TARMOa hyvin­vointiin!

TARMOa hyvin­vointiin on paketti, jonka avulla pääset liiken­teeseen kohti parempaa terveyttä ja hyvin­vointia. Pakettiin kuuluu kolme käyntiä: tervey­den­tilan kartoitus, hyvin­voin­ti­suun­ni­telma sekä Oura- älysor­muksen käyttö yhdeksi viikoksi..

Kenelle?

Kaikille ikään ja sukupuoleen katso­matta, jotka haluavat tukea omaan hyvin­vointiin tai elämäntapamuutokseen.

Toteutus

Käynnit toteut­tavat TARMOssa työsken­te­levät sote-alan opiske­lijat. Ensim­mäi­sellä käynnillä tehdään tervey­den­tilan kartoitus laajan haastat­telun avulla. Toisella käynnillä keski­tytään hyvin­voin­ti­suun­ni­telmaan ja saat Oura-älysor­muksen lainaan. Sormus palau­tetaan kolman­nella käynti­ker­ralla, jolloin voidaan analy­soida sen antamia tuloksia.

Ensim­mäi­selle käynnille varataan 60-75 min aika, seuraavat ajat sovitaan opiske­li­joiden kanssa. Opiske­lijat tulevat noutamaan sinut Tikka­rinne 9, E-talon pääaulan info-kopilta sovittuna aikana. Pihan vieras­park­ki­pai­kalle on tarvit­taessa saata­villa parkki­lu­pa­lappuja infosta.

Valmis­tau­tu­minen

Ensim­mäi­selle kerralle ei tarvitse valmis­tautua. Seuraavien kertojen valmis­tau­tu­mis­ohjeet kerrotaan paikan päällä.

Hinta

20€ / 2-3 käyntiä / aikuinen
Opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 10€

Maksu pankki/luottokortilla koordi­naat­to­reiden toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä.

HUOM! Jos haluat kokeilla opiske­lijan kanssa jotakin maksul­lista harras­tusta (esim. uinti, kiipeily, sulka­pallo jne.) maksat käynnin sekä itsellesi että opiskelijalle.

Ajanvaraus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia University of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787