Categories

Insinööri (AMK), rakennustekniikka

Opiskele insinöö­riksi, joka ymmärtää kestävän ja ekolo­gisen raken­ta­misen arvon. Raken­nus­tek­niikan opinnoissa perehdyt syväl­li­sesti talon­ra­ken­nus­tek­niikan eri osa-alueisiin. 

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja: 45
  • Tutkinnon laajuus: 240 opintopistettä
  • Kesto: 4 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike: Insinööri (AMK)
  • Opetus: tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18.
  • Koulu­tus­paikka: on Wärtsilä-kampus

Hakeminen

  • Kevään yhteishaku: 15. – 30.3.2023
  • Opiske­li­ja­va­linta: valin­ta­kurssi 25, yo-todis­tus­va­linta 10, ammatil­linen todis­tus­va­linta 10

Raken­nusin­si­nöörin työllis­ty­mis­nä­kymät ovat hyvät

Raken­nusalan insinöö­reistä on Suomessa tällä hetkellä pulaa, joten työllis­ty­mis­nä­kymät ovat hyvät. Etenkin puura­ken­ta­misen ennus­tetaan kasvavan voimak­kaasti, ja se onkin erityinen painopis­tea­lu­eemme. Nykyinen raken­nus­tek­niikka vaatii jatkuvaa huoltoa, ja Karelian raken­nus­tek­niikan koulutus valmistaa sinut paitsi suunnit­te­lemaan ja toteut­tamaan myös ylläpi­tämään rakennuksia.

Raken­nus­tek­niikan opinnoissa perehdyt syväl­li­sesti talon­ra­ken­nus­tek­niikan eri osa-alueisiin. Suuntaudut opinnoissasi joko raken­ne­suun­nit­teluun tai raken­nus­tuo­tantoon. Raken­nus­tek­niikka on kansain­vä­listä toimintaa, ja Karelian kattava yhteis­työ­ver­kosto euroop­pa­laisten raken­nusalan yritysten ja korkea­kou­lujen kanssa mahdol­listaa halutessasi opiskelun ja työhar­joit­telun ulkomailla.

Osa hakijoista valitaan valin­ta­kurssin perus­teella. Valin­ta­kurssi toteu­tetaan välit­tö­mästi hakuajan jälkeen. Tarkemmat tiedot valin­ta­kurs­sista lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä. 

Raken­nus­tek­niikan insinööri työelämässä

Raken­nus­tek­niikan insinöörin ammat­ti­ni­mik­keitä ovat muun muassa työmaa­in­si­nööri, raken­ne­suun­nit­telija, projekti-insinööri, työpääl­likkö, myynti-insinööri, suunnit­telija ja hankin­tain­si­nööri. Tuleva työpaikkasi voi löytyä esimer­kiksi raken­nus­teol­li­suuden, elinkei­noe­lämän ja julkis­hal­linnon eri tehtä­vistä tai itsenäisenä yrittäjänä.

”Raken­nus­tek­nii­kasta hyvät eväät työelämään”

Jos joku kysyisi miten päädyin raken­nusa­lalle, joutuisin rehel­li­sesti sanottuna vähän kohaut­te­lemaan olkapäitäni. Olen kotoisin Imatralta ja lukion jälkeen olin valmis muuttamaan jonnekin muualle.


Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös:

Katso videoita koulutuksesta: