Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: koulutussuunnittelija

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee KOULUTUSSUUNNITTELIJAA Vuorot­te­lu­vapaan sijai­seksi ajalle 1.8.-31.12.2021 Koulu­tus­suun­nit­te­lijan keskei­simpinä työteh­tävinä ovat– koulu­tus­toi­minnan hallin­nol­liset tukipal­ve­lu­teh­tävät– opiske­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­telmään liittyvät tehtävät– Karelian eri oppimi­sym­pä­ris­töihin liittyvät tehtävät– asiakas­pal­ve­lu­teh­tävät sekä– muut erikseen määri­tellyt koulu­tus­toi­minnan hallintoon liittyvät tehtävät. Koulu­tus­suun­nit­telija toimii Karelian koulu­tus­pääl­li­köiden kanssa yhteis­työssä koulu­tusten hallin­nol­li­sissa tehtä­vissä esim. kumppa­nuusyh­teistyö, opetus­suun­ni­tel­matyö ja tiedot­ta­minen. Paino­tamme valin­nassa– kokemusta tai näkemystä koulu­tus­toi­minnan hallinnon tehtä­vistä,– erinomaista […]


Categories
Uutiset

Karelia-amk:sta maalis­kuussa 2021 valmis­tuneet opiskelijat

Fysio­te­ra­peutti (AMK)Mutanen Enni, Joensuu­Mä­kinen Janne, Lappeen­rantaNiemelä Fanni, Joensuu Insinööri (AMK), konetek­niikkaHyttinen Ilias, Heinä­ve­si­Ke­ränen Aki, Joensuu­Mu­tanen Teppo, Tampere Insinööri (AMK), talotek­niikkaKauppinen Mari, Joensuu­Lakhan Alexandre, Joensuu Insinööri (ylempi AMK), tekno­lo­giao­saa­misen johta­minenKokkonen Tuomas, Joensuu Medianomi (AMK)Kinnunen Emilia, Kontio­lahtiPoutanen Santeri, Joensuu Sairaan­hoitaja (AMK)Karja­lainen Aino, Joensuu­Ko­rajoki Hanna, Rääkky­lä­Mus­tonen Jessica, Joensuu Sairaan­hoitaja (ylempi AMK), sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minenPeura Eeva-Liisa, […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: Inter­na­tional Officer

Karelia University of Applied Sciences is looking for INTERNATIONAL OFFICERfor the duration of the job alter­nation leave for 1.8.-31.12.2021. The substitute must be an unemployed jobseeker. Inter­na­tio­nality is one of the strategic aims of Karelia University of Applied Science (Karelia). Karelia2030 strategy identifies five main areas to work with and develop until 2030 to meet […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: tervey­salan opettaja syksyksi 2021

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee TERVEYSALAN OPETTAJAAmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.8.2021-31.12.2021 Opettajan tehtäviin kuuluvat hoitotyön opetus ja harjoit­telun ohjaus eri osaami­sa­lueilla ja palve­lu­ym­pä­ris­töissä sekä opinnäy­te­töiden ohjaus. Paino­tamme valin­nassa:– Laaja-alaista hoitotyön osaamista, koulu­tusta ja työko­ke­musta asiakas/potilastyöstä– valmiutta digitaa­li­sissa oppimi­sym­pä­ris­töissä toimi­miseen,– englannin ja suomen kielen suullista ja kirjal­lista taitoa. Opetus­ko­kemus katsotaan eduksi. Arvos­tamme hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja, vastuul­lista ja oma-aloitteista […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: fysio­te­rapian opettaja syksyksi 2021

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee FYSIOTERAPIAN OPETTAJAAmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.8.-31.12.2021 Oletko pohtinut opetta­jaksi ryhty­mistä? Nyt sinulla on mahdol­lisuus kokeilla opettajan työtä määrä­ai­kai­sessa tehtä­vässä Kareliassa. Tule meidän aktii­viseen työyh­tei­söömme mukaan. Tehtäviin kuuluvat fysio­te­rapian opetus eri osaami­sa­lueilla ja palve­lu­ym­pä­ris­töissä. Paino­tamme valin­nassa– laaja-alaista näkemystä fysio­te­rapian asian­tun­tijana, sisäl­töinä mm. fysio­te­ra­piay­rit­täjyys ja johta­minen, harjoit­telun ohjaus, kuntoutus, hyvin­voinnin, terveyden ja toimin­ta­kyvyn edistä­minen.– itsensä […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: englannin ja ruotsin kielen opettaja

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee ENGLANNIN JA RUOTSIN KIELEN OPETTAJAAmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.8.2021-31.7.2022 Opettajan tehtäviin kuuluvat englannin ja ruotsin kielen opetus eri koulu­tus­aloilla. Englannin kielen opetuksen osalta tehtäviin kuuluvat myös opinnäy­te­töiden englan­nin­kie­listen tiivis­telmien kieliasun tarkistus. Toimen­kuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset tutkimus- ja kehit­tä­mis­teh­tävät sekä palve­lu­lii­ke­toi­minta. Paino­tamme valin­nassa: vahvaa kirjal­lista ja suullista viestin­tä­osaa­mista englannin ja ruotsin kielissä yhteisö- […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: fysio­te­rapian opettaja lukuvuo­deksi 2021-2022

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee FYSIOTERAPIAN OPETTAJAAmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Oletko pohtinut opetta­jaksi ryhty­mistä? Nyt sinulla on mahdol­lisuus kokeilla opettajan työtä määrä­ai­kai­sessa tehtä­vässä Kareliassa. Tule meidän aktii­viseen työyh­tei­söömme mukaan. Tehtäviin kuuluvat fysio­te­rapian opetus eri osaami­sa­lueilla ja palve­lu­ym­pä­ris­töissä sekä opinnäy­te­töiden ohjausta. Paino­tamme valin­nassa– laaja-alaista näkemystä fysio­te­rapian asian­tun­tijana, sisäl­töinä mm. fysio­te­ra­piay­rit­täjyys ja johta­minen, sote-palve­­lu­­jär­­jes­­tel­­mä­o­saa­­minen, harjoit­telun ohjaus, kuntoutus, ikäosaa­minen ja […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: talous­hal­linnon opettaja

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee TALOUSHALLINNON OPETTAJAA määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.8.2021- 31.7.2022 Opettajan tehtäviin kuuluvat opetus liike­ta­louden koulu­tuksen talous­hal­linnon opinto­jak­soilla. Toimen­kuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset ohjaus- ja kehit­tä­mis­teh­tävät. Paino­tamme valin­nassa– talous­hal­linnon monipuo­lista ulkoisen ja sisäisen lasken­ta­toimen osaamista– kirjan­pidon ja kustan­nus­las­kennan käytännön työko­ke­musta– toimivia alaan liittyviä verkostoja– vastuul­lista ja oma-aloit­­teista työsken­te­ly­otetta– hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja Opetus­ko­kemus sekä lähi- […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: matemaat­tisten aineiden opettaja

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJAAmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.8.2021-31.7.2022 Opettajan tehtäviin kuuluvat matemaat­tisten aineiden opetus (mm. Algebra ja geometria, Mekaniikka, Sähkös­ta­tiikka ja -dynamiikka, Integraali- ja diffe­ren­ti­aa­li­las­kenta) rakennus- ja talotek­niikan koulu­tuk­sissa. Tehtävä on päätoi­minen mutta osa-aikainen, tunti­määrä lukuvuonna 2021- 2022 on n. 1000h (täysi työaika 1600h), painottuen syksyyn 2021. Paino­tamme valin­nassa– suori­tetun tutkinnon ja työko­ke­muksen antamia […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu kehittää opiskelijahyvinvointia

Korona-pandemian seurauksena aiemmin toimineet opiske­li­jayh­teisöt ovat muuttuneet voimak­kaasti etäope­tuksen lisään­ty­misen ja kokoon­tu­mis­ra­joi­tusten takia. Tutkin­to­kou­lu­tuksen opinto­suo­ri­tusten ja tutkin­tojen määrät ovat kasvaneet ja alle 20 opinto­pis­tettä vuodessa suorit­ta­neiden määrä on vähen­tynyt. Tunnus­lu­kujen perus­teella asiat ovat hyvässä kunnossa, mutta korona-pandemian pitkit­tyessä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota opiske­li­joiden hyvin­vointiin ja sen tukemiseen. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on ollut vuodesta 2013 alkaen käytössä […]