Categories
Tapahtumat

Webi­nar 8.12.2020: Light Ent­repre­neurs­hip in Fin­land ‑An oppor­tu­ni­ty to sell your expertise

Webi­nar: Light Ent­repre­neurs­hip in Fin­land ‑An oppor­tu­ni­ty to sell your exper­ti­se Tues­day the 8th of Decem­ber, 2 – 3 pm (free of char­ge) Light ent­repre­neurs­hip enables you to start your own busi­ness with low risk, help to crea­te your cus­to­mer network, and to com­mercia­lize your busi­ness idea. Welco­me to hear infor­ma­tion about light ent­repre­neurs­hip in […]


Categories
Tapahtumat

Webi­naa­ri 2.12.2020: Hyvin­voin­nin lisät­ty ja virtuaalitodellisuus

Hyvin­voin­nin lisät­ty ja vir­tu­aa­li­to­del­li­suus 2.12. 8.30–10.00 Todel­li­suut­ta vir­tu­aa­li­ses­ti, yhdis­tet­ty­nä tai lisät­ty­nä? Vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta hyö­dyn­tä­viä tek­no­lo­gioi­ta (eXten­ded rea­li­ty) käy­te­tään mm. viih­de­pal­ve­luis­sa, mat­kai­lus­sa, elä­mys­pal­ve­luis­sa ja etä­läs­nä­olo­so­vel­luk­sis­sa. Mitä näil­lä tek­no­lo­gioil­la on annet­ta­va­na hyvin­voin­tia­lo­jen yri­tyk­sil­le ja toi­mi­joil­le? Tule kuu­le­maan mil­lai­sia kor­kea­kou­lu­yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sia Itä-Suo­­mes­­sa on tar­jol­la ja hake­maan ideoi­ta sii­tä, miten voi­sit hyö­dyn­tää sitä omas­sa toi­min­nas­sa­si! Tämä tee­ma päät­tää kol­mio­sai­sen hyvinvointi- […]


Categories
Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lul­le mer­kit­tä­vä rahoi­tus ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan kehittämistyöhön

Ope­­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt ammat­ti­kor­kea­kou­luil­le vii­si mil­joo­naa euroa tutkimus‑, kehit­­tä­­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun osaa­mis­pro­fii­lin vah­vis­ta­mi­seen kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti. Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu sai rahoi­tus­ta 810 000 euroa hank­kee­seen, jos­sa perus­te­taan ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­seen eri­kois­tu­va tutkimus‑, kehit­­tä­­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan osaa­mi­syh­tei­sö KAFS (Kare­lian Cent­re for Age Friend­ly Socie­ty). Hank­kees­sa toteu­te­taan myös uuden osaa­mi­syh­tei­sön kak­si ensim­mäis­tä kehit­tä­mis­pi­lot­tia, jois­sa tut­ki­taan ja […]


Categories
Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu siir­tyy etäopetukseen

Joen­suu on siir­ty­nyt koro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen ja tämä tar­koit­taa mm. laa­ja mas­ki­suo­si­tus­ta ja kor­kea­kou­lu­jen siir­ty­mis­tä väliai­kai­ses­ti etä­ope­tuk­seen. Kare­lia nou­dat­taa viran­omais­pää­tök­siä, ja siir­tyy maa­nan­tais­ta 23.11.2020 läh­tien etä­ope­tuk­seen lukuun otta­mat­ta vält­tä­mä­tön­tä lähio­pe­tus­ta tai kam­pus­ten eri­kois­ti­lo­ja vaa­ti­vaa ope­tus­ta. Kam­puk­sil­la tapah­tu­vas­sa lähio­pe­tuk­ses­sa Kare­lia tar­jo­aa ope­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le mas­kit ja muut vaa­dit­ta­vat suo­ja­va­rus­teet. Ohjeis­tus on voi­mas­sa toistaiseksi.


Categories
Uutiset

Äänes­te­tään Kare­lia voit­toon KÄRJET ‑kil­pai­lus­sa!

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen TKI-joh­­don ver­kos­to jär­jes­tää vuo­sit­tain val­ta­kun­nal­li­sen KÄRJET ‑kil­pai­lun, jon­ka tavoit­tee­na on tuo­da esiin ja pal­ki­ta par­hai­ta ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen TKI-hank­­kei­­ta. Vuo­den 2020 kil­pai­lus­sa hae­taan par­hai­ta esi­merk­ke­jä yri­tys­ten kans­sa teh­dys­tä yhteis­työs­tä. Kare­lian ehdok­kaat tämän vuo­den kil­pai­luun ovat puu­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vä Joen­suu Light House ‑pro­jek­ti­ko­ko­nai­suus sekä Kor­kea­kou­lut vähä­hii­li­sen tek­no­lo­gian ja osaa­mi­sen vien­nin moot­to­rei­na Lähi-itään – Fin­pet­ra ‑han­ke. Par­haat hank­keet palkitaan […]


Categories
Uutiset

Verk­ko­jul­kai­su Vasun TKIO-tee­ma­nu­me­ro on ilmestynyt

Vasun TKIO-tee­­ma­­nu­­me­­ro on ilmes­ty­nyt Kare­lian verk­ko­jul­kai­su Vasun TKI:n ja ope­tuk­sen inte­graa­tion (TKIO) moni­puo­li­nen tee­ma­nu­me­ro on ilmes­ty­nyt. Verk­ko­jul­kai­sus­sa Kare­lian hen­ki­lös­tö, opis­ke­li­jat ja kump­pa­nit jaka­vat koke­muk­sia, hyviä käy­tän­tei­tä ja esi­merk­ke­jä sii­tä, miten tutkimus‑, kehit­­tä­­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa on integroi­tu ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa ope­tuk­seen ja oppi­mi­seen, tai päin­vas­toin. Jul­kai­sus­sa ava­taan mm. sitä, kuin­ka opis­ke­li­jat kehit­tä­vät osaa­mis­taan hank­kei­den ja yri­tys­ten toi­mek­sian­to­jen kautta. […]


Categories
Koulutus

Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­toi­min­ta ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus

Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­toi­min­ta ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus 30 op Kou­lu­tuk­ses­sa vah­vis­tat sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­työs­sä vaa­dit­ta­vaa klii­nis­tä osaa­mis­ta, asia­kas­läh­töis­tä ohjaus­ta sekä vas­taan­ot­to­toi­min­nan näyt­töön perus­tu­vaa kehit­tä­mis­tä. Voit suo­rit­taa 30 op eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sen tai osia sii­tä avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toi­na.  Lue lisää Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­toi­min­ta ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­ses­ta


Categories
Tapahtumat

Webi­nar: How to use Lin­ke­dIn effec­ti­ve­ly to networ­king and job seeking

How to use Lin­ke­dIn effec­ti­ve­ly to networ­king and job see­king in Fin­land On Wed­nes­day 9th of Decem­ber at 1:30–3 PM (free of char­ge) In this 90-minu­­te trai­ning Lin­ke­dIn trai­ner and work psyc­ho­lo­gist Juho Toi­vo­la ( www.juhotoivola.fi/en/ ) will int­ro­duce the most impor­tant key Lin­ke­dIn principles in buil­ding a rele­vant pro­fes­sio­nal network in Fin­land, and using that […]


Categories
Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta loka­kuus­sa 2020 val­mis­tu­neet opiskelijat

Fysio­te­ra­peut­ti (AMK)Lil­lu­nen Jan­ni­ka, Joen­suuLyy­luo­ma Juu­lia, Joen­suuVil­la Anu, Joen­suu Insi­nöö­ri (AMK), ener­­gia- ja ympä­ris­tö­tek­niik­kaJus­si­la Annii­na, Var­kaus Insi­nöö­ri (ylem­pi AMK), tek­no­lo­giao­saa­mi­sen joh­ta­mi­nenHir­vo­nen Kim­mo, Kon­tio­lah­tiLap­pi Jus­si, Jyväs­ky­lä Media­no­mi (AMK)Kiis­ki­nen Jani­ta, Joen­suuLin­tu­laak­so Julia, Kirk­ko­num­mi Musiik­ki­pe­da­go­gi (AMK)Paju Outa, Joen­suu Sai­raan­hoi­ta­ja (ylem­pi AMK), ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nenLand­ström Erja, Tuusu­la Sosio­no­mi (AMK)Laut­ta­mus Lei­la, Kon­tio­lah­ti Sosio­no­mi (ylem­pi AMK), sosi­aa­­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja […]


Categories
Uutiset

Puu­pal­kin­non ylei­söää­nes­tyk­sen voit­to Koi­vu­la Meteo­ri­te ‑pien­ta­lol­le – Kare­lia muka­na toteutuksessa

Puu­pal­kin­non ylei­söää­nes­tyk­sen voit­to Koi­vu­la Meteo­ri­te ‑pien­ta­lol­le – Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu muka­na pal­ki­tun koh­teen toteu­tuk­ses­sa Puu­pal­kin­to jae­taan vuo­sit­tain kan­nus­tuk­se­na raken­nuk­sel­le, sisus­tuk­sel­le tai raken­teel­le, joka edus­taa kor­kea­laa­tuis­ta, suo­ma­lais­ta puu­ark­ki­teh­tuu­ria tai jos­sa puu­ta on käy­tet­ty raken­nus­tek­niik­kaa edis­tä­väl­lä taval­la. Vuo­den 2020 var­si­nai­nen Puu­pal­kin­to meni Hel­sin­gin Olym­pias­ta­dio­nin perus­kor­jauk­sel­le ja uudis­ta­mi­sel­le. Kil­pai­lus­ta tuli menes­tys­tä kui­ten­kin myös Poh­­jois-Kar­­ja­­laan, kun Koi­vu­la Meteo­­ri­­te-pien­­ta­­lo voit­ti ylei­söää­nes­tyk­sen. Karelia-ammattikorkeakoulu […]