Ikäys­tä­väl­li­nen matkailu

Ajan­kohta: 5.2.–26.4.2024

Opin­to­jak­son laajuus: op

Koulu­tuk­sen sisältö

Tällä opin­to­jak­solla keski­tymme kuiten­kin pääasiassa ikään­ty­nei­siin matkai­li­joi­hin, harmai­siin pant­te­rei­hin, senio­ri­mat­kai­li­joi­hin, tai millä nimellä heitä halu­taan­kaan kutsua. Väes­tömme ikään­tyy ja ikära­ken­teemme muuttuu pysy­västi, joten kehi­tet­täessä ikään­ty­vien matkai­lua mahdol­li­suuk­sia on paljon. On hyvä muistaa, että iäkkäillä ihmi­sillä on hyvin erilai­set toimin­ta­val­miu­det, tervey­den­tila ja talou­del­li­nen tilanne. Pitää hyväk­syä se, että kaikki matkai­lu­pal­ve­lut eivät sovellu kaikille, mutta huomioi­malla erityis­piir­teet voimme räätä­löidä palve­luita sopi­viksi, kun tunnemme asiak­kaamme ja heidän erityistarpeensa.

Tavoit­teet

Opin­to­jak­son suoritettua:

-Tunnet ikäys­tä­väl­li­sen matkai­lun erityis­piir­teitä ja sen merki­tyk­sen matkai­lun toimia­lalla
-Tunnis­tat ikään­ty­nei­den matkai­li­joi­den erityis­tar­peita ja -toiveita
-Ymmär­rät asia­kas­ko­ke­muk­sen merki­tyk­sen ikäys­tä­väl­li­sen matkai­lun kehit­tä­mi­sessä
-Osaat sovel­taa ikäys­tä­väl­li­sen matkai­lun erityis­piir­teitä oman matkaoh­jel­man suunnittelussa

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].

Ajan­kohta:

Opin­to­jak­son laajuus: 5 op

Koulu­tuk­sen sisältö

 • Ikään­ty­vien asiak­kai­den tarpeet yrityk­sen kehit­tä­mi­sen perustana
 • Ikäys­tä­väl­li­syys
 • Ikäys­tä­väl­li­sen yrityk­sen kriteerit
 • Ikäys­tä­väl­li­sen yrityk­sen kritee­rien sovel­ta­mi­nen oman yrityk­sen / työpai­kan ikäys­tä­väl­li­syy­den kehittämisessä
 • Asia­kas­ko­ke­muk­sen merki­tys ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­selle sekä palve­lu­muo­toi­lun rooli kehittämisessä.
 • Opis­ke­lija määrit­te­lee ja työstää oman yrityk­sensä tai työpaik­kansa kehit­tä­mis­koh­teita ikäys­tä­väl­li­sen yrityk­sen kritee­rien avulla.

Tavoit­teet

Opin­to­jak­son suori­tet­tuu­aan opiskelija

 • Tuntee ikäys­tä­väl­li­sen yrityk­sen kriteerit
 • Sovel­taa ikäys­tä­väl­li­sen yrityk­sen kritee­rejä oman yrityk­sensä / työpaik­kansa ikäys­tä­väl­li­syy­den kehittämisessä
 • Tunnis­taa ikään­ty­nei­den asiak­kai­den tarpeita yrityk­sen kehit­tä­mi­sen perustana
 • Ymmär­tää asia­kas­ko­ke­muk­sen merki­tyk­sen oman yrityk­sensä / työpaik­kansa ikäys­tä­väl­li­syy­den kehittämiselle
 • Ymmär­tää palve­lu­muo­toi­lun lähtökohdat

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].