Categories
Uutiset

Kysely Karelia-amk:n kehit­tämis- ja palve­lu­toi­minnan vaikut­ta­vuu­desta yrityk­sille ja yhteistyökumppaneille

Vaikut­tu­vuuden arvioin­ti­kysely yrityk­sille ja yhteis­työ­kump­pa­neille Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu palvelee yrityksiä ja yhteis­työ­kump­pa­neita tuotta­malla tutkimus- ja kehit­­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa (TKI) sekä koulutus- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita. Osana toiminnan kehit­tä­mistä toteu­tamme vuosittain vaikut­ta­vuuden arvioin­ti­ky­selyn, jolla kartoi­tamme Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun ja kumppa­neiden yhteis­työtä kehit­­tämis- ja palve­lu­toi­min­nassa.  Linkki kyselyyn Käsit­te­lemme kyselyn vastaukset luotta­muk­sel­li­sesti ja anonyy­misti. Kyselyyn yhteys­tie­tonsa jättä­neiden kesken arvotaan yllätys­pal­kintoja! Palau­te­ky­selyyn pyydetään vastaamaan 12.2.2021 […]


Categories
Ajankohtaista Koulutus

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus starttaa Joensuussa keväällä 2021

Kiinnos­taako sinua prosessien kehitystyö ja laatu? Tarvit­seeko yrityksesi tai yhteisösi osaamista tuotta­vuuden kehit­tä­miseen. Nyt voit suorittaa Lean Six Sigma Black Belt -pätevyyden Joensuussa. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu järjestää Lean Six Sigma Black Belt -koulu­tuksen yhteis­työssä Quality Knowhow Karja­lainen Oy:n kanssa. Koulutus toteu­tetaan ajalla 29.3.2021 – 21.1.2022 lähi- ja etätyö­pa­joina sekä käytännön harjoi­tuksina. Koulu­tuksen aikana teet omaan organi­saa­tiosi kohdistuvan […]


Categories
Ajankohtaista Koulutus

Hae nyt Älykkäästi töihin -projektiosaajakoulutukseen

Haluatko kehittää projek­ti­toi­minnan osaamistasi ja oletko hakemassa töitä? Haluatko laajentaa osaamistasi tiimi­työs­ken­te­lystä ja yrity­syh­teis­työstä? Älykkäästi töihin ‑projek­tio­saa­ja­kou­lutus on väyläsi työelämään! Työvoi­ma­kou­lu­tuksena järjes­tet­tävän projek­tio­saa­ja­kou­lu­tuksen tavoit­teena on kehittää valmiuksia ja taitoja tulevai­suuden projekti- ja tiimi­työ­osaa­mi­sesta. Koulu­tuk­sessa täydennät osaamistasi, jota työelä­mässä tarvitaan nyt ja tulevai­suu­dessa. Päivität osaamisesi tulevai­suuden projek­ti­työstä ja samalla tähtäät kiinnos­tustasi vastaaviin tehtäviin. Tiimi­pe­da­go­gi­sella valmen­nusot­teella toteutettu […]


Categories
Koulutus

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus 15 op

Täydennä fysio­te­rapian osaamistasi psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian 15 op koulu­tuk­sessa! Psyko­fyy­si­sellä fysio­te­ra­pialla edistetään asiakkaan kokonais­val­taista toimin­ta­kykyä huomioiden kehon ja mielen keski­näinen vuoro­vai­kutus. Psyko­fyy­si­sillä menetel­millä lisätään asiakkaan tietoi­suutta voima­va­roista, kehon hahmot­ta­mi­sesta, kivun lievit­tä­mi­sestä, stres­sin­hal­lin­nasta ja rentou­tu­mi­sesta.  Koulu­tusaika: 23.4.2021 – 9.4.2022. Koulu­tus­paikka: Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu  Lue lisää koulu­tuk­sesta osoit­teessa www.karelia.fi/koulutustarjontaTutustu koulu­tuse­sit­teeseen Psyko­fyy­sinen fysio­te­rapia koulutusesite


Categories
Uutiset

Kysely Karelia-amk:n kehit­tämis- ja palve­lu­toi­minnan vaikut­ta­vuu­desta yrityk­sille ja yhteistyökumppaneille

Vaikut­tu­vuuden arvioin­ti­kysely yrityk­sille ja yhteis­työ­kump­pa­neille Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu palvelee yrityksiä ja yhteis­työ­kump­pa­neita tuotta­malla tutkimus- ja kehit­­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa (TKI) sekä koulutus- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita. Osana toiminnan kehit­tä­mistä toteu­tamme vuosittain vaikut­ta­vuuden arvioin­ti­ky­selyn, jolla kartoi­tamme Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun ja kumppa­neiden yhteis­työtä kehit­­tämis- ja palve­lu­toi­min­nassa.  Linkki kyselyyn Käsit­te­lemme kyselyn vastaukset luotta­muk­sel­li­sesti ja anonyy­misti. Kyselyyn yhteys­tie­tonsa jättä­neiden kesken arvotaan eloku­va­lippuja! Palau­te­ky­selyyn pyydetään vastaamaan 28.2.2020 […]


Categories
Koulutus

Päivitä tietosi sosiaali- ja tervey­salan koulutuksissa!

Päivitä tietosi sosiaali- ja tervey­salan koulu­tuk­sissa! Opi NLP-perusteet ja tekniikat 2.2.2018 – 1.12.2018 NLP Practi­tioner -koulutus nyt Karelian tarjon­nassa! NLP:tä voit hyödyntää kaikessa missä vuoro­vai­ku­tuksen laadulla on merki­tystä, missä on hyötyä siitä, että omaa kokemusta, osaamista ja ajattelua voi ohjata – ja siellä, missä halutaan parantaa motivaa­tiota, saavuttaa tavoit­teita ja ottaa voima­varoja käyttöön. Missä ja […]