Categories

Insinööri (AMK), rakennustekniikka

Monimuo­to­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 30
  • Tutkinnon laajuus 240 opintopistettä
  • Kesto 4 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike: Insinööri (AMK)
  • Koulu­tus­paikkana Wärtsilä-kampus
  • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 20 verkossa. Opintojen alussa järjes­tetään lähiviikko ja sen jälkeen lähipäiviä järjes­tetään tarvit­taessa. Lähio­pe­tusta järjes­tetään tarvit­taessa labora­to­rio­töiden, muiden lähio­pe­tusta vaativien tehtävien tai vierai­lujen osalta. 

Hakeminen

Raken­nus­tek­niikan insinöörin monimuo­to­kou­lu­tuk­sessa erikoistut puurakentamiseen 

Raken­nusa­lalla on jo pitkään etsitty keinoja vähentää raken­ta­misen aiheut­tamia negatii­visia ympäris­tö­vai­ku­tuksia. Esimer­kiksi puun käytön lisää­minen raken­ta­mi­sessa on nähty hyvänä vaihtoehtona sitoa hiiltä raken­teisiin. Koska puusta ei voida rakentaa koko raken­nusta, on löydettävä keinoja käyttää muitakin materi­aaleja ympäris­töys­tä­väl­li­sesti. Siksi raken­nusin­si­nöörin on tärkeää tuntea kaikki keskeiset raken­nus­ma­te­ri­aalit ja niiden käyttö raken­ta­mi­sessa. Raken­nus­tek­niikan insinöö­rio­pin­noissa opit suunnit­te­lemaan ja raken­tamaan raken­nuksia ihmisten ja ympäristön kannalta parhaalla mahdol­li­sella tavalla. Asian­tun­te­valla suunnit­te­lulla ja raken­ta­mi­sella voidaan vaikuttaa koko raken­nusalan ympäris­töys­tä­väl­li­syyteen ja hiilipäästöihin.

Raken­nus­tek­niikan monimuo­to­teu­tuk­sessa paino­tetaan erityi­sesti puura­ken­ta­mista ja raken­ta­misen ympäris­tö­vai­ku­tuksia. Opintojen aikana saat tämän hetken ajankoh­tai­simman tiedon puura­ken­ta­mi­sesta ja hiilitaselaskennasta.

Raken­nus­tek­niikan opinnoissa opiskelet raken­teiden suunnit­telua ja raken­nus­tuo­tantoa. Raken­ne­suun­nit­telun opinnoissa opiskelet suunnit­te­luin­si­nöörin tehtäviä eli opit raken­teiden mitoit­ta­mista ja mallin­ta­mista. Opit myös suunnit­te­lemaan puu-, betoni- ja teräs­ra­ken­teita ja käyttämään eri raken­nus­ma­te­ri­aaleja huomioiden raken­teiden turval­li­suuden, terveel­li­syyden sekä taloudellisuuden.

Raken­nus­tuo­tannon opinnoissa opiskelet työmaa­in­si­nöörin tehtäviä: opit suunnit­te­lemaan, aikatau­lut­tamaan ja johtamaan raken­ta­misen prosesseja sekä toteut­tamaan ja johtamaan rakennushankkeita.

Raken­nus­tek­niikan monimuo­to­to­teu­tuk­sessa opiskelet etänä osallistuen verkko­luen­noille ja opiskellen itsenäi­sesti. Opintojen aluksi on lähiviikko ja sen jälkeen lähipäiviä järjes­tetään tarvit­taessa. Opiskelun yhtei­söl­li­syyttä tuetaan myös yhtei­sellä verkko­työs­ken­te­lyllä ja opettajien tuki varmis­tetaan säännöl­li­sillä verkkotapaamisilla.

Osa hakijoista valitaan valin­ta­kurssin perus­teella. Valin­ta­kurssi toteu­tetaan välit­tö­mästi hakuajan jälkeen. Tarkemmat tiedot valin­ta­kurs­sista lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä. Sama valin­ta­kurs­si­tulos käy hakiessasi Karelian raken­nus­tek­niikan päivätoteutukseen.

Raken­nus­tek­niikan insinööri työelämässä

Raken­nusin­si­nöörinä voit toimia esimer­kiksi raken­ne­suun­nit­te­lijana, työnjoh­tajana, työmaa­in­si­nöörinä, tieto­mal­lin­nus­koor­di­naat­torina, kunto­tut­kijana tai yrittäjänä.

Rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikan insinöörit työllis­tyvät yleensä hyvin, sillä raken­nusa­lalla on pulaa pätevistä suunnit­te­li­joista ja pätevästä tuotan­to­joh­dosta. Puura­ken­ta­misen lisään­ty­minen tuo uusia työllis­ty­misen mahdol­li­suuksia sekä raken­ta­mi­sessa, suunnit­te­lussa että raken­nus­tuo­te­teol­li­suu­dessa. Korjaus­ra­ken­ta­misen kasvu luo uusia työllis­ty­misen mahdollisuuksia.

tiia fb mainos

Raken­nus­tek­nii­kasta hyvät eväät työelämään

“Jos joku kysyisi miten päädyin raken­nusa­lalle, joutuisin rehel­li­sesti sanottuna vähän kohaut­te­lemaan olkapäitäni. Olen kotoisin Imatralta ja lukion jälkeen olin valmis muuttamaan jonnekin muualle.”, kertoo Tiia Suikkanen.

Sinua voisi kiinnostaa myös: