Categories

Sairaan­hoitaja (AMK), erillishaku

Sairaan­hoitaja (AMK), väljästi asuttu alue – koulutus

Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opinto­pis­tettä

Tutkin­to­nimike: Sairaan­hoitaja (AMK) 
Opiske­lu­paikat: 25
Opetus­muoto: Monimuo­to­to­teutus. Suuri osa opinnoista on itsenäistä opiskelua sekä ohjattua etäopis­kelua. Opinnoissa hyödyn­netään työn opinnol­lis­ta­mista. Opintoja on mahdol­lista suorittaa osittain työn ohessa.
Opetus­kieli: suomi

Koulu­tus­paikka: Lähio­petus Tikka­rinne-kampuk­sella.
Hakuaika: 10. – 28.1.2022
Koulutus alkaa: 11.4.2022
Hakukel­poisuus: Yleinen AMK-hakukel­poisuus

Sairaan­hoitaja (AMK), väljästi asuttu alue -koulutus on sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus, jossa keski­tytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaan­hoi­tajien työn erityis­haas­teisiin. Koulutus on tarkoi­tettu erityi­sesti sinulle, joka asut tai haluat työsken­nellä Pohjois-Karjalan väljästi asutuilla alueilla. Väestön ikään­ty­minen näkyy palve­luiden tarpeen kasvuna. Hoitotyö on yhä kokonais­val­tai­sempaa, ja asiak­kaiden fyysisten tarpeiden ohella on huomioitava myös psyyk­kiset, sosiaa­liset ja henkiset tarpeet. Merkittävä osa hoito­työstä on ennaltaehkäisevää.

Koulu­tuksen suori­tet­tuasi osaat:

  • kotiin vietävät ja liikkuvat palvelut
  • laaja-alaisen ja kokonais­val­taisen hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon
  • dokumen­toinnin ja sähköiset palvelut
  • uuden tekno­logian käyttöönoton ja käytön
  • sosiaali- ja tervey­salan uuden lainsää­dännön soveltamista
  • moniam­ma­til­lista yhteis­työtä sosiaali- ja tervey­salan muiden kumppa­neiden kanssa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tuvien sairaan­hoi­tajien työllis­ty­mis­nä­kymät ovat erittäin hyvät ja monipuo­liset. Voit työsken­nellä perus­ter­vey­den­huollon, erikois­sai­raan­hoidon, julkisen ja yksityisen työnan­tajan palve­luk­sessa, kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä sekä suunnittelu- ja koulu­tus­teh­tä­vissä tai yrittäjänä. Sairaan­hoi­tajan ohella sinusta voi tulla esimer­kiksi projek­ti­työn­tekijä, terveys­suun­nit­telija, lääke-edustaja, tutki­mus­hoitaja, asiakas­neuvoja tai palveluohjaaja.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi.
Tutustu koulu­tuksen esitteeseen (esitteen linkki päivi­tetään pian)

Verkossa Väljästi asutun alueen
-koulu­tuk­sesta

Innovative Nurse (IN) sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus käynnistyi Kareliassa. Innovative Nurse -hankkeen opettajia maail­man­kongres­si­mat­kalla Singa­po­ressa
Kokemuksia sisätau­ti­ki­rur­gisen hoitotyön harjoit­telun opinnol­lis­ta­mi­sesta
Sairaan­hoi­tajan tehtävä sähköistyy
Näytöllä osaamista sairaan­hoitaja- ja terveydenhoitajaopinnoissa

Ota yhteyttä

Tarja Ruokonen
tarja.ruokonen(at)karelia.fi
+358 50 371 5096

Heli Koponen
heli.koponen(at)karelia.fi
+358 50 310 9148