innovaatioseteli www

Inno­vaa­tio­se­teli

Hyödynnä inno­vaa­tio­se­teli

Joen­suu­lai­nen ViiMet Oy uudisti tuotan­to­ti­lansa Lean-peri­aat­tei­den mukai­seksi ja rahoitti Kare­lian asian­tun­ti­joi­den tekemän suun­nit­te­lu­työn inno­vaa­tio­se­te­lillä.
Lue lisää Pohjois-Karja­lan Yrit­tä­jien Neuvo­kas-lehdestä (sivu 29)

Mikä inno­vaa­tio­se­teli on?

  • Busi­ness Finlan­din myön­tämä matalan kynnyk­sen rahoi­tus mikro- ja pk-yrityksille
  • arvo 6200 € (5000 € + alv)
  • Inno­vaa­tio­se­te­lissä on 1000 € + alv omara­hoi­tuso­suus (riip­pu­matta projek­tin koosta)
  • voimassa 6 kk myöntämispäivämäärästä
  • yksin­ker­tai­nen hakemus, päätös nopeasti

Mitä inno­vaa­tio­se­te­lillä saa?

Inno­vaa­tio­se­te­lillä voit hankkia asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita, jotka räätä­löi­dään tarpeesi mukaan. Sete­lillä voit hyödyn­tää myös labo­ra­to­rioi­tamme ja tutki­musym­pä­ris­tö­jämme yrityk­sesi kehit­tä­mi­sessä. Avul­lamme voit kehit­tää kette­rästi tuot­teita, palve­luita ja proses­seja sekä liike­toi­min­nan kasvua ja kansainvälistymistä.

Kuinka inno­vaa­tio­se­teli toimii?

Yhteys­tie­dot

Harri Mikko­nen
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­likkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi                            
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut(at)karelia.fi

Innovaatioseteli