Alum­ni Mai­ja Tietäväinen

Oman tule­vai­suu­den avai­met käteen

Mai­ja Tietäväinen

Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), 2002
Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen (YAMK), 2015

Siun sote — Poh­jois-Kar­ja­lan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­tayh­ty­mä, Vs. osastonhoitaja

Täl­lä het­kel­lä työs­ken­te­len kirur­gian polikli­ni­kal­la vas­taa­va­na osas­ton­hoi­ta­ja­na. Nykyi­ses­sä työs­sä­ni pidän sii­tä, että työ tar­jo­aa haas­tei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia. Olen pääs­syt käyt­tä­mään ja hyö­dyn­tä­mään kaik­kia nii­tä tie­to­ja ja tai­to­ja, jot­ka opin­nois­ta­ni sain. Työ­päi­vä­ni koos­tu­vat monen­lai­sis­ta mie­len­kiin­toi­sis­ta ja vaih­te­le­vis­ta teh­tä­vis­tä. Yhte­nä tär­keim­pä­nä teh­tä­vä­nä­ni on olla läs­nä hen­ki­lös­töl­le ja hoi­taa käy­tän­nön työn suju­voit­ta­mi­sek­si kaik­kea mah­dol­lis­ta, sijais­jär­jes­te­lyis­tä hoitotarvikehankintoihin.

Koen, että työ­nan­ta­ja­ni arvos­taa kou­lu­tus­ta­ni, ja minul­le on tar­jou­tu­nut monia mah­dol­li­suuk­sia työ­nan­ta­ja­ni puo­les­ta ottaa haas­tei­ta vas­taan. Työs­sä­ni tar­vit­sen laa­ja-alais­ta ymmär­rys­tä hoi­to­työs­tä sekä kykyä kat­soa avoi­min sil­min tule­vai­suu­teen. Hoi­to­työn esi­mie­hel­tä kai­va­taan läs­nä­oloa ja näkö­kul­man vaih­ta­mi­sen taitoa.

Yksi par­haim­pia muis­to­ja YAMK-opin­nois­ta­ni on Keni­aan suun­tau­tu­nut leik­kaus­sa­fa­ri. En tie­dä, oli­sin­ko Keni­aan uskal­tau­tu­nut yksin ilman kol­le­gaa­ni Sari Lam­min­sa­loa tai yli­opet­ta­ja Arja-Ire­ne Tiai­sen kan­nus­tus­ta. Voin suo­si­tel­la kan­sain­vä­lis­tä vaih­toa jokai­sel­le sitä harkitsevalle.

Tule­vai­suu­del­ta­ni toi­von, että saan edel­leen haas­ta­via työ­teh­tä­viä ja mah­dol­li­suu­den käyt­tää osaa­mis­ta­ni. Jo opis­ke­lui­den aika­na mei­dän suo­si­tel­tiin ver­kos­toi­tu­van tois­ten opis­ke­li­joi­den kans­sa, ovat­han kans­sao­pis­ke­li­jat kui­ten­kin tule­via kol­le­goi­ta kehit­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen työ­teh­tä­vis­sä. Vaik­ka se sil­loin tun­tui kau­kai­sel­ta aja­tuk­sel­ta, niin nyt jo voin tode­ta, että näin se on. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti hyö­dyn­tää opis­ke­luai­kaa ver­kos­toi­tu­mi­seen, sil­lä kos­kaan ei voi tie­tää mis­sä teh­tä­väs­sä enti­sen opis­ke­lu­kol­le­gan­sa voi tavata.

YAMK-opin­not imai­si­vat mukaan­sa, kii­tos innos­ta­vien opet­ta­jien. Opin­not vas­ta­si­vat koko­nai­suu­des­saan hyvin odo­tuk­sia­ni. Eri­tyi­sen mie­len­kiin­toi­sia aihea­luei­ta opin­to­jem­me aika­na oli­vat inno­va­tii­vi­sen kehit­tä­mi­sen opin­to­jak­so, mitä kaik­kea tule­vai­suus voi­kaan tuo­da tul­les­saan ja osaam­me­ko enna­koi­da tule­vai­suu­den haasteita.

Suo­sit­te­len YAMK-opin­to­ja läm­pi­mäs­ti; kou­lu­tuk­sen myö­tä saa oman tule­vai­suu­ten­sa avai­met käsiin­sä. Opis­ke­lus­ta saa juu­ri niin pal­jon kuin itse halu­aa. Lopuk­si haluan vie­lä mai­nos­taa kou­lun ravin­to­lan maan mai­nioi­ta juus­to­sar­via, joi­den voi­min opis­ke­lut ete­ne­vät ongelmitta!