Sairaan­hoitaja, erillishaku

Monimuo­to­to­teutus

 • Opiske­lu­paikat 30
 • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä 
 • Kesto 3 lukuvuotta
 • Tutkin­to­nimike Sairaan­hoitaja (AMK)
 • Koulu­tus­paikka Tikkarinne-kampus
 • Lähi- tai verkko-opetus 1-2 päivää viikossa. Lisäksi itsenäinen sekä ohjattu etäopiskelu. Opinnot mahdol­lista suorittaa osittain työn ohella.

Hakeminen

Fast Track – lähihoi­ta­jasta sairaanhoitajaksi

Fast Track – lähihoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi -koulutus on innova­tii­vinen sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus, jossa lähihoi­tajan osaamisesi hyödyn­netään mahdol­li­simman tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti sairaan­hoi­ta­jaksi kehit­ty­mi­sessä. Sairaan­hoi­ta­jaksi valmis­tut­tuasi osaat:

 • hoitaa asiakastasi kokonais­val­tai­sesti laillis­tettuna sairaanhoitajana,
 • arvioida asiakkaan hoidon­tar­vetta ja toimintakykyä,
 • ohjata, tukea ja avustaa asiakasta päivit­täi­sissä perustoiminnoissa,
 • tehdä hoito­toi­men­pi­teitä ja -tutki­muksia, tarkkailla elintoi­mintoja ja antaa lääkehoitoa,
 • tehdä ammatil­lisia päätöksiä ja moniam­ma­til­lista yhteistyötä.

Koulutus on tarkoi­tettu sinulle, jolla on lähihoi­ta­ja­tut­kinto ja haluat opiskella sairaan­hoi­ta­jaksi tehok­kaasti hyödyntäen koko lukuvuoden – myös kesäajat – ja näin nopeuttaa valmis­tu­mista. Sovit opiske­li­jaksi, jos olet sitou­tunut kehit­tämään itseäsi ja kykenet itsenäiseen työskentelyyn.

Opinnot kestävät 3 lukuvuotta. Nopeampaa etene­mistä opinnoissasi edistää, että osa harjoit­te­luista on mahdol­lista tehdä omassa työpai­kassa palkal­lisena opinnol­listaen. Fast Track -opinnoissa:

 • opinnol­lis­tetaan lähihoi­tajan työtäsi ja tunnis­tetaan aikai­sempi osaamisesi,
 • saat henki­lö­koh­taisen etene­mis­suun­ni­telman opintojen ajalle,
 • opiske­luasi tukee samassa tilan­teessa oleva opiskelijaryhmä.

Sairaan­hoi­tajan työtehtäviä

 • sairaan­hoitaja
 • kehit­tämis- tai koulutusasiantuntija
 • projek­ti­asian­tuntija
 • terveys­suun­nit­telija
 • lääke-edustaja
 • tutki­mus­hoitaja
 • palve­luoh­jaaja
 • e-ammat­ti­lainen

Työsken­telet sairaa­loissa, terveys­kes­kuk­sissa, polikli­ni­koilla, vuodeo­sas­toilla, hoito­ko­deissa, verkko­hoi­to­työssä, tervey­salan järjes­töissä tai omassa yrityksessä. 

Sairaan­hoi­tajan tutkinto mahdol­listaa työsken­telyn eri puolilla maailmaa ja ilman lisäkou­lu­tusta EU-alueella.

Moniam­ma­til­li­sesta opiske­lusta hyvät eväät tulevaisuuteen

Moniam­ma­til­linen opiskelu saa minut näkemään sosiaali- ja tervey­salan laajemmin, sekä opettaa minua kommu­ni­koimaan muiden opiske­li­joiden kanssa yhtei­sellä kielellä. 

Sinua voisi kiinnostaa myös: