Categories

Fysio­te­ra­peutti (AMK)

Monimuo­to­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 25
  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike: Fysio­te­ra­peutti (AMK)
  • Koulu­tus­paikka Oppimi­sym­pä­ristö Moodle ja Tikka­rinne-kampus
  • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8-20 välillä verkossa ja lähipäivinä kampuksella.

Hakeminen

Fysio­te­ra­peutti tunnistaa erilaisten asiak­kaiden tarpeet ja räätälöi kokonaisuuden

Fysio­te­ra­pia­pal­ve­luiden tarve kasvaa voimak­kaasti terveyden- ja sairaan­hoi­to­pal­ve­lujen kehit­tä­misen myötä. Fysio­te­rapia ei rajoitu pelkästään fyysisiin tarpeisiin, vaan yhtä lailla tärkeitä ovat psyyk­kinen ja sosiaa­linen jaksaminen.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena fysio­te­ra­peuttina osaat tunnistaa eri-ikäisten ja toimin­ta­ky­vyltään erilaisten asiak­kaiden tarpeet ja räätä­löidä kokonai­suuden tilanteen vaati­malla tavalla ja asiakkaan toiveita kuunnellen. Vuoro­vai­kutus asiakkaan ja sinun välilläsi on onnis­tu­misen perusta, ja annamme hyvät eväät sen rakentamiseen.

Fysio­te­ra­peut­tio­pin­noissa opiskelet ihmisen anatomiaa, motorista kehit­ty­mistä ja oppimista. Iso osa opintojasi ovat toimin­ta­kyvyn harjoit­ta­miseen ja tukemiseen liittyvät opinto­jaksot. Opintojen aikana myös harjoit­telet paljon: oppitun­neilla, harjoit­te­lussa ja työelä­mässä. Sinulta luonnistuu myös itsenäinen opiskelu.

Monimuoto-opiske­lussa yhdis­tyvät tiimiop­pi­minen ja itsenäinen opiskelu. Oppiminen tapahtuu verkossa ja lähio­pe­tus­vii­koilla pienryh­mä­työs­ken­telynä, vertais­tukena ja käytännön harjoitteluna. 

Opiskelu edellyttää sitou­tu­mista opiskeluun keski­määrin noin 40 h/viikko. Tarvitset ajanhal­linnan ja tieto­tek­niikan perus­taitoja sekä uskal­lusta tarttua erilaisiin tieto­tek­nisiin sovel­luksiin. Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle jos haluat enemmän joustoja opintojen suorit­ta­mi­sa­jan­kohdan tai -paikan suhteen. 

Fysio­te­ra­peutti työelämässä

Fysio­te­ra­peuttina voit toimia fysio­te­ra­pia­pal­ve­lujen tuottajana ja kehit­täjänä. Työpaikan löydät joko yrittäjänä, ammatin­har­joit­tajana tai toisen palveluksesta.

Fysio­te­ra­peutin osaamista tarvitaan laajasti: sairaa­loissa, terveys­kes­kuk­sissa, tutkimus- ja hoito­lai­tok­sissa, kuntou­tus­lai­tok­sissa, järjes­töissä ja erilai­sissa projekteissa.

Joonas - Opiskelijatarina

Tiivis ja hyvä ryhmä­henki takaa opiskeluinnon

“Opiske­luissa tehdään paljon töitä ryhmissä. Siitä on saanut tukea ja näkökulmaa sekä tietysti oppinut ryhmä­työs­kentely taitoja.”, kertoo fysio­te­ra­peut­tio­pis­kelija Joonas Saikkonen.

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös: