Categories
Ajankohtaista Koulutus

Lean Six Sig­ma Black Belt ‑kou­lu­tus start­taa Joen­suus­sa kevääl­lä 2021

Kiin­nos­taa­ko sinua pro­ses­sien kehi­tys­työ ja laa­tu? Tar­vit­see­ko yri­tyk­se­si tai yhtei­sö­si osaa­mis­ta tuot­ta­vuu­den kehit­tä­mi­seen. Nyt voit suo­rit­taa Lean Six Sig­ma Black Belt ‑päte­vyy­den Joen­suus­sa. Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu jär­jes­tää Lean Six Sig­ma Black Belt ‑kou­lu­tuk­sen yhteis­työs­sä Qua­li­ty Know­how Kar­ja­lai­nen Oy:n kans­sa. Kou­lu­tus toteu­te­taan ajal­la 10.2. — 4.11.2021 lähi- ja etä­työ­pa­joi­na sekä käy­tän­nön har­joi­tuk­si­na. Kou­lu­tuk­sen aika­na teet omaan orga­ni­saa­tio­si kohdistuvan […]


Categories
Uutiset

Kyse­ly Karelia-amk:n kehit­tä­mis- ja pal­ve­lu­toi­min­nan vai­kut­ta­vuu­des­ta yri­tyk­sil­le ja yhteistyökumppaneille

Vai­kut­tu­vuu­den arvioin­ti­ky­se­ly yri­tyk­sil­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu pal­ve­lee yri­tyk­siä ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta tuot­ta­mal­la tut­­ki­­mus- ja kehit­­tä­­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa (TKI) sekä kou­­lu­­tus- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta. Osa­na toi­min­nan kehit­tä­mis­tä toteu­tam­me vuo­sit­tain vai­kut­ta­vuu­den arvioin­ti­ky­se­lyn, jol­la kar­toi­tam­me Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun ja kump­pa­nei­den yhteis­työ­tä kehit­­tä­­mis- ja pal­ve­lu­toi­min­nas­sa.  Link­ki kyse­lyyn Käsit­te­lem­me kyse­lyn vas­tauk­set luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja ano­nyy­mis­ti. Kyse­lyyn yhteys­tie­ton­sa jät­tä­nei­den kes­ken arvo­taan elo­ku­va­lip­pu­ja! Palau­te­ky­se­lyyn pyy­de­tään vas­taa­maan 28.2.2020 […]


Categories
Koulutus

Päi­vi­tä tie­to­si sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan koulutuksissa!

Päi­vi­tä tie­to­si sosi­aa­­li- ja ter­vey­sa­lan kou­lu­tuk­sis­sa! Opi NLP-perus­­­teet ja tek­nii­kat 2.2.2018 — 1.12.2018 NLP Prac­ti­tio­ner ‑kou­lu­tus nyt Kare­lian tar­jon­nas­sa! NLP:tä voit hyö­dyn­tää kai­kes­sa mis­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­sen laa­dul­la on mer­ki­tys­tä, mis­sä on hyö­tyä sii­tä, että omaa koke­mus­ta, osaa­mis­ta ja ajat­te­lua voi ohja­ta — ja siel­lä, mis­sä halu­taan paran­taa moti­vaa­tio­ta, saa­vut­taa tavoit­tei­ta ja ottaa voi­ma­va­ro­ja käyt­töön. Mis­sä ja […]