Arkie­lämän muistio­saa­minen (nonstop)

Ajankohta: 18.09. – 08.12.2023

Opinto­jakson laajuus: 2 op

Koulu­tuksen sisältö

  • Arjen muisti­pulmat. Muisti­pulmat ovat taval­lisia ja niitä voi ilmetä itsellä, lähipii­rissä tai työelä­mässä. Miten aivojen terveyttä voi edistää ja muisti­pulmia ehkäistä?
  • Milloin muisti­pul­mista on syytä huolestua? Mistä muisti­pulmiin löytää apua ja tukea? Keskeiset palvelut ja tuen lähteet.
  • Muistio­saa­mi­sesta eväitä arjen muisti­pulmiin. Omannä­köinen elämä, itsemää­rää­mi­soikeus ja ennakointi, muistiys­tä­väl­linen sanasto.

Tavoitteet

  • Osallistuja tunnistaa arjen muisti­pulmia sekä ilmiöitä, jotka rasit­tavat muistia.
  • Osallistuja tunnistaa arjen keinoja edistää aivoter­veyttä ja ehkäistä muistipulmia.
  • Osallistuja tunnistaa muisti­pulmien eri muotoja sekä neuvonta- ja tukipal­ve­luita muistipulmiin.
  • Osallistuja osaa soveltaa muistio­saa­mista erilai­sissa arjen tilan­teissa ja kohtaamisissa.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].