Alum­ni Mar­jo-Riik­ka Huppunen-Vänskä

Opin­näy­te­työn teke­mi­nen oli opin­to­je­ni kohokohta

Marjo-Riik­ka Huppunen-Vänskä

Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), 2002
Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kou­lu­tus (YAMK), 2015

Siun sote, Poh­jois-Kar­ja­lan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­tayh­ty­mä, Klii­ni­sen hoi­to­työn asiantuntija

Työs­ken­te­len nykyi­sel­lään klii­ni­sen hoi­to­työn asian­tun­ti­ja­na Siun sotes­sa. Työ­his­to­ri­aa minul­la on sai­raan­hoi­ta­jan työs­tä, esi­mies­työs­tä sekä kehit­tä­mis- ja suun­nit­te­lu­teh­tä­vis­tä ter­vey­den­huol­los­sa. Klii­ni­sen hoi­to­työn asian­tun­ti­ja­na teen työ­tä eri ammat­ti­ryh­mien kans­sa, monis­sa toi­min­tayk­si­köis­sä. Työ­ni on itse­näis­tä ja jous­ta­vaa. Tämän het­ki­set työ­teh­tä­vä­ni sisäl­tä­vät toi­min­nan kehit­tä­mis­tä ja käy­tän­tö­jen yhte­näis­tä­mis­tä samal­la edis­täen näyt­töön perus­tu­vaa hoi­to­työ­tä. Näi­den lisäk­si kou­lu­tan ja ohjaan hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa. Työn ja työ­teh­tä­vien moni­nai­suus on se, mis­tä pidän eni­ten työssäni.

Työ­teh­tä­vät tuke­vat orga­ni­saa­tion stra­te­gian toteu­tu­mis­ta. Teh­tä­vis­sä­ni tar­vit­sen oman alu­ee­ni vah­vaa osaa­mis­ta, kehit­tä­mis­osaa­mis­ta, hoi­to­työn pal­ve­lu­jär­jes­tel­män tun­te­mus­ta sekä osaa­mis­ta sovel­taa tut­ki­muk­ses­ta saa­tua tie­toa käy­tän­nös­sä. Lisäk­si aikai­sem­pi koke­mus esi­mies­teh­tä­vis­tä ja YAMK-opin­not tuke­vat nykyi­siä työtehtäviäni.

Opin­näy­te­työ­tä teh­des­sä­ni tein hypyn tun­te­mat­to­maan. Opin­näy­te­työ koko­nai­suu­te­na oli mie­len­kiin­toi­nen, haas­ta­va ja opet­ta­va pro­ses­si. Sii­tä kaik­ki­ne eri vai­hei­neen jäi­vät myös par­haat muis­tot. YAMK-opin­to­ja suo­rit­ta­vil­la opis­ke­li­joil­la on taka­naan jo työ­ko­ke­mus­ta, joten ryh­män ver­tais­tu­ki, koke­mus­ten jaka­mi­nen sekä tasa­ver­tai­nen vuo­ro­vai­ku­tus opet­ta­jien kans­sa oli arvo­kas­ta pääomaa.

YAMK-opin­to­jen työ­elä­mä­läh­töi­syy­des­tä on ollut eri­tyi­ses­ti hyö­tyä. Kou­lu­tuk­ses­sa yhdis­ty­vät tut­ki­mus, kehit­tä­mi­nen ja työ­elä­mä. Opin­not ovat kaik­ki­aan hyö­dyn­tä­neet minua työ­elä­mäs­sä ja tuke­vat hyvin työ­teh­tä­viä­ni, joi­hin lukeu­tu­vat muun muas­sa tut­ki­mus­pro­ses­sien hal­lin­ta sekä kyky arvioi­da ja sovel­taa kriit­ti­ses­ti kan­sal­lis­ta ja kan­sain­vä­lis­tä tut­ki­mus­tie­toa, stra­te­gioi­ta ja ohjeita.

Tyk­kään työs­tä­ni, joka on itses­sään päi­vit­täin uuden oppi­mis­ta. YAMK-opin­nois­sa sain oppi­mi­sen val­miu­det kehit­tää jat­ku­vas­ti omaa osaa­mis­ta­ni. Haluai­sin jat­kos­sa suo­rit­taa sosi­aa­li­puo­len opin­to­ja sekä työ- ja orga­ni­saa­tiop­sy­ko­lo­gi­aa. Myös ter­vey­den edis­tä­mi­nen kiin­nos­taa minua.

Voin suo­si­tel­la kou­lu­tus­ta, sil­lä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kou­lu­tuk­ses­ta saa hyvät val­miu­det esi­mies- ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin. Opis­ke­lu on moni­muo­to-opis­ke­lua ja opin­not voi suo­rit­taa työn ohes­sa. Opin­to­jen myö­tä jou­tuu haas­ta­maan itsen­sä ja teke­mään töi­tä, mut­ta opin­to­ko­ko­nai­suu­det, ope­tus sekä suo­ri­tet­ta­vat oppi­mis­teh­tä­vät oli­vat moni­puo­li­sia ja palkitsevia.

Tutus­tu sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen koulutukseen >