Ilmas­ton­muu­tos ja raken­ta­mi­nen (nonstop)

Ajan­kohta: 8.1.–31.5.2024

Opin­to­jak­son laajuus: 1 op

Koulu­tuk­sen sisältö

Opin­to­jakso koostuu seuraa­vista osista:

  • Johdan­to­luen­to­vi­deosta sekä siihen liit­ty­västä materiaalista
  • Aihee­seen liit­ty­västä oheis­ma­te­ri­aa­lista, johon opis­ke­lija tutus­tuu omatoimisesti
  • Avoi­mesta keskus­te­lua­lus­tata, jossa kukin opis­ke­lija aloit­taa yhden kesku­te­lun ja kommen­toi kahta muuta alus­talla olevaa keskutleua
  • Lisäksi opis­ke­li­jan kuuluu tehdä lyhyt kirjal­li­nen raportti Moodle alustan ohjei­den mukaisesti

Tavoit­teet

Opis­ke­lija tunnis­taa ilmas­to­muu­tok­seen liit­ty­vät perus­teet sekä niiden vaiku­tuk­sen raken­ta­mi­seen sekä raken­tei­den, että raken­ta­mi­sen liieke­toi­min­nan näkö­kul­mista. Lisäksi opin­to­jak­solla opis­ke­lija tutus­tuu myös raken­nus­ten hiili­ja­lan­jäl­jen laskentaan.

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].