Alum­ni Oona Rantalainen

Vaih­to-opin­not Botswa­nas­sa antoi­vat uut­ta perspektiiviä

Oona Ran­ta­lai­nen

Insi­nöö­ri (AMK), ympä­ris­tö­tek­no­lo­gia (2015)
Mas­ter’s Degree in Sys­tems Engi­nee­ring and Mana­ge­ment, Kua­la Lum­pur, Malesia

Vie­tin jo val­mis­tu­mis­ta­ni edel­tä­neen vuo­den 2014 lähes koko­naan pää­kau­pun­ki­seu­dul­la työs­ken­nel­len Hel­sin­gin kau­pun­gin ener­giayh­tiöl­le Helen Oy:lle. Aikai­sem­min työs­ken­te­lin yhtiös­sä kesän kau­ko­jääh­dy­tyk­sen myyn­nin assis­tent­ti­na. Pala­sin sit­tem­min samaan paik­kaan töi­hin kau­ko­läm­mön myyntiin.

Kau­ko­läm­mön myyn­nis­sä ja mark­ki­noin­nis­sa työ­päi­vä­ni koos­tui­vat pää­osin tek­ni­ses­tä myyn­nis­tä ja asia­kas­pal­ve­lus­ta sekä tar­jous­las­ken­nas­ta ja tek­nis­ten pii­rus­tus­ten ja las­kel­mien tar­kas­tuk­ses­ta. Opis­ke­lu­jen lop­pu­vai­hees­sa ole­val­le insi­nöö­ri­na­lul­le työ tar­jo­si sopi­vas­ti tek­ni­siä päh­ki­nöi­tä. Koin­kin usein suu­ria oival­ta­mi­sen ja onnis­tu­mi­sen tun­tei­ta, kun oppi­mi­sym­pä­ris­tös­tä tutut asiat sei­soi­vat työ­pöy­däl­lä oikei­na työtehtävinä.

Mei­tä insi­nöö­re­jä­kin on veis­tet­ty mones­ta puus­ta. Tie­sin aina, ettei lii­an staat­ti­nen, puh­taas­ti tek­ni­nen työ sopi­si minul­le. Paras­ta työs­sä­ni oli­kin saa­da virik­kei­tä myös terä­väl­le pääl­le­ni ja sula­val­le kie­lel­le­ni eri­lais­ten asia­kas­koh­taa­mis­ten muo­dos­sa. Työs­sä­ni siis yhdis­tyi­vät vah­vas­ti kou­lu­tuk­se­ni ener­gia­tek­nii­kan ja pro­jek­ti­joh­ta­mi­sen opit, sekä erin­omai­set sosi­aa­li­set tai­to­ni ja ongel­man­rat­kai­su­ky­ky­ni. Luu­len­kin, että alun perin Kare­lian insi­nöö­rio­pin­toi­hin minut vei sekä kiin­nos­tuk­se­ni ympä­ris­töön, että tai­pu­muk­se­ni tehok­kaa­seen pulmanratkaisuun.

Aktii­vi­si­na opin­toai­koi­na­ni Joen­suus­sa olin opis­ke­li­ja­jär­jes­tön puu­ha­nai­nen ja työs­ken­te­lin myös mark­ki­noin­ti­tuu­to­ri­na opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nis­sa. Par­haat opis­ke­lu­muis­to­ni liit­ty­vät ehdot­to­mas­ti opis­ke­lu­vaih­too­ni Afri­kas­sa ja ympä­ri Suo­mea suun­tau­tu­nei­siin opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­miin. Vaih­to-opin­to­ni Botswa­nas­sa, ete­läi­ses­sä Afri­kas­sa, tar­jo­si mie­len­kiin­toi­sen uuden näkö­kul­man ympä­ris­tö- ja ener­gia-asioi­hin. Aamu­len­kit anti­loop­pien kans­sa ja luen­not sadan opis­ke­li­jan luen­to­sa­leis­sa oli­vat usko­ma­ton koke­mus nuo­rel­le nai­sel­le. Suo­ma­lais­ta ja poh­jois­kar­ja­lais­ta clean­tech-osaa­mis­ta pidet­tiin siel­lä suu­res­sa arvos­sa, ja sain usein esiin­tyä ylei­söl­le ja vas­ta­ta laa­joi­hin kysy­myk­siin Euroo­pan tren­de­jä koskien.

Val­mis­tut­tua­ni pää­tin läh­teä kat­so­maan maa­il­maa ja val­mis­tu­mis­ta­ni juh­lin Male­sias­sa huh­ti­kuus­sa 2015. Lähes vuot­ta myö­hem­min aloi­tin mais­te­rio­pin­to­ni Kua­la Lum­pu­ris­sa Malay­sia Uni­ver­si­ty of Science and Tech­no­lo­gys­sa. Täl­lä het­kel­lä kir­joi­tan pro gra­du ‑tut­kiel­maa­ni toi­mek­sian­to­na suo­ma­lai­sel­le moni­kan­sal­li­sel­le yhtiöl­le vesi­voi­man huol­to­lii­ke­toi­min­nan mark­ki­nois­ta Kaakkois-Aasiassa.

Kare­lias­sa mei­tä kou­lut­ti­vat tol­kun ihmi­set, jot­ka kan­nus­ti­vat mei­tä teke­mään asiat aina vähän parem­min ja ympä­ris­töä kun­nioit­taen. Mukaa­ni siel­tä tart­tui­vat vih­reät arvot ja proak­tii­vi­nen työs­ken­te­ly­ta­pa. Tule­vai­suu­den ura­suun­ni­tel­ma­ni suun­tau­tu­vat yhä insi­nöö­ri-inten­sii­vi­sien teol­li­suu­de­na­lo­jen pariin. Moti­voi­dun työ­teh­tä­vis­tä ja tuot­teis­ta, joi­den uskon muut­ta­van maa­il­maa hie­man paremmaksi.

Kare­lian uusil­le haki­joil­le toi­vo­tan kovas­ti onnea yhteis­ha­kuun ja pää­sy­ko­kei­siin. Jos olet epä­var­ma mitä haluat teh­dä, kokei­le van­haa kik­kaa kir­joit­taa ylös lis­to­ja asiois­ta, jois­ta pidät ja jois­sa olet hyvä. Ole roh­kea. Uskal­la teh­dä omia pää­tök­siä, joi­den eteen haluat työs­ken­nel­lä tavoit­tei­de­si saa­vut­ta­mi­sek­si. Joen­suu on opis­ke­lu­kau­pun­ki­na ihan paras, toi­vot­ta­vas­ti sie­kii oot siellä!

Tutus­tu ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan koulutukseen >