri­tyk­ses­sä vien­ti­sih­tee­ri­nä, joten esi­mer­kik­si tar­jous­pyyn­tö­jen teke­mi­nen sujuu sen koke­muk­sen poh­jal­ta. Työ­ni vaa­tii minul­ta myös muun muas­sa asiak­kuus­osaa­mis­ta, inno­vaa­tio-osaa­mis­ta, tie­to­tek­ni­siä tai­to­ja, sekä tii­mi- ja yhteistyötaitoja.

Ikä­osaa­mi­sen opis­ke­lus­sa paras­ta oli moniam­ma­til­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä työs­ken­te­le­mi­nen. Toi­sil­ta oppi­mi­nen kon­kre­ti­soi­tui monien ryh­mä­töi­den aika­na. Yksi opin­to­jen koho­koh­dis­ta oli jär­jes­tä­mä­ni vii­den vuo­ro­kau­den opin­to­mat­ka Kreik­kaan. Kii­tos kans­sao­pis­ke­li­jat, jot­ka innos­tuit­te ideas­ta­ni niin, että läh­dim­me yli kak­si­kym­men­hen­ki­sel­lä opis­ke­li­ja­jou­kol­la mat­kaan yhdes­sä yli­opet­ta­ja Lis­su Suho­sen kanssa.

Ikä­osaa­mi­sen kou­lu­tuk­ses­ta on ollut val­ta­vas­ti hyö­tyä han­ke­työs­sä. Koko opin­to­jen ajan tun­tui, ettei yhtä­kään käsi­tel­tyä asi­aa tai teh­tä­vää teh­ty tur­haan, sil­lä ne kaik­ki lin­kit­tyi­vät jol­lain tapaa opin­näy­te­työn teke­mi­seen. Se vauh­dit­ti opin­näy­te­työ­pro­ses­sia, kun tie­tyt työs­ken­te­ly­ta­vat oli­vat jo tut­tu­ja. Nau­tin myös hen­ki­lös­tö­re­surs­sien joh­ta­mi­sen opin­to­jak­sos­ta sekä näkö­kul­mia joh­ta­mi­seen ‑luen­nois­ta. En näe itseä­ni joh­ta­ja­tyyp­pi­nä, mut­ta itsen­sä joh­ta­mi­seen jokai­sen tuli­si kiin­nit­tää enem­män huomiota.

Tule­vai­suu­den haa­vee­na­ni on työs­ken­nel­lä kan­sain­vä­li­ses­sä ympä­ris­tös­sä yhdes­sä kan­sain­vä­lis­ten ammat­ti­lais­ten kans­sa. Mie­he­ni on kreik­ka­lai­nen ja hänen yri­tyk­ses­sään olen pääs­syt jo tutus­tu­maan kan­sain­vä­li­seen toimintaan.

Ter­vei­se­ni opis­ke­lua har­kit­se­vil­le ja tule­vil­le opis­ke­li­joil­le on, että opis­ke­lu kan­nat­taa! Opis­ke­le­maan ei tar­vit­se aina läh­teä parem­man tai isom­pi­palk­kai­sen pes­tin toi­vos­sa, vaan halu kehit­tyä ihmi­se­nä ja tah­to kehit­tää itse­ään omas­sa työs­sään ja työ­ta­vois­saan riit­tää. Opis­ke­lu aut­taa myös pysy­mään vir­keä­nä ja valp­paa­na koko ajan uudis­tu­vis­sa jär­jes­tel­mis­sä ja kehit­ty­väs­sä maa­il­mas­sa. Ikä­osaa­mi­sen opis­ke­lu antoi minul­le pal­jon uusia ideoi­ta, kehit­ti minua sekä oppi­ja­na että työn­te­ki­jä­nä, ja monis­ti näkö­kul­mia­ni monel­la­kin tapaa. Omas­ta hyvin­voin­nis­taan tulee kui­ten­kin pitää huol­ta. Tein itse kol­mea työ­tä opis­kel­les­sa­ni ylem­män ammat­ti­kor­kea­kou­lun tut­kin­toon, ja jäl­ki­kä­teen aja­tel­tu­na se oli hyvin uuvut­ta­vaa. YAMK-opis­ke­lu onnis­tuu kui­ten­kin mai­nios­ti työn ohes­sa, kun­han muis­taa myös levätä!

Tutus­tu Ikä­osaa­mi­sen koulutukseen >