Kosteus­vau­rion korjaa­mi­sen rakenne- ja tuotantotekniikka

Ajan­kohta: 12.2.–10.5.2024

Opin­to­jak­son laajuus: 4 op

Koulu­tuk­sen sisältö

-kosteus­vau­rio­kor­jaus­ten käytän­nön tuotan­to­tek­nii­kat
– työmaan kosteu­den ja puhtau­den hallin­nan peri­aat­teet ja suun­ni­tel­mat
– raken­tei­den kuivaa­mi­sen perus­teet
– haitta-ainei­den sekä kosteus- ja home­vau­rioi­den korjaus­töi­den erityis­toi­met (suojaus­työt, purku- ja puhdis­tus­työt, loppusii­vous ja biosi­dien käyttö) ja työsuo­je­lu­asiat
– kosteus- ja home­vau­rion korjaa­mi­sen jälkeen tehtä­vän siivouk­sen merki­tys ja siivouk­sen laadun­tark­kai­lun mene­tel­mät
– korjaus­työn doku­men­toin­nille asetet­ta­vat vaati­muk­set
– jälki­seu­ran­nan merki­tys ja mene­tel­mät
– eri aika­kausien raken­ne­rat­kai­sut: riski­ra­ken­teet ja hyvän raken­nus­ta­van mukai­set raken­teet
– eri aika­kausien raken­ne­rat­kai­su­jen tyypil­li­set ongel­mat ja yleiset korjaus­rat­kai­sut
– vanho­jen raken­nus­ma­te­ri­aa­lien raken­nus­fy­si­kaa­li­set ominai­suu­det ja vaiku­tuk­set sisäym­pä­ris­töön
– vaih­toeh­toi­set korjaus­toi­men­pi­teet mm. purku, osakor­jaus, haitta-ainei­den hallin­ta­rat­kai­sut (vaurioi­tu­neen mate­ri­aa­lin pois­ta­mi­nen / jättä­mi­nen, tiivis­tys­kor­jaus, alipaineistus)

Tavoit­teet

– osaat laatia kosteus- ja home­vau­rion korjaus­työ­maalle kosteu­den ja puhtau­den hallin­ta­suun­ni­tel­mat sekä korjauk­sen onnis­tu­mi­sen jälki­seu­ran­nan suun­ni­tel­man
– tunnis­tat eri aika­kausien ylei­sim­mät raken­ne­rat­kai­sut sekä osaa arvioida niihin liit­ty­vät lämpö- ja kosteus­tek­ni­set riskit ja vaih­toeh­toi­set korjaus­ta­vat
– tunnis­tat sisäym­pä­ris­tö­on­gel­man korjaa­mi­seen liit­ty­vät erityistoimet

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].

Ajan­kohta:

Opin­to­jak­son laajuus: 5 op

Koulu­tuk­sen sisältö

 • Ikään­ty­vien asiak­kai­den tarpeet yrityk­sen kehit­tä­mi­sen perustana
 • Ikäys­tä­väl­li­syys
 • Ikäys­tä­väl­li­sen yrityk­sen kriteerit
 • Ikäys­tä­väl­li­sen yrityk­sen kritee­rien sovel­ta­mi­nen oman yrityk­sen / työpai­kan ikäys­tä­väl­li­syy­den kehittämisessä
 • Asia­kas­ko­ke­muk­sen merki­tys ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­selle sekä palve­lu­muo­toi­lun rooli kehittämisessä.
 • Opis­ke­lija määrit­te­lee ja työstää oman yrityk­sensä tai työpaik­kansa kehit­tä­mis­koh­teita ikäys­tä­väl­li­sen yrityk­sen kritee­rien avulla.

Tavoit­teet

Opin­to­jak­son suori­tet­tuu­aan opiskelija

 • Tuntee ikäys­tä­väl­li­sen yrityk­sen kriteerit
 • Sovel­taa ikäys­tä­väl­li­sen yrityk­sen kritee­rejä oman yrityk­sensä / työpaik­kansa ikäys­tä­väl­li­syy­den kehittämisessä
 • Tunnis­taa ikään­ty­nei­den asiak­kai­den tarpeita yrityk­sen kehit­tä­mi­sen perustana
 • Ymmär­tää asia­kas­ko­ke­muk­sen merki­tyk­sen oman yrityk­sensä / työpaik­kansa ikäys­tä­väl­li­syy­den kehittämiselle
 • Ymmär­tää palve­lu­muo­toi­lun lähtökohdat

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].