Lean-ajat­te­lun perusteet

Ajan­kohta: 19.02. – 17.05.2024

Opin­to­jak­son laajuus: 5 op

Koulu­tuk­sen sisältö

Lean-ajat­te­lun perus­teet ja keskei­set käsit­teet (esim. Jatkuva paran­ta­mi­nen, prosessi). 

Lean-johta­mi­nen ja visu­aa­li­nen johtaminen. 

Lean-mene­tel­miä ja -työka­luja (esim. Kanban, SIPOC, Hukat, 5S, A3).

Tavoit­teet

Opin­to­jak­son suori­tet­tu­aan opiskelija: 

– tietää, mitä on lean-ajat­telu ja miten sitä voi toteut­taa työssä, johta­mi­sessa ja kehittämisessä 

– osaa käyttää erilai­sia lean-mene­tel­miä ja -työka­luja ongel­man­rat­kai­sussa ja toimin­nan kehittämisessä 

– osaa sovel­taa mitta­reita toimin­nan arvioin­nissa ja kehittämisessä 

– osaa ottaa vastuuta päätök­sen­teosta kehittämistyössä

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].