Alum­ni Suvi Toivola

Tie­toi­nen ver­kos­to­jen raken­ta­mi­nen vie pitkälle

Suvi Toi­vo­la

Tra­de­no­mi (BBA), Inter­na­tio­nal Busi­ness, 2007

Puh­das Ilo Oy, Toimitusjohtaja

Työs­ken­te­len toi­mi­tus­joh­ta­ja­na perus­ta­mas­sa­ni yri­tyk­ses­sä Puh­das Ilo Oy:ssä. Hel­po­tam­me ihmis­ten arkea kodeis­sa ja työ­pai­koil­la sii­vous- ja pesu­la­pal­ve­lui­dem­me kaut­ta, teh­den samal­la asiak­kai­dem­me elä­mäs­tä hitusen parem­paa. Puh­taus on mie­les­täm­me tär­kein­tä ihmi­sen hyvinvoinnille.

Yrit­tä­jä­nä olen tar­vin­nut työ­ar­jes­sa­ni moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta, pit­kää pin­naa ja toi­mi­via ver­kos­to­ja. Puh­das Ilo on kas­va­nut mel­kois­ta hai­pak­kaa ja roo­li­ni sitä mukaa vuo­sien var­rel­la muut­tu­nut. Aloi­tin työ­ni yksin, mut­ta nyt Puh­das Ilo työl­lis­tää yhteen­sä 33 hen­ki­löä. Olen saa­nut rin­nal­le­ni rau­tais­ta asian­tun­te­mus­ta yhtiö­kump­pa­ni­ni Eeva-Lee­na Lap­pa­lai­sen muka­na. Työ­elä­män haas­tei­den ja myös mah­dol­li­suuk­sien jaka­mi­nen rikas­tut­taa elä­mää. Minun pää­vas­tuul­la­ni tänä päi­vä­nä on yri­tyk­sen myyn­ti, mark­ki­noin­ti sekä talous. Omas­sa yri­tyk­ses­sä hie­noin­ta on se, että pää­see toteut­ta­maan itse­ään par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la ja mikään ei ole mahdotonta!

Inter­na­tio­nal Busi­ness –kou­lu­tuk­ses­ta on ollut val­ta­vas­ti hyö­tyä työ­uraa­ni aja­tel­len. Se on anta­nut hyvän poh­jan kai­kil­le työ­teh­tä­vil­le­ni, joi­ta olen elä­mä­ni aika­na pääs­syt teke­mään. Kou­lu­tus antoi koko­nai­suu­des­saan pal­jon yrit­tä­jyyt­tä aja­tel­len, ja esi­mer­kik­si talou­teen, myyn­tiin, mark­ki­noin­tiin ja ihmis­ten väli­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen liit­ty­vät opit ovat kan­ta­neet pit­käl­le. Oppi­mi­nen on pit­kä pro­ses­si ja uskon, että oppi menee lop­pu­pe­leis­sä peril­le vas­ta kun on käy­tän­nös­sä asioi­ta pääs­syt toteut­ta­maan. Itsel­le­ni kou­lu­tus on jät­tä­nyt mie­leen sie­me­niä, jot­ka ovat alka­neet itää ja kas­vaa sii­nä vai­hees­sa, kun on itse pääs­syt tosie­lä­mäs­sä asioi­den kans­sa painimaan.

Kan­sain­vä­li­syys ja Venä­jä-orien­toi­tu­nei­suus oli­vat omas­ta mie­les­tä­ni paras­ta Inter­na­tio­nal Busi­ness ‑opin­nois­sa­ni. Itse suo­ri­tin työ­har­joit­te­lu­ni Irlan­nis­sa ja Kar­ja­lan tasa­val­las­sa Venä­jäl­lä. Pie­ta­rin Tal­vi­kou­lu kuu­luu myös ehdot­to­mas­ti opis­ke­lu­muis­to­je­ni top-kol­mo­seen. Myös käy­tän­nön­lä­hei­syys näkyi vah­vas­ti kou­lu­tuk­ses­sam­me – yri­tyk­sil­le teh­dyt pro­jek­tit oli­vat ehdot­to­mas­ti mie­lek­käim­piä. Lisäk­si vie­rai­le­vat luen­noit­si­jat toi­vat osal­taan opis­ke­luun uut­ta virtaa.

Toi­von kas­va­va­ni yri­tyk­se­ni muka­na. Tavoit­tee­na­ni yrit­tä­jäk­si läh­ties­sä oli tul­la hyväk­si, sel­kä­ran­kai­sek­si joh­ta­jak­si. Joh­ta­ja­na kas­va­mi­nen on eli­ni­käi­nen pro­jek­ti, jos­sa haluan kehit­tyä ja tul­la aina paremmaksi.

Ter­vei­se­ni Kare­lias­ta ja Inter­na­tio­nal Busi­ness –kou­lu­tuk­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le on se, että kou­lu­tuk­ses­ta saa hyvän poh­jan, mihin iki­nä sit­ten työ­elä­mäs­sä suun­taa­kin. Suo­sit­te­len raken­ta­maan tie­toi­ses­ti ver­kos­to­ja, sil­lä jokai­sel­la koh­taa­mi­sel­la on lop­pu­pe­leis­sä mer­ki­tyk­sen­sä. Mitä enem­män ja parem­min tun­tee ihmi­siä, sitä hel­pom­paa elä­mäs­tä tulee. Kukaan ei pär­jää yksin. Kan­nat­taa myös aset­taa itsel­leen tavoit­tei­ta ja kir­ja­ta ne tavoit­teet ylös.

Asen­ne rat­kai­see: toi­sel­le tuu­li on mah­dol­li­suus, se teki­jä, joka heit­tää veneen ula­pal­le, kun taas toi­sel­le se on uhka, joka heit­tää veneen karille.